ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

หัวข้อรายงาน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้รายงาน นางสาววรรยุภา ระดาดาษ

ปีการศึกษา 2563

การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง ปีการศึกษา 2563 กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 1) เพื่อประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบจำลองซิปป์โมเดล (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีมและคณะ (Daneil L. Stufflebeam and Others.) ประกอบด้วยด้านสภาพแวดล้อม (Context evaluation) ปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) กระบวนการ (Process evaluation) และผลผลิต (Product evaluation) 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง ปีการศึกษา 2563 3) เพื่อประเมินความสำเร็จของนักเรียน ดังนี้ 3.1) การประเมินทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้แบบคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 3.3) การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3.4) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ 1) ครูโรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง ปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน 3) นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 73 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 73 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 160 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามจำนวน 5 ฉบับ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) ค่าเฉลี่ย (µ) 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านสภาพแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านกระบวนการ ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากคือ ด้านผลผลิต ปรากฏดังต่อไปนี้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ผลการประเมิน การดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ โรงเรียนกำหนดโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียน อย่างชัดเจน ครอบคลุม ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน

2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ผลการประเมินการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเป็นอย่างดี และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ จำนวนบุคลากรมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงาน

3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ผลการประเมินการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือความเหมาะสมของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชนในการประชุมวางแผนเพื่อกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการร่วมกัน

4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิต (Product Evaluation) ผลการประเมินการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ นักเรียนสามารถแต่งคำคล้องจองและบทร้อยกรองได้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักเรียนสามารถจัดทำหนังสือเล่มเล็กได้

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือรูปแบบการจัดกิจกรรมน่าสนใจ มีความหลากหลาย สนุกสนาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเหมาะสม

ผลการประเมินความสำเร็จของนักเรียน

1. ผลการประเมินทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้แบบคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลการประเมินทักษะการอ่าน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.64 และมีผลการประเมินทักษะการเขียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.57

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 พบว่านักเรียนมีผลคะแนนรวมเฉลี่ยทุกระดับชั้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.05

3. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) พบว่านักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test :RT) เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.36

4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.50และรวมทั้ง 4 วิชา เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.60

โพสต์โดย ผอ.หยา : [10 พ.ค. 2564 เวลา 15:27 น.]
อ่าน [1680] ไอพี : 110.171.194.132
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,888 ครั้ง
ฎุมิปัญญาชาวบ้าน
ฎุมิปัญญาชาวบ้าน

เปิดอ่าน 9,787 ครั้ง
เปิดม่านการศึกษา : 3 พ.ค. 59 : โดย...ครูแจ่ม
เปิดม่านการศึกษา : 3 พ.ค. 59 : โดย...ครูแจ่ม

เปิดอ่าน 7,701 ครั้ง
อินเนอร์มาเต็ม! ครูไทยแต่งเพลง "ค่านิยม12ประการ" ถ้าไม่ทำจะท่องทำไม!? (คลิป)
อินเนอร์มาเต็ม! ครูไทยแต่งเพลง "ค่านิยม12ประการ" ถ้าไม่ทำจะท่องทำไม!? (คลิป)

เปิดอ่าน 9,306 ครั้ง
LINE ขู่ หากพบส่งข้อความหลอกให้แชร์ โดนระงับบัญชีถาวรแน่
LINE ขู่ หากพบส่งข้อความหลอกให้แชร์ โดนระงับบัญชีถาวรแน่

เปิดอ่าน 14,449 ครั้ง
ประโยชน์ ของการดื่มเบียร์
ประโยชน์ ของการดื่มเบียร์

เปิดอ่าน 7,880 ครั้ง
มิวสิควิดีโอเพลง ดีใจได้เรียนฟรี ลุงตู่จัดให้ [Official MV]
มิวสิควิดีโอเพลง ดีใจได้เรียนฟรี ลุงตู่จัดให้ [Official MV]

เปิดอ่าน 12,428 ครั้ง
"เด็กรุ่นใหม่" ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด?
"เด็กรุ่นใหม่" ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด?

เปิดอ่าน 9,813 ครั้ง
ชายวัย 70 ปี เหยียบไข่ 108 ฟองไม่แตก
ชายวัย 70 ปี เหยียบไข่ 108 ฟองไม่แตก

เปิดอ่าน 8,117 ครั้ง
จีนเตือนคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุม
จีนเตือนคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุม

เปิดอ่าน 11,716 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2552

เปิดอ่าน 7,362 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่8
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่8

เปิดอ่าน 18,242 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 8,976 ครั้ง
OLATE DOGS คลิปการแสดงสุนัข สำหรับคนรักน้องหมา บอกได้เลยว่า น้องหมาสุดยอดมาก
OLATE DOGS คลิปการแสดงสุนัข สำหรับคนรักน้องหมา บอกได้เลยว่า น้องหมาสุดยอดมาก

เปิดอ่าน 15,944 ครั้ง
7 เหตุผลที่ทำให้คุณหิวโหยและอ้วน
7 เหตุผลที่ทำให้คุณหิวโหยและอ้วน

เปิดอ่าน 31,920 ครั้ง
นิทานเคมี เรื่อง ถ่านหินมหัศจรรย์
นิทานเคมี เรื่อง ถ่านหินมหัศจรรย์

เปิดอ่าน 13,410 ครั้ง
ความหมายของของขวัญ
ความหมายของของขวัญ
เปิดอ่าน 8,629 ครั้ง
นอนมากเกิน-น้อยเกิน เสี่ยงเบาหวาน
นอนมากเกิน-น้อยเกิน เสี่ยงเบาหวาน
เปิดอ่าน 14,437 ครั้ง
ไขปริศนา! น้ำดื่มมีวันหมดอายุด้วยหรือ
ไขปริศนา! น้ำดื่มมีวันหมดอายุด้วยหรือ
เปิดอ่าน 12,613 ครั้ง
กิน "ผัก" เหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร?
กิน "ผัก" เหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร?
เปิดอ่าน 25,502 ครั้ง
การนวดท้องแบบ"ชิเนซัง"(Shi-Nei-Tsang) ปลดปล่อยสารพิษในร่างกาย
การนวดท้องแบบ"ชิเนซัง"(Shi-Nei-Tsang) ปลดปล่อยสารพิษในร่างกาย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ