ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน โดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่เป็นระบบ ตามรูปแบบการบริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI MODEL) ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ปีก

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ในระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 2) เพื่อศึกษาและสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน โดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่เป็นระบบ ตามรูปแบบการบริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI MODEL) ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 3) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน โดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่เป็นระบบ ตามรูปแบบการบริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI MODEL) ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ในปีการศึกษา 2563 และ 4) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน โดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่เป็นระบบ ตามรูปแบบการบริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI MODEL) ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 664 คน จำแนกได้ดังนี้ 1) กลุ่มตัวอย่างในปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ครู จำนวน 12 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 คน 2) กลุ่มตัวอย่างในปีการศึกษา 2563 จำนวน 639 คน ได้แก่ ครู 52 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางและใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย จำนวน 287 คน และผู้ปกครองนักเรียน กำหนดให้เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 287 คน ดำเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods) และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 3 ฉบับ แบบการบันทึกการสนทนากลุ่มย่อย 1 ฉบับ แบบสอบถาม 6 ฉบับ และแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศและสถิติข้อมูล 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย มีดังนี้

1. สภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน ของโรงเรียน ทุ่งสงวิทยา ในระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562

จากการศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ มีนักเรียนที่ออกกลางคัน และเรียนไม่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัญหาพฤติกรรมการเรียนรู้และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ปัญหาด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู และโรงเรียนขาดกลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมในการพัฒนา โดยมีแนวทางในการพัฒนา 3 ประเด็น คือ 1) การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้กระบวนการนิเทศ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 3) การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง และส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. การศึกษาและสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ ปฏิบัติที่เป็นระบบ ตามรูปแบบการบริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI MODEL) ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา

โรงเรียนพัฒนารูปแบบการบริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI MODEL) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน ซึ่งมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนการดำเนินงาน (Plan) 2) การปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน (Do) 3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) 4) การปรับปรุงแก้ไข (Action) 5) การเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Learning) และ 6) การบูรณาการ ความครอบคลุมและทั่วถึง (Integration) และ กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน จำนวน 3 โครงการ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 2) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) โครงการจัดการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. การศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน โดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่เป็นระบบ ตามรูปแบบการบริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI MODEL) ของโรงเรียน ทุ่งสงวิทยา ในปีการศึกษา 2563

กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน โดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่เป็นระบบ ตามรูปแบบการบริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI MODEL) ในการดำเนินโครงการ 3 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโครงการจัดการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 1) การวางแผนการดำเนินงาน (Plan) ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์สภาพบริบท กำหนดเป้าหมาย ประชุมชี้แจงการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 2) การปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน (Do) ดำเนินการโดยการเน้นการมีส่วนร่วมและใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน โดยใช้ระบบการนิเทศ กำกับ ดูแลและติดตาม 3)การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) สรุปผลการดำเนินงาน จัดให้มีการรายงานสรุปการดำเนินงานโครงการแต่ละโครงการ 4) การปรับปรุงแก้ไข (Action) นำข้อมูลสารสนเทศจากการดำเนินงานรายงานโครงการ ปัญหาอุปสรรค มาปรับปรุงเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 5) การเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Learning) ดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น 6) การบูรณาการ ความครอบคลุมและทั่วถึง (Integration) เป็นแนววิธีการบูรณาการการทำงานให้เกิดคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

4. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน โดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่เป็นระบบ

ตามรูปแบบการบริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI MODEL) ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ในปีการศึกษา 2563 สรุปได้ดังนี้

4.1 ประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ไม่มีนักเรียนติด 0 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ในปีการศึกษา 2563 คะแนนค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติในวิชาภาษาไทย

4.2 ประเด็นผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน ระดับ 2-3 ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนสูงขึ้น ประเด็นผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน พบว่า ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน ระดับ 2-3 ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนสูงขึ้น

4.3 ประเด็นผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ค่าร้อยละของนักเรียนกลุ่มปกติ ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 98.33 สูงกว่า ปีการศึกษา 2562 ค่าร้อยละของนักเรียนกลุ่มปกติ 98.10 และ ในปีการศึกษา 2563 ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน

4.4 ประเด็นผลการประเมินตนเอง ด้านผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ประจำปี 2563 อยู่ในระดับดีเลิศ

4.5 ประเด็นผลงานเชิงประจักษ์ของนักเรียน ผู้บริหาร ครู และสถานศึกษา พบว่า

4.5.1 นักเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 19 รางวัล โดยแบ่งเป็นระดับประเทศ จำนวน 6 รางวัล ระดับภาค จำนวน 5 รางวัล และระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 8 รางวัล

4.5.2 ผู้บริหารมีผลงานเชิงประจักษ์และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 11 รางวัล โดยแบ่งเป็นระดับประเทศ จำนวน 5 รางวัล ระดับภาค จำนวน 1 รางวัล และระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 5 รางวัล

4.5.3 ครูและบุคลากรมีผลงานเชิงประจักษ์และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 37 รางวัล โดยแบ่งเป็นระดับประเทศ จำนวน 7 รางวัล ระดับภาค จำนวน 5 รางวัล และระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 25 รางวัล

4.5.4 สถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 11 รางวัล โดยแบ่งเป็นระดับประเทศ จำนวน 4 รางวัล ระดับภาค จำนวน 2 รางวัล และระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 5 รางวัล และส่งผลให้จำนวนนักเรียนของโรงเรียนเพิ่มขึ้น คือ ในปีการศึกษา 2561 จำนวนนักเรียน 875 คน ปีการศึกษา 2562 จำนวนนักเรียน 945 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวนนักเรียน 1,014 คน และ ปีการศึกษา 2564 จำนวนนักเรียน 1,212 คน เพิ่มขึ้นตามลำดับ

4.6 ประเด็นผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน พบว่า ความคิดเห็นของครู ต่อกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพแบบ บูรณาการ (PDCALI MODEL) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ระดับความคิดเห็นของครู และนักเรียน ต่อการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน ด้วยกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI MODEL) ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และระดับความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ต่อผลของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน ด้วยกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI MODEL) ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย nattawut : [13 มิ.ย. 2564 เวลา 17:33 น.]
อ่าน [1872] ไอพี : 134.236.32.187
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 3,480 ครั้ง
10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022
10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022

เปิดอ่าน 23,821 ครั้ง
ความผิดปกติที่เกิดจากการนอนส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิด
ความผิดปกติที่เกิดจากการนอนส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิด

เปิดอ่าน 45,225 ครั้ง
เจาะ 40 ปีการศึกษาไทย เป๋ไปเป๋มา...ดิ่งลงเหว!! : ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์
เจาะ 40 ปีการศึกษาไทย เป๋ไปเป๋มา...ดิ่งลงเหว!! : ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์

เปิดอ่าน 8,704 ครั้ง
ออกกำลังกายตามอารมณ์
ออกกำลังกายตามอารมณ์

เปิดอ่าน 11,391 ครั้ง
ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ทำไมเป็นกันมากขึ้น
ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ทำไมเป็นกันมากขึ้น

เปิดอ่าน 8,914 ครั้ง
วัคซีนป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยให้รอดพ้นโรคร้ายได้มากถึง1ใน5
วัคซีนป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยให้รอดพ้นโรคร้ายได้มากถึง1ใน5

เปิดอ่าน 11,523 ครั้ง
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี และ การกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี และ การกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล

เปิดอ่าน 28,643 ครั้ง
วังสุโขทัยหรือวังศุโขทัย
วังสุโขทัยหรือวังศุโขทัย

เปิดอ่าน 8,999 ครั้ง
ทำยังไงถึงจะยังหนุ่มสาว
ทำยังไงถึงจะยังหนุ่มสาว

เปิดอ่าน 9,426 ครั้ง
หน่วยจัดประสบการณ์และหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยจัดประสบการณ์และหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

เปิดอ่าน 17,176 ครั้ง
ของพรีเมี่ยมคืออะไร ?
ของพรีเมี่ยมคืออะไร ?

เปิดอ่าน 36,106 ครั้ง
พยางค์ และ คำ
พยางค์ และ คำ

เปิดอ่าน 9,009 ครั้ง
CMS คืออะไรอ่านได้ที่นี่
CMS คืออะไรอ่านได้ที่นี่

เปิดอ่าน 10,847 ครั้ง
"ครู" คือ "ปูชนียบุคคล" หรือ "ผู้แจวเรือจ้าง"
"ครู" คือ "ปูชนียบุคคล" หรือ "ผู้แจวเรือจ้าง"

เปิดอ่าน 15,253 ครั้ง
สถิติน่ารู้....นอนกรน
สถิติน่ารู้....นอนกรน

เปิดอ่าน 14,373 ครั้ง
พลาสติกห่อหุ้มอาหาร ภัยร้ายต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึง!
พลาสติกห่อหุ้มอาหาร ภัยร้ายต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึง!
เปิดอ่าน 21,033 ครั้ง
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์...ตลอดปี 2556
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์...ตลอดปี 2556
เปิดอ่าน 15,243 ครั้ง
กรมแพทย์แผนไทยเผย 6โรคห้ามนวด
กรมแพทย์แผนไทยเผย 6โรคห้ามนวด
เปิดอ่าน 11,326 ครั้ง
โรคกระดูกพรุน..ภัยเงียบที่คาดไม่ถึง
โรคกระดูกพรุน..ภัยเงียบที่คาดไม่ถึง
เปิดอ่าน 10,220 ครั้ง
รับมือปัญหาการนอน
รับมือปัญหาการนอน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ