ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการสหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหมากหัววัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

การประเมินโครงการสหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหมากหัววัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินโครงการสหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหมากหัววัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP MODEL) ตามประเด็นการประเมินคือ การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจและสะท้อนคิด(แนวทางในการพัฒนา/สิ่งที่ได้เชิงวิชาการ) ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินการตามโครงการสหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหมากหัววัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประชากรจำนวน 279 คนประกอบด้วย บุคลากรในโรงเรียนบ้านหมากหัววัง จำนวน 11 คน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานจำนวน 7 คน นักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 131 คน ผู้ปกครองนักเรียน 85 คน ชาวบ้านในเขตพื้นที่บริการที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 45 คน กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาด้วยแบบสอบถาม จำนวน 112 คน ประกอบไปด้วย คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 11 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน คณะกรรมการสหกรณ์โรงเรียนจำนวน 9 คน นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 40 คน และชาวบ้านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ เพื่อนำข้อมูลเชิงประจักษ์มาเสริมผลการประเมินให้ชัดเจนขึ้น จำนวน 33 คนประกอบไปด้วย คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 4 คน คณะกรรมการสหกรณ์โรงเรียนจำนวน 5 คน นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ห้องละ 2 คน จำนวน 6 คน ผู้ปกครองนักเรียน ห้องละ 1 คน จำนวน 7 คน และชาวบ้านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน หมู่บ้านละ 1 คน จำนวน 5 คน โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 3) กลุ่มตัวอย่างจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จำนวน 15 คน ประกอบไปด้วย คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 2 คน คณะกรรมการสหกรณ์โรงเรียนจำนวน 3 คน นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ห้องละ 1 คน จำนวน 3 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 2 คน และชาวบ้านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน จำนวน 2 คน โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะเวลาในการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ใน การประเมินโครงการการวิเคราะห์เอกสาร แบบประเมิน จำนวน 2 ฉบับ สอบถาม จำนวน 2 ฉบับ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จำนวน 2 ฉบับ แบบสะท้อนคิดจำนวน 2 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและการจัดกลุ่ม

สรุปผลการประเมิน

การประเมินโครงการสหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหมากหัววัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการสหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหมากหัววัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

1.1 ผลการประเมินด้านบริบท ของโครงการสหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหมากหัววัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลำดับสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ โครงการมีประโยชน์และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต สามารถทำงานกับคนได้ภายใต้อุดมการณ์สหกรณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ กิจกรรมและการดำเนินงานของโครงการมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมาก และวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ลำดับต่ำสุดได้แก่ การประเมินผลโครงการและตัวชี้วัดความสำเร็จมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมาก จากการสังเคราะห์เอกสารและจากการสัมภาษณ์ พบว่า โรงเรียนบ้านหมากหัววังใช้หลักการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม โดยให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมชื่นชมยินดี และกระบวนการดำเนินโครงการสหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร เป็นการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ฉะนั้นโครงการสหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร จึงเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของโครงการมีมีความชัดเจน และความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของโรงเรียน นอกจากนั้นการประเมินผลโครงการและตัวชี้วัดความสำเร็จมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรมในโครงการสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต และนำไปใช้ชีวิตจริงได้ตรงตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.2. ผลการประเมิน ด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการสหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหมากหัววัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลำดับสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ กิจกรรมสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต สามารถทำงานกับคนอื่นได้ภายใต้อุดมการณ์สหกรณ์ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำกิจกรรมตามโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ในระดับมาก และกิจกรรมมีความเหมาะสมกับบริบทโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ลำดับต่ำสุดได้แก่ ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการสหกรณ์โรงเรียน อยู่ในระดับมาก จากการสังเคราะห์เอกสารและจากการสัมภาษณ์ พบว่า โครงการสหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร โรงเรียนบ้านหมากหัววัง ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะครูได้อย่างชัดเจน และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนการทำกิจกรรมดังกล่าว จากองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา โรงเรียนจึงมีงบประมาณในการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตตามเป้าหมายของโครงการอย่างเพียงพอ แต่จากการศึกษารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ในปีการผ่านมา พบว่าปัญหาในการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนคือ เรื่องสถานที่ของสหกรณ์ร้านค้า ทางโรงเรียนค่อนข้างมีพื้นที่จำกัดในการจัดกิจกรรม

1.3 ผลการประเมิน ด้านกระบวนการ ของโครงการสหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหมากหัววัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลำดับสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน บ้านหมากหัววัง อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก และการดำเนินกิจกรรมส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ อยู่ในระดับมาก ลำดับต่ำสุด คือการให้ความรู้ ประชุมชี้แจง สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีดำเนินการ อยู่ในระดับมาก จากการสังเคราะห์เอกสารและจากการสัมภาษณ์ พบว่า ขั้นตอนในการดำเนินงานโครงการสหกรณ์โรงเรียน มีความชัดเจน และได้ดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการครบทุกกิจกรรม โดยได้กำหนดครูที่รับผิดชอบได้ถูกต้องตรงตามความถนัดของครู มีการนิเทศติดตามจากผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดรูปแบบการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ในการดำเนินโครงการสหกรณ์โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมคือ ได้นำผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตทางการเกษตรมาฝากขายที่สหกรณ์โรงเรียน ตลอดจนการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และเห็นพัฒนาการของนักเรียนได้อย่างชัดเจน แต่บางกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดทำ มีผู้ปกครองได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการผลิต ว่าควรคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนจากเครื่องจักร

1.4 ผลการประเมิน ด้านผลผลิต ของโครงการสหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหมากหัววัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ เรียงลำดับสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ผลการดำเนินกิจกรรมทำให้นักเรียนมีนักเรียนมีทักษะชีวิต อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผลการดำเนินกิจกรรมทำให้นักเรียนมีนักเรียนมีทักษะชีวิต อยู่ในระดับมากที่สุด และผลการดำเนินกิจกรรมทำให้นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัด อดออมอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับต่ำสุด คือผลการดำเนินกิจกรรมทำให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน อยู่ในระดับมากที่สุด จากการสังเคราะห์เอกสารและจากการสัมภาษณ์ พบว่า การดำเนินกิจกรรมทำให้นักเรียนความรู้พื้นฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนได้ ปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีนิสัยรักการออม มีทักษะชีวิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างอาชีพและมีรายได้ในชีวิตประจำวันได้ ผลการดำเนินกิจกรรมทำให้มีแหล่งเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียนครบวงจร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนและหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ขอศึกษาดูงานสหกรณ์โรงเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการสหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหมากหัววัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

2.1 ความพึงพอใจต่อโครงการสหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหมากหัววัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และชาวบ้านที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์โรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงลำดับสูงสุด 3 อันดับแรกได้คือ ด้านความสำเร็จของโครงการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมออมทรัพย์ มีความพึงพอใจในระดับมาก และด้านกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและอาชีพมีความพึงพอใจในระดับมาก ลำดับต่ำสุดคือ ด้านสวัสดิการมีความพึงพอใจในระดับมาก

เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านกิจกรรมออมทรัพย์ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับสูงสุดไปต่ำสุดได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูทุกคนให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ด้านออมทรัพย์ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมสหกรณ์ด้านการออมทรัพย์ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูเป็นผู้ดำเนินการ โดยสมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และบัญชีออมทรัพย์ ทางคณะครูเป็นผู้ดำเนินการและเก็บรวบรวมไว้ โดยแจ้งให้สมาชิกรับทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

ด้านกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและอาชีพ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับสูงสุดไปต่ำสุด ได้แก่ สมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสหกรณ์ด้านการส่งเสริมการผลิตและอาชีพ โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้แนะนำ อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากเท่ากัน ได้แก่ โรงเรียนเปิดโอกาสให้สมาชิกยืมเงินจากกิจกรรมสวัสดิการมาใช้เป็นต้นทุนการผลิตสินค้า อยู่ในระดับคุณภาพมาก และสมาชิกสามารถนำผลผลิตที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาฝากขายกับสหกรณ์ร้านค้าได้ มีความพึงพอใจในระดับมาก และลำดับต่ำสุด ได้แก่การสหกรณ์ให้ความรู้ด้านการนำวัสดุในท้องถิ่นมาประดิษฐ์งานฝีมือแล้วนำมาจำหน่ายที่สหกรณ์ร้านค้าได้ อยู่ในระดับคุณภาพมาก

ด้านกิจกรรมร้านค้า มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สมาชิกมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการในกิจกรรมสหกรณ์โดยยึดหลักประชาธิปไตย มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมาคือ สมาชิกมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการบริหารกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และ โรงเรียนเปิดรับสมาชิกสหกรณ์ในระยะเวลาที่จำกัด (ปีละครั้ง) มีความพึงพอใจระดับมาก และลำดับต่ำสุด ได้แก่ ทำเลและที่ตั้งอยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานของสหกรณ์ร้านค้าได้ดีที่สุด มีความพึงพอใจระดับมาก

ด้านสวัสดิการ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับสูงสุดไปต่ำสุด ได้แก่ มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก , และมี การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ด้านความสำเร็จของโครงการ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สหกรณ์โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ สหกรณ์โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และ สหกรณ์โรงเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาโรงเรียน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ลำดับต่ำสุด ได้แก่ ลักษณะสภาพแวดล้อมและทำเลที่ตั้งของโรงเรียนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมสหกรณ์ มีความพึงพอใจในระดับมาก

2.2 ความพึงพอใจต่อโครงการสหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหมากหัววัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำหรับนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือด้านกิจกรรมออมทรัพย์ รองลงมาคือ ด้านความสำเร็จของโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก และด้านกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและอาชีพมีความพึงพอใจในระดับมาก ตามลำดับ ด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านสวัสดิการมีความพึงพอใจในระดับมาก

เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านกิจกรรมออมทรัพย์ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่การจัดกิจกรรมออมทรัพย์ทำให้นักเรียนรู้จักประหยัดและเก็บออม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาเป็น ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูทุกคนให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนด้านออมทรัพย์ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และบัญชีออมทรัพย์ ทางคณะครูเป็นผู้ดำเนินการและเก็บรวบรวมไว้ โดยแจ้งให้สมาชิกรับทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

ด้านกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและอาชีพ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนสามารถนำผลผลิตที่มีอยู่ในบ้านมาฝากขายกับสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนได้ อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนเปิดโอกาสให้สมาชิกยืมเงินจากด้านสวัสดิการมาใช้เป็นต้นทุนการผลิตสินค้า อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและอาชีพทำให้นักเรียนมีนิสัยรักการทำงาน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และลำดับต่ำสุด ได้แก่การจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและอาชีพทำให้นักเรียนมีทักษะชีวิต อยู่ในระดับคุณภาพมาก

ด้านกิจกรรมร้านค้า มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าทำให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดออมและใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าทำให้นักเรียนมีการทำงานแบบร่วมมือร่วมใจกัน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และนักเรียนมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการในกิจกรรมสหกรณ์โดยยึดหลักประชาธิปไตย มีความพึงพอใจระดับมากและลำดับต่ำสุด ได้แก่ ทำเลและที่ตั้งอยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานของสหกรณ์ร้านค้าได้ดีที่สุด มีความพึงพอใจระดับมาก

ด้านสวัสดิการ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับสูงสุดไปต่ำสุด ได้แก่ มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมี การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ด้านความสำเร็จของโครงการ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีความสุขในการทำกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของนักเรียน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และ นักเรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงในกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ลำดับต่ำสุด ได้แก่ ระบบการบริหารกิจกรรมสหกรณ์ เช่น การให้บริการที่รวดเร็ว บุคลากรผู้รับผิดชอบมีความรู้ และซื่อสัตย์สุจริต มีความพึงพอใจในระดับมาก

3.ผลการสะท้อนคิด(แนวทางการพัฒนา/สิ่งที่ได้เชิงวิชาการ) ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่

มีต่อการดำเนินการตาม โครงการสหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านหมากหัววัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปางสรุปได้ 3 ประเด็นดังนี้

3.1 ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียน

3.1.1 โรงเรียนควรมีการวางแผนและการบริหารจัดการสหกรณ์โรงเรียนอย่างเป็นระบบ โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และสร้างความเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์ทั้ง 4 กิจกรรมเข้าด้วยกันเป็นวงจรที่สมบูรณ์

3.1.2 โรงเรียนควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรสหกรณ์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะกิจการของสหกรณ์ต้องเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาของกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ร่วมกันคิด ตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ตลอดจนร่วมประเมินผลตามแผนที่วางไว้ เพราะทุกฝ่ายมีบทบาทและความสำคัญที่เป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนซึ่งกันและกัน และควรมีโครงสร้างของคณะดำเนินงานแต่ละฝ่ายที่เข้ามาทำหน้าที่ในสหกรณ์จากทุกระดับชั้น

3.1.3 โรงเรียนควรสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียน สนใจและสมัครใจเป็นสมาชิกสหกรณ์ด้วยความเต็มใจ เพื่อทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนางานสหกรณ์ไปด้วยกัน

3.1.4 โรงเรียนควรส่งเสริมให้ความรู้ โดยจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในแต่ละระดับชั้น ตามความเหมาะสมเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน เรียนรู้จาก การปฏิบัติจริงให้สอดคล้องกับบริบทและชีวิตประจำวันรอบ ๆ ตัวของนักเรียน เพิ่มทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน และบูรณาการได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

3.1.5 โรงเรียนควรมีแนวทางบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ เกิดสภาพคล่อง สามารถหมุนเวียนเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนทุกประเภทเชื่อมโยงเข้าหากันได้

3.1.6 โรงเรียนควรมีการพัฒนาบุคลากร โดยการศึกษาดูงานจากสถานอื่นที่ประสบความสำเร็จทางด้านจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและชุมชนต่อไป

3.1.7 โรงเรียนควรจัดหาสถานที่อย่างเหมาะสม และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของแต่ละฝ่ายของสหกรณ์ พัฒนารูปแบบให้ทันสมัยที่จะดึงดูดสมาชิกมาใช้บริการ

3.1.8 โรงเรียนควรมีการจำลองระบบการทำงานของธนาคารจริง ๆ ให้นักเรียน โดยอาจมีการประสานเจ้าหน้าที่ธนาคารมาให้ความรู้ และมาจัดระบบให้กับโรงเรียน

3.2 ด้านคุณภาพผู้เรียน

3.2.1 กิจกรรมร้านค้า ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกความใส่ใจในสินค้าและบริการ และควรฝึกให้นักเรียนสวมบทบาทเป็นอาชีพของผู้ประกอบการทางด้านการขายอย่างครบวงจร

3.2.2 ในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน นักเรียนจะได้รับบทบาทหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยแต่ละฝ่ายจะมีภาระที่แตกต่างกันออกไป ควรฝึกฝนนักเรียนได้คิดเอง ทำเอง โดยมีครูเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้นักเรียนจะเกิดทักษะการคิดต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้ในอนาคต

3. ด้านการมีส่วนร่วม

3.3.1 ควรดึงชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนเพราะความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการร่วมกันพัฒนา ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

3.3.2 ควรมีการส่งเสริมที่สินค้าภายในชุมชนมาวางขายในสหกรณ์โรงเรียน เป็นการกระจายรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน

3.3.3 ควรนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับนักเรียนเพื่อที่นักเรียนจะนำไปประยุกต์ใช้กับสินค้าและบริการสหกรณ์ ซึ่งสามารถปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรักและหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมที่จะสืบทอดมรดกของชุมชนให้เป็นที่รู้จักและก้าวหน้าต่อไป

โพสต์โดย แป๋ว : [29 พ.ค. 2564 เวลา 14:36 น.]
อ่าน [1154] ไอพี : 171.4.249.222
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,546 ครั้ง
ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ สุริยะ 10 ดวงที่คล้ายโลก
ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ สุริยะ 10 ดวงที่คล้ายโลก

เปิดอ่าน 34,875 ครั้ง
ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายราก  หรือกรณท์
ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายราก หรือกรณท์

เปิดอ่าน 239,137 ครั้ง
Adverbs การทำให้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Formation )
Adverbs การทำให้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Formation )

เปิดอ่าน 9,744 ครั้ง
นักเขียนไทยเจ๋ง คว้าแชมป์การ์ตูนนานาชาติ
นักเขียนไทยเจ๋ง คว้าแชมป์การ์ตูนนานาชาติ

เปิดอ่าน 10,353 ครั้ง
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก

เปิดอ่าน 10,215 ครั้ง
ผิวสวย หน้าใส ด้วยมะพร้าว
ผิวสวย หน้าใส ด้วยมะพร้าว

เปิดอ่าน 15,728 ครั้ง
กบฏสร้างสรรค์ทางการศึกษา
กบฏสร้างสรรค์ทางการศึกษา

เปิดอ่าน 9,929 ครั้ง
5 อาชีพที่ทำได้แม้อยู่บ้าน
5 อาชีพที่ทำได้แม้อยู่บ้าน

เปิดอ่าน 27,451 ครั้ง
จิตรกรรมไทย
จิตรกรรมไทย

เปิดอ่าน 12,872 ครั้ง
ลายมือนักธุรกิจเงินล้าน
ลายมือนักธุรกิจเงินล้าน

เปิดอ่าน 31,844 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่3)2555
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่3)2555

เปิดอ่าน 28,891 ครั้ง
มินาโมโตะ ชิซุกะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
มินาโมโตะ ชิซุกะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 8,737 ครั้ง
แบบเรียนที่ไม่ได้มีไว้เลียนแบบ : นิ้วกลม
แบบเรียนที่ไม่ได้มีไว้เลียนแบบ : นิ้วกลม

เปิดอ่าน 20,753 ครั้ง
ยุบ สพฐ. จัดตั้งของใหม่ คิดกันดีแล้วเหรอ?? ไม่เหนื่อยต่อการพายเรือในอ่างหรือ?!
ยุบ สพฐ. จัดตั้งของใหม่ คิดกันดีแล้วเหรอ?? ไม่เหนื่อยต่อการพายเรือในอ่างหรือ?!

เปิดอ่าน 19,051 ครั้ง
เส้นทางสายไหม
เส้นทางสายไหม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,658 ครั้ง
เติมน้ำมันให้คุ้มที่สุด
เติมน้ำมันให้คุ้มที่สุด

เปิดอ่าน 7,899 ครั้ง
ศัลยกรรมพลิกชีวิต ในรายการวีไอพี
ศัลยกรรมพลิกชีวิต ในรายการวีไอพี

เปิดอ่าน 12,924 ครั้ง
สารทเดือนสิบ ประเพณีประจำภาคใต้ ร่วมระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ
สารทเดือนสิบ ประเพณีประจำภาคใต้ ร่วมระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

เปิดอ่าน 19,091 ครั้ง
ทฤษฎีสำหรับ E-Learning
ทฤษฎีสำหรับ E-Learning

เปิดอ่าน 12,455 ครั้ง
7 อาหารอร่อยช่วยเยียวยา
7 อาหารอร่อยช่วยเยียวยา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ