ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการระบบดูแล เฝ้าระวังและช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงลีบ ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิตของโครงการระบบดูแล เฝ้าระวังและช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงลีบ ผู้ประเมินได้ใช้วิธีการประเมินตามแนวคิดรูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) นำมาใช้ในการประเมิน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 97 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า 1) การประเมินโครงการระบบดูแล เฝ้าระสังและช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงลีบ ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับดังนี้ ด้านกระบวนการของโครงการ ด้านบริบทของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ 2) การประเมินบริบทของโครงการระบบดูแล เฝ้าระวังและช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงลีบ ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า โครงการระบบดูแล เฝ้าระวังและช่วยเหลือนักเรียน มีความเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการระบบดูแล เฝ้าระวังและช่วยเหลือนักเรียน มีความสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชนและรูปแบบการจัดกิจกรรมตามโครงการระบบดูแล เฝ้าระวังและช่วยเหลือนักเรียน สามารถวัดและติดตามผลได้ ส่วนโครงการระบบดูแล เฝ้าระวังและช่วยเหลือนักเรียนมีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 3) การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการระบบดูแล เฝ้าระวังและช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงลีบ ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า โรงเรียนจัดเตรียมแผนงานที่ระบุความรับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนสามารถดำเนินงานได้ทันที มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาครูที่ปรึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการระบบการดูแลช่วยแหลือนักเรียนและมีการจัดวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้เหมาะสมและเพียงพอกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่วนมีเครื่องมือต่างๆ สำหรับครูที่ปรึกษาในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 4) การประเมินกระบวนการของโครงการระบบดูแล เฝ้าระวังและช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงลีบ ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนดไว้ในโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา มีการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาและมีการดำเนินการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนและใช้เกณฑ์เดียวกันในการคัดกรองนักเรียน ส่วนมีกระบวนการให้คำแนะนำ ปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 5) การประเมินผลผลิตของโครงการระบบดูแล เฝ้าระวังและช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน บ้านม่วงลีบ ปีการศึกษา 2562 ด้านการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนรู้จักตนเองและสามารถดูแลตนเองหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองให้พ้นภัยได้ และครูมีความสามารถในการวิเคราะห์นักเรียนจากการรู้จักนักเรียนรายบุคคล การคัดกรอง การส่งเสริม การป้องกันและแก้ปัญหา และการส่งต่อนักเรียน ตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่วนโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาเต็มศักยภาพมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 6) การประเมินผลผลิตของโครงการระบบดูแล เฝ้าระวังและช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงลีบ ปีการศึกษา 2562 ด้านความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมผู้เรียนกับครูที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแล เฝ้าระวังและช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นระบบ ขั้นตอนและส่งเสริมดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ส่วน บุคลากร มีความร่วมมือในการปฏิบัติงาน /โครงการระบบดูแล เฝ้าระวังและช่วยเหลือนักเรียนจนโครงการ/กิจกรรมประสบความสำเร็จมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

โพสต์โดย นางพูนสุข เผือกเดช : [29 พ.ค. 2564 เวลา 13:13 น.]
อ่าน [927] ไอพี : 184.22.190.28
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ