ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูแนะแนวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนาครูแนะแนวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ชื่อผู้ประเมิน นายประจิม เมืองแก้ว ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเททศชำนาญการ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ปีที่ประเมิน ปีงบประมาณ 2562

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาครูแนะแนวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ของศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยมีวัตถุประสงค์

ใช้กรอบการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบท (Context) 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input)

3) ด้านกระบวนการ (Process) และ 4) ด้านผลผลิต (Product) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการประเมินโครงการ ได้แก่ คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ผู้บริหาร และครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จำนวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม

เรื่องโครงการพัฒนาครูแนะแนวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 สำหรับคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประเมินก่อนดำเนินโครงการในด้านบริบท (Context) และด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ฉบับที่ 2 สำหรับ คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประเมินระหว่างดำเนินโครงการในด้าน กระบวนการ (Process) และฉบับที่ 3 สำหรับ ผู้บริหาร และครู ประเมินหลังดำเนินโครงการในด้านผลผลิต (Product) โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านบริบท (Context) ของโครงการพัฒนาครูแนะแนว

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พบว่า สอดคล้องโดยภาพรวม

อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.52, S.D. = .24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความพร้อมในการดำเนินการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64, S.D. = .49) รองลงมา คือ โครงการสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60, S.D. = .50) รวมทั้งหลักการวัตถุประสงค์และเดป้าหมายของโครงการมีความชัดเจนเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, S.D. = .50) ของโครงการสามารถตอบสนองปัญหาและความตค้องการจำเป็นได้อย่างแท้จริง อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, S.D. = .50)

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ของโครงการพัฒนา

ครูแนะแนวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า เหมาะสมโดยภาพรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D. = .24) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความเหมะสมสูงที่สุด มีสองประเด็น คือ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมีความเพียงพอต่อการดำเนินโครงการ มีค่าเท่ากับ

( = 4.64, S.D. = .49) และการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับเขตพื้นที่หรือหน่วยงานอื่น ๆ มีค่าเท่ากับ ( = 4.64, S.D. = .49) รองลงมา คือ เทคโนโลยี สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม

สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62 , S.D. = .58) และบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการดำเนินการบริหารจัดการโครงการ รวมทั้ง การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, S.D. = .50) เท่ากันและมี 4 ประเด็น ที่มีความเหมาะสมในระดับมาก คือ บุคลากรมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินโครงการ ความคุ้มค่าและเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ เทคโนโลยี สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกสอดคล้องกับแผนและเทคโนโลยี สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสมในการดำเนินโครงการ

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน ด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนา

ครูแนะแนวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า เหมาะสมโดยภาพรวม

อยู่ในระดับ มาก ( = 4.38 , S.D. = .19) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความเหมาะสมในระดับมากที่สุดในประเด็นหัวข้อคณะทำงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารการจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึง มีค่า

( = 4.83 , S.D. = .38) และคณะทำงานมีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มีค่า ( = 4.52, S.D. = .55) รองลงมาอีก 10 ประเด็น คือ มีความเหมาะสมในระดับมาก เช่น ประเด็นหัวข้อการวางแผนจัดกิจกรรมมีความชัดเจนและครอบคลุมคณะทำงานมีการสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม การมอบหมายงานมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ

แต่ละบุคคล คณะทำงานมีการดำเนินการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ การดำเนินการแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามกำหนดการ/ระยะเวลาที่กำหนดไว้ และอีกมีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่า

( = 4.43 , S.D. = .67)

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาครู

แนะแนว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 พบว่า ผ่านเกณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 4.45, S.D. = .19) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครูและผู้บริหารมีการพัฒนาความรู้ความสามารถตามศักยภาพเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า ( = 4.80 , S.D. = .40)

รองลงมา คือ การสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า ( = 4.69, S.D. = .46) และ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษาได้รับการยอมรับจากผู้บริหารและครูผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า

( = 4.68 , S.D. = .52) ส่วนข้อที่มีผลคะแนนต่ำที่สุด คือ นักเรียนได้รับประโยชน์จากการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) อยู่ในระดับมาก มีค่าเท่ากับ

( = 4.06 , S.D. = .50)

โพสต์โดย จิม : [2 มิ.ย. 2564 เวลา 13:48 น.]
อ่าน [1622] ไอพี : 159.192.139.209
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 67,966 ครั้ง
เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่(ขณะนี้ ก.ค.ศ.ให้ชะลอไปก่อน)
เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่(ขณะนี้ ก.ค.ศ.ให้ชะลอไปก่อน)

เปิดอ่าน 393,198 ครั้ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู

เปิดอ่าน 11,901 ครั้ง
"7 กรีนส์" วิธีท่องเที่ยว แบบคนรักษ์โลก
"7 กรีนส์" วิธีท่องเที่ยว แบบคนรักษ์โลก

เปิดอ่าน 14,428 ครั้ง
ล้างพิษด้วยตนเองใน 1 วัน‏
ล้างพิษด้วยตนเองใน 1 วัน‏

เปิดอ่าน 10,007 ครั้ง
สูตรสำเร็จเพิ่มความฉลาด
สูตรสำเร็จเพิ่มความฉลาด

เปิดอ่าน 10,651 ครั้ง
รู้เท่าทันก่อนจะหันมาใช้ "บัตรเครดิต" โดย สคบ.
รู้เท่าทันก่อนจะหันมาใช้ "บัตรเครดิต" โดย สคบ.

เปิดอ่าน 459,684 ครั้ง
สักนิด เตือนสติคุณครู
สักนิด เตือนสติคุณครู

เปิดอ่าน 25,919 ครั้ง
วิธีการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
วิธีการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 12,485 ครั้ง
10 วิธีสร้าง "บ้านสุข" ที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎี
10 วิธีสร้าง "บ้านสุข" ที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎี

เปิดอ่าน 13,474 ครั้ง
"ปริญญาตรีหมื่นห้า"ฝ่าวิกฤติ!เด็กจบใหม่...ไม่ผ่านโปร!?
"ปริญญาตรีหมื่นห้า"ฝ่าวิกฤติ!เด็กจบใหม่...ไม่ผ่านโปร!?

เปิดอ่าน 15,946 ครั้ง
วิธีการลบบาง URL ออกจากช่อง Address
วิธีการลบบาง URL ออกจากช่อง Address

เปิดอ่าน 11,234 ครั้ง
เตือนกินเค็มจัดเป็นมะเร็งกระเพาะ ยังทำให้ความดันโลหิตถีบตัวขึ้นสูง
เตือนกินเค็มจัดเป็นมะเร็งกระเพาะ ยังทำให้ความดันโลหิตถีบตัวขึ้นสูง

เปิดอ่าน 9,802 ครั้ง
ความลับ ทำไมคนญี่ปุ่นถึงอายุยืนที่สุดในโลก
ความลับ ทำไมคนญี่ปุ่นถึงอายุยืนที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 8,875 ครั้ง
รับชม คุณครูฮ้องเพลงคำเมือง "ภูมิแพ้โปเกม่อน" ให้กำลังใจครูที่ปวดหัวกับนักเรียนที่มัวเล่นเกมล่าโปเกม่อน
รับชม คุณครูฮ้องเพลงคำเมือง "ภูมิแพ้โปเกม่อน" ให้กำลังใจครูที่ปวดหัวกับนักเรียนที่มัวเล่นเกมล่าโปเกม่อน

เปิดอ่าน 8,643 ครั้ง
ISCi : episode 53 - น้ำเรืองแสง
ISCi : episode 53 - น้ำเรืองแสง

เปิดอ่าน 16,384 ครั้ง
การศึกษาแบบไหนสอนให้คิดเป็น
การศึกษาแบบไหนสอนให้คิดเป็น
เปิดอ่าน 17,824 ครั้ง
อหิวาตกโรค (Cholera)
อหิวาตกโรค (Cholera)
เปิดอ่าน 18,260 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
เปิดอ่าน 38,286 ครั้ง
ความรู้พื้นฐานที่นักถ่ายรูปทุกคนควรทราบ
ความรู้พื้นฐานที่นักถ่ายรูปทุกคนควรทราบ
เปิดอ่าน 16,321 ครั้ง
3 โรค ที่กระเทียมสามารถป้องกันได้
3 โรค ที่กระเทียมสามารถป้องกันได้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ