ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน และนักเรียน จำนวน 61 คน รวมจำนวนประชากรทั้งสิ้น 137 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ แบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอ ในรูปของตารางประกอบ ความเรียง

1. การศึกษาการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สรุป ได้ดังนี้

1.1. การดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 5 กิจกรรม คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ สรุปได้ ดังนี้ การดำเนินการด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกการออกเยี่ยมบ้านตามเครื่องมือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครบทุกคน การประเมินพฤติกรรมนักเรียน โดยนักเรียนประเมินตนเอง ครูประจำชั้น และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ทุกคนอยู่ในกลุ่มปกติ การประเมินความฉลาดทางอารมณ์นักเรียน โดยรวมเป็นนักเรียน กลุ่มปานกลาง (ปกติ) การคัดกรองนักเรียน ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการคุ้มครอง ด้านยาเสพติด ด้านเพศ ด้านความปลอดภัย นักเรียนทุกคนอยู่ในกลุ่มปกติ ด้านการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมประพฤติและคุณธรรมที่ดีแก่นักเรียนทุกคนได้แก่ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ทุกคน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและโครงการพิเศษต่างๆ กิจกรรมทัศนศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายที่แข็งแรงให้กับนักเรียนทุกคน ได้แก่ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มโรงเรียน จัดกิจกรรมที่ทำให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้แก่ กิจกรรมเสริมทักษะการดำรงชีวิต กิจกรรมแนะแนว ด้านการดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมที่ป้องกันการใช้สารเสพติดให้กับนักเรียนทุกคนได้แก่ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด การประชุมผู้ปกครอง จัดกิจกรรมที่แก้ไขปัญหาในด้านการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม ให้กับนักเรียนทุกคน และด้านการดำเนินกิจกรรมการส่งต่อนักเรียนที่โรงเรียนได้ดำเนินการ มีเพียงการส่งต่อนักเรียนที่เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ อยู่ในระดับที่น้อยมาก

1.2. การดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบ PDCA ได้แก่ ด้านการวางแผน (Plan) ด้านการดำเนินงานตามแผน (Do) ด้านการนิเทศและติดตามผล (Check) และด้านการปรับปรุงและพัฒนา (Act)พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการดำเนินงานโครงการ รองลงมาคือ ด้านการวางแผน ด้านการปรับปรุงและพัฒนา และด้านการนิเทศและติดตามผล

2. ผลการดําเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน พบว่า ในด้านผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการที่กำหนด รองลงมาคือ นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด และผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย ของโครงการ พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คณะครูมีส่วนร่วมใน การดำเนินการกิจกรรมอย่างครบถ้วน รองลงมาคือ นักเรียนมีความสุขและมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น โรงเรียนมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นกระบวนการดำเนินการอย่างชัดเจน และผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย ของโครงการ พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม รองลงมาคือ ครูนำข้อมูลสารสนเทศจากการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตามกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3. ผลศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ด้านกิจกรรมการดําเนินงานโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การประสานงานการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน รองลงมาคือ การอบรมครูและผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาแนวทางการดำเนินการ การประชุมครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินการและการนำผลการดำเนินการไปพัฒนาและปรับปรุงและเผยแพร่ ส่วนด้านผลการดําเนินงานโครงการ พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด รองลงมาคือ ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนพึงพอใจ ในการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนมีระบบดูแลนักเรียนที่เหมาะสมและสามารถดำเนินการอย่าง มีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย นางสาวลิดาว ปัญโญใหญ่ : [17 มิ.ย. 2564 เวลา 10:36 น.]
อ่าน [1293] ไอพี : 171.4.234.139
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,918 ครั้ง
ทำไมจึงเรียกขนมจีน
ทำไมจึงเรียกขนมจีน

เปิดอ่าน 97,124 ครั้ง
การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)
การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)

เปิดอ่าน 9,979 ครั้ง
สีเขียว ช่วยให้คุณครีเอทีฟ
สีเขียว ช่วยให้คุณครีเอทีฟ

เปิดอ่าน 8,728 ครั้ง
PISA ที่ผ่านมาบอกอะไรให้เราทราบบ้าง
PISA ที่ผ่านมาบอกอะไรให้เราทราบบ้าง

เปิดอ่าน 8,088 ครั้ง
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

เปิดอ่าน 7,685 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย พายเรือในอ่าง (1)
ปฏิรูปการศึกษาไทย พายเรือในอ่าง (1)

เปิดอ่าน 8,957 ครั้ง
วิกฤติโลกร้อน มนุษย์ย้ายไปดาวอังคาร ปี ค.ศ.2020
วิกฤติโลกร้อน มนุษย์ย้ายไปดาวอังคาร ปี ค.ศ.2020

เปิดอ่าน 52,418 ครั้ง
การเบิกค่าเช่าบ้าน
การเบิกค่าเช่าบ้าน

เปิดอ่าน 8,855 ครั้ง
รู้เรา รู้ใคร... จากนิสัยท่องเที่ยว
รู้เรา รู้ใคร... จากนิสัยท่องเที่ยว

เปิดอ่าน 62,296 ครั้ง
ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดน์
ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดน์

เปิดอ่าน 53,222 ครั้ง
สูตรคูณ
สูตรคูณ

เปิดอ่าน 15,080 ครั้ง
อ.เจษฎา ชี้พระนั่งในน้ำเดือด เป็นแค่กลทางวิทยาศาสตร์
อ.เจษฎา ชี้พระนั่งในน้ำเดือด เป็นแค่กลทางวิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 22,293 ครั้ง
ความหมายของคำว่า แม่
ความหมายของคำว่า แม่

เปิดอ่าน 13,922 ครั้ง
7 เคล็ดลับ รักษามือให้น่าหลงใหล
7 เคล็ดลับ รักษามือให้น่าหลงใหล

เปิดอ่าน 11,069 ครั้ง
9 อาการ ป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง
9 อาการ ป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 49,461 ครั้ง
เครื่องแบบข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
เครื่องแบบข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

เปิดอ่าน 11,385 ครั้ง
ใส่ใจการ "เคี้ยวอาหาร" กันสักนิด
ใส่ใจการ "เคี้ยวอาหาร" กันสักนิด

เปิดอ่าน 26,286 ครั้ง
Photosynth สังเคราะห์ภาพ3 มิติ
Photosynth สังเคราะห์ภาพ3 มิติ

เปิดอ่าน 8,912 ครั้ง
อย่าแตกตื่น เสียงลือ! 22 ก.ค. ตะวันดับ สึนามิ ถล่มเอเชีย?
อย่าแตกตื่น เสียงลือ! 22 ก.ค. ตะวันดับ สึนามิ ถล่มเอเชีย?

เปิดอ่าน 11,182 ครั้ง
ถั่งเช่า ยาอายุวัฒนะ
ถั่งเช่า ยาอายุวัฒนะ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ