ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียน

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

ชื่อผู้เขียน : นางอมราภัสร์ บุณยสิทธิ์เศวต

ปีการศึกษา : 2563

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดลองใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีนสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนเขียนตัวอักษรจีนไม่ถูกต้อง และเพื่อศึกษาผลการพัฒนาการด้านการเขียนตัวอักษรจีนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จำนวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีน และ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีน

ผลการวิจัย พบว่า ชุดฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีนได้จัดเนื้อหา และรูปแบบของแบบฝึกทักษะการเขียนอักษรจีนอย่างสวยงาม น่าอ่าน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกในการฝึกทักษะการเขียน ได้ฝึกเขียนบ่อย ๆ ทำให้ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนรายบุคคลมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ การแก้ไขปัญหานักเรียนเขียนตัวอักษรจีนไม่ถูกต้อง พบว่า เมื่อผู้เรียนเข้าใจในเรื่องลำดับขีด และมีความรู้พื้นฐานในการเขียนอักษรจีนแล้ว นักเรียนส่วนมากมีความสนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของแบบฝึกทักษะ ทำให้ผลการเขียนตัวอักษรจีนพัฒนามากยิ่งขึ้น ผลการพัฒนาการด้านการเขียนตัวอักษรจีนของนักเรียน พบว่า คะแนนแบบฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีนของนักเรียนมีการพัฒนาขึ้นทุกครั้งในการทำแบบฝึก จากการที่กิจกรรมในแบบฝึกทักษะเป็นที่น่าสนใจ ภาษาที่ใช้ในแบบฝึกมีความชัดเจนเข้าใจง่าย ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาการเขียนของตนเอง

การศึกษาวิจัยเรื่อง “เรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา” สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1.จากผลการทดลองใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 พบว่า ผลของการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนรายบุคคลมีค่าเท่ากับ 78.09/76.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เป็นเพราะชุดแบบฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีนที่สร้างขึ้นผ่านขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยนำชุดแบบฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีนและผ่านการปรับปรุงแก้ไขทางด้านภาษา เนื้อหา ให้ถูกต้องตามคำแนะนำ และได้จัดเนื้อหา และรูปแบบของแบบฝึกทักษะการเขียนอักษรจีนอย่างสวยงาม น่าอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับ หลี่หยาง และมาเรียม นิลพันธุ์ (2554:บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า การพัฒนาแบบฝึกทักษะตัวอักษรจีนต้องมีรูปภาพมีสีสันและสวยงาม ภาษาที่ใช้อธิบายเข้าใจง่าย สอดแทรกกิจกรรมที่หลากหลาย คำนึงถึงลักษณะของตัวอักษรจีน ซึ่งจากการจัดรูปแบบของแบบฝึกให้สวยงามน่าอ่านนี้ ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกในการฝึกทักษะการเขียน ได้ฝึกเขียนบ่อย ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ อรอนงค์ วิริยะไกรกุล (2558:บทคัดย่อ) ที่กล่าวไว้ว่า การให้นักเรียนฝึกทำบ่อย ๆ นั้น ช่วยให้นักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรจีนตามลำดับขีดได้ถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 75

2.จากผลการแก้ไขปัญหานักเรียนเขียนตัวอักษรจีนไม่ถูกต้อง พบว่า เมื่อผู้เรียนเข้าใจในเรื่องลำดับขีด และมีความรู้พื้นฐานในการเขียนอักษรจีนแล้ว ผู้เรียนส่วนมากมีความสนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของแบบฝึกทักษะ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดทักษะการเขียนตัวอักษรจีนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับ จินตนา แย้มละมุล (2557:บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า การฝึกเขียนคัดศัพท์ภาษาจีน จะทำให้สามารถจำขั้นตอนการเขียนได้โดยอัตโนมัติ เพียงแต่ครั้งแรกของการเริ่มคัดตัวอักษรจีน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดให้ถูกต้องตามหลักภาษาจีน และเรียนรู้ระบบของการเขียนอักษรจีนให้เข้าใจ จะทำให้เราเกิดความเข้าใจ และอยากที่จะเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ซึ่งปัญหาในการเขียนอักษรจีนของนักเรียน ส่วนมากมาจากการไม่เข้าใจ และการขีดเส้นที่ผิดแปลกไป จากที่เขียนตามรูปที่พบเห็นจากการเขียนพู่กันจีนทำให้เส้นขีดมีความผิดพลาดได้ง่านที่สุด สอดคล้องกับ ภูมรินทร์ ภิรมย์เลิศอมร (2555:บทคัดย่อ) ที่สรุปไว้ว่าในด้านการเขียนภาษาจีนเส้นขีดมีอัตราการผิดพลาดมากที่สุด ดังนั้นการแก้ไขปัญหานักเรียนเขียนตัวอักษรจีนไม่ถูกต้อง จึงควรเริ่มจากการปูพื้นฐานในเรื่องการเขียนอักษรจีน

3.จากผลการพัฒนาการด้านการเขียนตัวอักษรจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 พบว่า คะแนนแบบฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีนของนักเรียนมีการพัฒนาขึ้นทุกครั้งในการทำแบบฝึก จากการที่กิจกรรมในแบบฝึกทักษะเป็นที่น่าสนใจ ภาษาที่ใช้ในแบบฝึกมีความชัดเจนเข้าใจง่าย ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาการเขียนของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ หลี่หยาง และมาเรียม นิลพันธุ์ (2554:บทคัดย่อ) ที่สรุปไว้ว่า นักเรียนมีทักษะทางการเขียนตัวอักษรจีนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องจากกิจกรรมในแบบฝึกทักษะน่าสนใจ ภาษาในแบบฝึกชัดเจนเข้าใจง่าย ภาพประกอบสวยงาม มีการเรียงลำดับขั้นตอนจากง่ายไปยาก กล่าวคือ การที่จะพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนนั้น การจัดเนื้อหาควรมีรูปแบบที่น่าสนใจ ตามธรรมชาติของผู้เรียน การจัดเนื้อหาการสอนควรสอนตามกฎเกณฑ์ในการเขียนอักษร เพื่อง่ายต่อการเข้าใจและประยุกต์ใช้ในอนาคต และควรมีการทบทวนอยู่เสมอ สอดคล้องกับ จินตนา แย้มละมุล (2557:บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า การฝึกเขียนคัดศัพท์ภาษาจีน จะทำให้สามารถจำขั้นตอนการเขียนได้โดยอัตโนมัติ และการทบทวนควรเหมาะสมกับตัวนักเรียน เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน

โพสต์โดย ลี่ฟา : [18 พ.ค. 2564 เวลา 08:22 น.]
อ่าน [1461] ไอพี : 223.205.177.249
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,656 ครั้ง
เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ

เปิดอ่าน 61,794 ครั้ง
การเรียนการสอนแบบ e-Learning
การเรียนการสอนแบบ e-Learning

เปิดอ่าน 24,769 ครั้ง
ตัวถ่วงความเจริญการศึกษาไทย
ตัวถ่วงความเจริญการศึกษาไทย

เปิดอ่าน 11,903 ครั้ง
เมื่อฝรั่งขับรถเจอด่านตำรวจ จะเป็นยังไง ?
เมื่อฝรั่งขับรถเจอด่านตำรวจ จะเป็นยังไง ?

เปิดอ่าน 61,811 ครั้ง
เด็กมี IQ อย่างเดียวไม่พอ! ต้องมี EF ทักษะฝึกสมองบ่มเพาะ "นิสัยอดทน-พากเพียร"
เด็กมี IQ อย่างเดียวไม่พอ! ต้องมี EF ทักษะฝึกสมองบ่มเพาะ "นิสัยอดทน-พากเพียร"

เปิดอ่าน 58,362 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

เปิดอ่าน 20,264 ครั้ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560

เปิดอ่าน 13,270 ครั้ง
ปลูกผักหวานป่าในพื้นที่ราบ
ปลูกผักหวานป่าในพื้นที่ราบ

เปิดอ่าน 8,808 ครั้ง
มื้อเล็ก ๆ ช่วยลดน้ำหนัก
มื้อเล็ก ๆ ช่วยลดน้ำหนัก

เปิดอ่าน 8,265 ครั้ง
เมื่อต้องลงโทษลูก
เมื่อต้องลงโทษลูก

เปิดอ่าน 39,890 ครั้ง
ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ของผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้น
ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ของผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้น

เปิดอ่าน 20,198 ครั้ง
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

เปิดอ่าน 17,957 ครั้ง
พิสูจน์กฎคณิตศาสตร์โดยใช้ภาพ
พิสูจน์กฎคณิตศาสตร์โดยใช้ภาพ

เปิดอ่าน 9,345 ครั้ง
วิธีป้องกันไม่ให้เป็นร้อนใน
วิธีป้องกันไม่ให้เป็นร้อนใน

เปิดอ่าน 66,837 ครั้ง
พี่หมื่นจัดให้! เพลง บุพเพสันนิวาส English Version  by Tony Wathasilp (โทนี่ อังกฤษศิลป์)
พี่หมื่นจัดให้! เพลง บุพเพสันนิวาส English Version by Tony Wathasilp (โทนี่ อังกฤษศิลป์)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 21,778 ครั้ง
ครูทึ่ง ! เด็กป.1 ฝีมือบรรเจิด วาดภาพสวยเกินวัย-ความจำดีเลิศ
ครูทึ่ง ! เด็กป.1 ฝีมือบรรเจิด วาดภาพสวยเกินวัย-ความจำดีเลิศ

เปิดอ่าน 11,561 ครั้ง
งูพันไม้เท้าสัญลักษณ์ของการแพทย์
งูพันไม้เท้าสัญลักษณ์ของการแพทย์

เปิดอ่าน 10,483 ครั้ง
เคล็ดลับการเรียนเก่งด้วยตัวเอง
เคล็ดลับการเรียนเก่งด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 10,586 ครั้ง
15 หลักฮวงจุ้ยในที่ทำงานสำหรับสาวมิลเลเนียม
15 หลักฮวงจุ้ยในที่ทำงานสำหรับสาวมิลเลเนียม

เปิดอ่าน 15,193 ครั้ง
รู้มั้ย… คุณกำลังเสี่ยง เป็นโรคอะไรอยู่
รู้มั้ย… คุณกำลังเสี่ยง เป็นโรคอะไรอยู่ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ