ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจาก Oxford Classroo

หัวข้อวิจัย การพัฒนาทักษะอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ใช้ชุดแบบฝึกพัฒนา

การอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจาก Oxford Classroom

Presentation Tool (CPT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้วิจัย นางสาววันเพ็ญ ตันอนุกุล

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ในปีการศึกษา 2563 ได้มีความรู้ความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น โดยใช้สื่อ CPT และชุดแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัยได้จัดทำการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน รวมทั้งทำการคิดวิเคราะห์ผลคะแนน จากการศึกษาปรากฏว่า จากการทดสอบจากทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจากOxford Classroom Presentation Tool (CPT) และชุดแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลปรากฏว่าทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีพัฒนาการด้านการอ่านออกเสียงคำศัพท์ที่ดีขึ้น ดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ผลปรากฏว่าทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีพัฒนาการด้านการอ่านออกเสียงคำศัพท์ที่ดีขึ้น

เนื่องจากการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษมี ความจําเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านกระบวนการทักษะการอ่านและเขียน เพราะถ้าหากว่านักเรียนขาดทักษะกระบวนการทักษะด้านใดด้านหนึ่งแล้ว ก็จะเป็นปัญหาที่สำคัญมากแก่ผู้เรียนและครูผู้สอน เพราะจะทำให้การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชานี้ไม่ดีเท่าที่ควร ในบางครั้งนักเรียนบางคนเขียนภาษาไทยกำกับไว้ใต้คำศัพท์ เวลาอ่านนักเรียนก็มักจะอ่านภาษาไทยแทนภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถอ่านคำศัพท์นั้นๆได้จริง ดังนั้นการอ่านออกเสียงคำศัพท์จึงเป็นพื้นฐานสำคัญและมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องวางรากฐานการสะกดคําให้นักเรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้ ผู้วิจัยจึงได้ใช้สื่อการสอน CPT และชุดแบบฝึกการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการอ่าน ออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป จากการที่ได้สอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ปีการศึกษา 2563 พบว่านักเรียนบางคนยังขาดทักษะอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่มาก ดังนั้นครูผู้สอนจึงเห็นสมควรว่าควรทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ปีการศึกษา 2563 จำนวน 45 คน ให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ปีการศึกษา 2563 ก่อนและหลังการใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจาก Oxford Classroom Presentation Tool (CPT)

2. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ปีการศึกษา 2563 โดยใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจาก Oxford Classroom Presentation Tool (CPT)

สมมติฐานของการวิจัย

1. ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบหลังการใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจาก Oxford Classroom Presentation Tool (CPT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ปีการศึกษา 2563 มากกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนหรือไม่

2. ระหว่างการใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจาก Oxford Classroom Presentation Tool (CPT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ปีการศึกษา 2563 มีพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นหรือไม่

ขอบเขตการวิจัย

ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ปีการศึกษา 2563 จำนวน 397 คน

กลุ่มตัวอย่าง

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ปีการศึกษา 2563 จำนวน 45 คน

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

ตัวแปรอิสระ

ชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจาก Oxford Classroom Presentation Tool (CPT)

ตัวแปรตาม

ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาในการวิจัย

ดำเนินการวิจัยตลอดปีการศึกษา 2563 ระยะเวลา 38 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เริ่มต้นการวิจัยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 สิ้นสุดเดือน เมษายน 2564

เนื้อหาที่ใช้

คำศัพท์ที่ใช้ในการจัดทำชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจาก Oxford Classroom Presentation Tool (CPT) ผู้วิจัยคัดเลือกคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากหนังสือเรียน Shine On! Student Book 6 ของสำนักพิมพ์บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นคำศัพท์ที่มีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีชุดแบบฝึกหัดทั้งหมด 7 ชุด

นิยามศัพท์เฉพาะ

การอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ

ชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจาก Oxford Classroom Presentation Tool (CPT) หมายถึง ชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและสร้างชุดแบบฝึกจากสื่อการสอน Oxford Classroom Presentation Tool (CPT) ซึ่งเป็นสื่อการสอนออนไลน์ (Application) ของทางสำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด (มหาชน) มีไว้ให้สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้หนังสือเรียน Shine On! ได้ใช้เป็นสื่อการสอนในการจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน โดยผู้วิจัยจัดทำชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวนทั้งหมด 7 ชุด ตามหน่วยการเรียนรู้ในหลักสูตรของสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้เรื่องการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

2. สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ให้สูงขึ้น

3. ชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจาก Oxford Classroom Presentation Tool (CPT) ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และสามารถนําไปบูรณาการเข้ากับ ความรู้อื่นๆตลอดจนนําไปพัฒนาวิธีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องต่อไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ปีการศึกษา 2563 จำนวน 45 คน ผู้วิจัยได้จัดทำชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจาก Oxford Classroom Presentation Tool (CPT) อย่างง่าย เพื่อให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อและสนุกสนานในการเรียนวิชาภาอังกฤษ ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาการพัฒนาของนักเรียนหลังจากที่ได้มีการฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ ว่ามีความแตกต่างหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีพัฒนาการที่ดีขึ้น หรือไม่อย่างไร

สรุปผลการวิจัย

ผลของการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจาก Oxford Classroom Presentation Tool (CPT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ปีการศึกษา 2563 ค่าคะแนนรวม ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบหลังการใช้ชุดแบบฝึกสูงกว่าก่อนการใช้ชุดแบบฝึก โดยผลคะแนนการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจาก Oxford Classroom Presentation Tool (CPT) ปรากฏว่าค่าคะแนนรวมการทำแบบทดสอบก่อนการใช้ชุดแบบฝึก คือ 465 คะแนน ค่าเฉลี่ยของการทำแบบทดสอบก่อนการใช้ชุดแบบฝึก คือ 51.67 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทำแบบทดสอบก่อนการใช้ชุดแบบฝึก คือ 3.42 ค่าคะแนนรวมของการทำแบบทดสอบหลังการใช้ชุดแบบฝึก คือ 740 คะแนน ค่าเฉลี่ยของการทำแบบทดสอบหลังการใช้ชุดแบบฝึก คือ 82.22 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทำแบบทดสอบหลังการใช้ชุดแบบฝึก คือ 2.28

นอกจากนี้ระหว่างการใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจาก Oxford Classroom Presentation Tool (CPT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ปีการศึกษา 2563 มีพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

ผลคะแนนการใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจาก Oxford Classroom Presentation Tool (CPT) ชุดที่ 1 ปรากฏว่าค่าคะแนนรวมครั้งที่ 1 คือ 571 คะแนน ค่าเฉลี่ยครั้งที่ 1 คือ 63.44 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานครั้งที่ 1 คือ 3.25 ค่าคะแนนรวมครั้งที่ 2 คือ 630 คะแนน ค่าเฉลี่ยครั้งที่ 2 คือ 70.00 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานครั้งที่ 2 คือ 3.22

ผลคะแนนการใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจาก Oxford Classroom Presentation Tool (CPT) ชุดที่ 2 ปรากฏว่าค่าคะแนนรวมครั้งที่ 1 คือ 606 คะแนน ค่าเฉลี่ยครั้งที่ 1 คือ 67.33 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานครั้งที่ 1 คือ 2.98 ค่าคะแนนรวมครั้งที่ 2 คือ 661 คะแนน ค่าเฉลี่ยครั้งที่ 2 คือ 73.44 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานครั้งที่ 2 คือ 2.80

ผลคะแนนการใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจาก Oxford Classroom Presentation Tool (CPT) ชุดที่ 3 ปรากฏว่าค่าคะแนนรวมครั้งที่ 1 คือ 601 คะแนน ค่าเฉลี่ยครั้งที่ 1 คือ 66.78 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานครั้งที่ 1 คือ 2.61 ค่าคะแนนรวมครั้งที่ 2 คือ 661 คะแนน ค่าเฉลี่ยครั้งที่ 2 คือ 73.44 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานครั้งที่ 2 คือ 2.30

ผลคะแนนการใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจาก Oxford Classroom Presentation Tool (CPT) ชุดที่ 4 ปรากฏว่าค่าคะแนนรวมครั้งที่ 1 คือ 595 คะแนน ค่าเฉลี่ยครั้งที่ 1 คือ 66.11 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานครั้งที่ 1 คือ 3.04 ค่าคะแนนรวมครั้งที่ 2 คือ 651 คะแนน ค่าเฉลี่ยครั้งที่ 2 คือ 72.33 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานครั้งที่ 2 คือ 2.63

ผลคะแนนการใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจาก Oxford Classroom Presentation Tool (CPT) ชุดที่ 5 ปรากฏว่าค่าคะแนนรวมครั้งที่ 1 คือ 543 คะแนน ค่าเฉลี่ยครั้งที่ 1 คือ 60.33 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานครั้งที่ 1 คือ 2.61 ค่าคะแนนรวมครั้งที่ 2 คือ 608 คะแนน ค่าเฉลี่ยครั้งที่ 2 คือ 67.56 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานครั้งที่ 2 คือ 2.70

ผลคะแนนการใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจาก Oxford Classroom Presentation Tool (CPT) ชุดที่ 6 ปรากฏว่าค่าคะแนนรวมครั้งที่ 1 คือ 536 คะแนน ค่าเฉลี่ยครั้งที่ 1 คือ 59.56 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานครั้งที่ 1 คือ 2.65 ค่าคะแนนรวมครั้งที่ 2 คือ 616 คะแนน ค่าเฉลี่ยครั้งที่ 2 คือ 68.44 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานครั้งที่ 2 คือ 2.75

ผลคะแนนการใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจาก Oxford Classroom Presentation Tool (CPT) ชุดที่ 7 ปรากฏว่าค่าคะแนนรวมครั้งที่ 1 คือ 529 คะแนน ค่าเฉลี่ยครั้งที่ 1 คือ 58.78 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานครั้งที่ 1 คือ 1.98 ค่าคะแนนรวมครั้งที่ 2 คือ 613 คะแนน ค่าเฉลี่ยครั้งที่ 2 คือ 68.11 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานครั้งที่ 2 คือ 1.77

อภิปรายผล

ผลของการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจาก Oxford Classroom Presentation Tool (CPT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ปีการศึกษา 2563 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับชั้นปะถมศึกษา จำนวน 45 คน ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ปีการศึกษา 2563 หลังการใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจาก Oxford Classroom Presentation Tool (CPT) สูงกว่าก่อนการใช้ชุดแบบฝึก และผลของการใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาจาก Oxford Classroom Presentation Tool (CPT) ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

โพสต์โดย Alizziee_ : [8 พ.ค. 2564 เวลา 16:14 น.]
อ่าน [3821] ไอพี : 223.24.63.42
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 23,302 ครั้ง
มาตราวัด มาตราชั่ง กับมาตราเงินของสยาม
มาตราวัด มาตราชั่ง กับมาตราเงินของสยาม

เปิดอ่าน 11,818 ครั้ง
วาซาบิ
วาซาบิ

เปิดอ่าน 26,654 ครั้ง
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเก็บข้อมูลของการวิจัย
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเก็บข้อมูลของการวิจัย

เปิดอ่าน 13,778 ครั้ง
เป็นเบาหวาน ทานวุ้นเส้น ดีจริงหรือ?
เป็นเบาหวาน ทานวุ้นเส้น ดีจริงหรือ?

เปิดอ่าน 22,558 ครั้ง
ครู-คนสอนคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์สอนคน
ครู-คนสอนคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์สอนคน

เปิดอ่าน 15,001 ครั้ง
สื่อดิจิทัล “Learning Object” ชุดใหม่ สสวท.พร้อมให้ใช้งานแล้ว
สื่อดิจิทัล “Learning Object” ชุดใหม่ สสวท.พร้อมให้ใช้งานแล้ว

เปิดอ่าน 21,938 ครั้ง
10 สุดยอดโปรแกรมป้องกันไวรัส ฟรี!! ปี 2013
10 สุดยอดโปรแกรมป้องกันไวรัส ฟรี!! ปี 2013

เปิดอ่าน 40,743 ครั้ง
น่าประทับใจการแสดงของนักเรียน พร้อมใจกันเต้นบาสโลป มุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559
น่าประทับใจการแสดงของนักเรียน พร้อมใจกันเต้นบาสโลป มุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559

เปิดอ่าน 13,960 ครั้ง
วิธีแก้ปัญหาเด็กกินยาก
วิธีแก้ปัญหาเด็กกินยาก

เปิดอ่าน 25,979 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ฉบับใหม่ ปี 2556
ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ฉบับใหม่ ปี 2556

เปิดอ่าน 43,426 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX)
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX)

เปิดอ่าน 7,375 ครั้ง
ลองอ่าน"เมื่อเฟซบุ๊คเฉลยปริศนา เพราะอะไรเราจึงไม่มีปุ่มคลิก"dislike"(ไม่ชอบ) ให้พวกคุ
ลองอ่าน"เมื่อเฟซบุ๊คเฉลยปริศนา เพราะอะไรเราจึงไม่มีปุ่มคลิก"dislike"(ไม่ชอบ) ให้พวกคุ

เปิดอ่าน 13,679 ครั้ง
Best of Web เด็ดๆโดนๆ คลิปบนโลกออนไลน์
Best of Web เด็ดๆโดนๆ คลิปบนโลกออนไลน์

เปิดอ่าน 34,734 ครั้ง
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)

เปิดอ่าน 10,614 ครั้ง
ผลศึกษาดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันช่วยสยบโรคตับได้
ผลศึกษาดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันช่วยสยบโรคตับได้

เปิดอ่าน 10,278 ครั้ง
สักการะเกจิชื่อดัง... ตามหาผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในตรัง แวะชิมหมูย่างเมืองตรัง
สักการะเกจิชื่อดัง... ตามหาผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในตรัง แวะชิมหมูย่างเมืองตรัง
เปิดอ่าน 16,230 ครั้ง
ดูหรือยัง คลิป ณเดชน์ vs เจมส์จิรายุ ใหญ่ฟัดเล็ก มหากาพย์สงครามหล่อ 3 ตอนเต็มที่นี่
ดูหรือยัง คลิป ณเดชน์ vs เจมส์จิรายุ ใหญ่ฟัดเล็ก มหากาพย์สงครามหล่อ 3 ตอนเต็มที่นี่
เปิดอ่าน 3,993 ครั้ง
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการ
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการ
เปิดอ่าน 8,226 ครั้ง
8 วินัยใหม่ เพิ่มเงินเก็บทั้งปี
8 วินัยใหม่ เพิ่มเงินเก็บทั้งปี
เปิดอ่าน 6,428 ครั้ง
6 เทคนิคเตรียมสอบ IELTS ให้ได้คะแนนสูง!
6 เทคนิคเตรียมสอบ IELTS ให้ได้คะแนนสูง!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ