ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการสร้างการเรียนรู้สำหรับเยาวชน เพื่อตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพต่อวิกฤตฝุ่นละออง (ห้องเรียนสู้ฝุ่น) ของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่า

การประเมินโครงการสร้างการเรียนรู้สำหรับเยาวชน เพื่อการตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพ ต่อวิกฤตฝุ่นละออง (ห้องเรียนสู้ฝุ่น) ของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย มีวัตถุประสงค์ของการประเมินได้แก่ 1.เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) และปัจจัยเบื้องต้น(Input Evaluation) 2.เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และ 3.เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการสร้างการเรียนรู้สำหรับเยาวชน เพื่อการตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพต่อวิกฤตฝุ่นละออง (ห้องเรียนสู้ฝุ่น)ของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย การประเมินด้านสภาวะแวดล้อมและปัจจัยเบื้องต้น ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 7 คน ใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงเลือกตัวอย่างด้วยการกำหนดคุณสมบัติของตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูหัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 คน ฝ่ายงบประมาณและงานบุคคล จำนวน 1 คน ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 คน และฝ่ายกิจการนักเรียน จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 4 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แบบสอบถามสำหรับประเมินสภาวะแวดล้อม และปัจจัยเบื้องต้น สำหรับการประเมินด้านกระบวนการในการดำเนินโครงการ มีลักษณะเป็นแบบบันทึกรายงานการดำเนินโครงการตามสภาพจริงในการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเดือน เป็นการบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ปรากฏและปฏิบัติจริงในการดำเนินกิจกรรมโครงการ สำหรับการประเมินด้านผลผลิตในการดำเนินโครงการ ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน ในการเก็บข้อมูลการประเมินทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เลือกตัวอย่างด้วยการกำหนดคุณสมบัติ ของตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน ตัวแทนครูในโรงเรียน จำนวน 3 คน ประกอบด้วยตัวแทนครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 1 คน ตัวแทนครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 คน และตัวแทนครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน ตัวแทนนักเรียน จำนวน 10 คน ประกอบด้วย นักเรียนแกนนำห้องเรียนสู้ฝุ่นระดับสถานศึกษาจำนวน 7 คน ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.4 จำนวน 1 คน ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.5 จำนวน 1 คน และตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 1 คน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 3 คน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนที่อาศัยในพื้นที่ จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้แบ่งออกเป็น 2 ตอนได้แก่ 1.แบบสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมที่มีต่อโครงการ เป็นลักษณะของคำถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ โดยไม่เป็นการบังคับในประเด็นที่จะตอบ 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มตัวอย่าง) ผู้ประเมินได้กำหนดรายละเอียดของการดำเนินการประเมิน ทั้ง 2 ระยะ ได้แก่ระยะที่ 1 ระยะเตรียมจัดทำโครงการ เพื่อพิจารณาด้านความเหมาะสม และความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ความจำเป็น ความต้องการ และความเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการ เพื่อเลือกหรือปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับความจำเป็นที่ต้องการ และการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น เพื่อพิจารณาด้านความเหมาะสม ความเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อมและด้านปัจจัยเบื้องต้น ระยะที่ 2 ระยะการปฏิบัติและสิ้นสุดการดำเนินโครงการ โดยการประเมินด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ

สรุปผลการประเมิน

1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม และปัจจัยเบื้องต้น ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย

4.76) ผู้ประเมินนำไปใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินโครงการซึ่งได้พิจารณาจากความเหมาะสมและความสอดคล้องกับนโยบาย และพิจารณาความพร้อมและเพียงพอเกี่ยวกับทรัพยากรในการดำเนินโครงการ ตามเกณฑ์ว่ามีสภาวะแวดล้อมที่สอดคล้องและเหมาะสมในการดำเนินโครงการ โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นการดำเนินโครงการที่พร้อมต่อการดำเนินโครงการ ถือว่ามีความเป็นไปได้ที่การดำเนินการโครงการจะประสบความสำเร็จ

2. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ผู้ประเมินนำไปใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินโครงการซึ่งได้

พิจารณาจาก ความต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ ตามเกณฑ์ว่ามีแนวโน้มในการดำเนินงานตามโครงการมีความต่อเนื่องเป็นประจำและสม่ำเสมอ ถือว่ากระบวนการในการดำเนินงานมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติและจะสามารถทำให้โครงการ ประสบความสำเร็จ

3. ผลการประเมินด้านผลผลิต ผู้ประเมินนำไปใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินโครงการซึ่งได้พิจารณาจาก แนวโน้มข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมในการดำเนินโครงการ ตามเกณฑ์ว่า แนวโน้มของข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมที่มีต่อโครงการ มีการตอบรับ ในเชิงบวก ถือว่า ผลผลิตของการดำเนินโครงการเป็นที่ยอมรับ ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ของโครงการสร้างการเรียนรู้สำหรับเยาวชน เพื่อการตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพต่อวิกฤตฝุ่นละออง (ห้องเรียนสู้ฝุ่น) ของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.72) ผู้ประเมินนำไปใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินโครงการซึ่งได้พิจารณาจากผลการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และองค์ประกอบเสริมต่าง ๆ ตามเกณฑ์ว่าการดำเนินการโครงการทำให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ และมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนให้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย บอม : [30 พ.ค. 2564 เวลา 06:22 น.]
อ่าน [933] ไอพี : 159.192.203.148
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ