ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนวัดคลองธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ชื่อผู้ประเมิน นายประเสริฐ ชัยกิจไพบูลญ์

ระยะเวลาดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดคลองธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) ประเมินโครงการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input evaluation) ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (Process evaluation) และด้านผลผลิต (Product evaluation) เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 49 คน ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอนทั้งหมด จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดคลองธรรม จำนวน 7 คน (ไม่นับรวมผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครู รวม 2 คน) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 17 คน ผู้ปกครองนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 17 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามจำนวน 10 ฉบับ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่สอบถามด้านสภาวะแวดล้อม จำนวน 1 ฉบับ สอบถามด้านปัจจัยนำเข้า จำนวน 1 ฉบับ สอบถามด้านกระบวนการดำเนินงาน จำนวน 2 ฉบับ และแบบสอบถามด้านผลผลิต จำนวน 6 ฉบับ และแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียน เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน วัดคลองธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2563

1.1 ครูมีความคิดเห็นว่ามีความต้องการด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดคลองธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

1.2 กรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความต้องการด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดคลองธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินปัจจัยนําเข้าของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดคลองธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2563

2.1 ครูมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดคลองธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2.2 กรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดคลองธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดคลองธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2563

3.1 ครูมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดคลองธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3.2 นักเรียนมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดคลองธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินผลผลิตเกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดคลองธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2563

4.1 ครูมีความคิดเห็นว่านักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดคลองธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4.2 นักเรียนมีความคิดเห็นว่านักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดคลองธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4.3 ผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่านักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดคลองธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4.4 ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดคลองธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

4.5 ครูมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดคลองธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4.6 นักเรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดคลองธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4.7 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดคลองธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ladawan : [27 พ.ค. 2564 เวลา 17:31 น.]
อ่าน [1196] ไอพี : 27.145.210.52
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,724 ครั้ง
งานประจำ 7 ประการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานประจำ 7 ประการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 10,820 ครั้ง
เทคนิคการจัดการชั้นเรียนด้วยโมเดล 3 C"s
เทคนิคการจัดการชั้นเรียนด้วยโมเดล 3 C"s

เปิดอ่าน 104,282 ครั้ง
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินครูผู้ช่วย
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 18,232 ครั้ง
"ข้าวลืมผัว"อร่อยจนลืมผัว ข้าวชาวเขา ที่ชาวเมืองก็ควรกิน
"ข้าวลืมผัว"อร่อยจนลืมผัว ข้าวชาวเขา ที่ชาวเมืองก็ควรกิน

เปิดอ่าน 32,974 ครั้ง
การวิ่งเพื่อสุขภาพ (สุขศึกษา)
การวิ่งเพื่อสุขภาพ (สุขศึกษา)

เปิดอ่าน 5,639 ครั้ง
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต

เปิดอ่าน 28,503 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู

เปิดอ่าน 232,288 ครั้ง
ครุ ลหุ เอก โท
ครุ ลหุ เอก โท

เปิดอ่าน 10,488 ครั้ง
สารพัดคุณค่าจาก กล้วย
สารพัดคุณค่าจาก กล้วย

เปิดอ่าน 16,532 ครั้ง
ประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์
ประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์

เปิดอ่าน 38,485 ครั้ง
ของพรีเมี่ยมคืออะไร ?
ของพรีเมี่ยมคืออะไร ?

เปิดอ่าน 14,092 ครั้ง
เรียนอะไร ได้ค่าตอบแทนสูงสุด ต้องคลิกมาอ่านนี่เลย
เรียนอะไร ได้ค่าตอบแทนสูงสุด ต้องคลิกมาอ่านนี่เลย

เปิดอ่าน 21,451 ครั้ง
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ชั้นม. 6
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ชั้นม. 6

เปิดอ่าน 17,365 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

เปิดอ่าน 9,290 ครั้ง
เปิดกลุ่มงานเงินเดือนดี๊ดีสำหรับคนเก่งภาษา
เปิดกลุ่มงานเงินเดือนดี๊ดีสำหรับคนเก่งภาษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 34,509 ครั้ง
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

เปิดอ่าน 11,239 ครั้ง
เป่ายิ้งฉุบเป็นของชาติไหน
เป่ายิ้งฉุบเป็นของชาติไหน

เปิดอ่าน 10,273 ครั้ง
ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ใช้งานได้ฟรี ! คลิกที่นี่
ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ใช้งานได้ฟรี ! คลิกที่นี่

เปิดอ่าน 131,460 ครั้ง
การทำงานของเอนไซม์
การทำงานของเอนไซม์

เปิดอ่าน 12,876 ครั้ง
คืนผิวหน้าสวยด้วยฟักทอง
คืนผิวหน้าสวยด้วยฟักทอง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ