ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําวิ่ง อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ผู้รายงาน ศรีเมือง บุญแพทย์

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําวิ่ง ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมด้านความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําวิ่ง กับนโยบายของสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 และ ของโรงเรียนชุมชนบ้านน้ําวิ่ง 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยที่ใช้ในการดําเนินการ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําวิ่ง 3) เพื่อประเมินความ เหมาะสมของกระบวนการ ในการดําเนินงานของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําวิ่ง 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําวิ่ง ตามประเด็นของโครงการ คือ 4.1) เพื่อประเมินผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําวิ่ง 4.2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และผู้ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีผลต่อการดําเนินการตามโครงการ และ 5) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําวิ่ง อําเภอตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์ ระหว่างก่อน และหลังดําเนินโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโครงการ จํานวน 6 คน คณะกรรมการดําเนินโครงการ จํานวน 16 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 7 คน ครู จํานวน 9 คน นักเรียนที่กําลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จํานวน 101 คน และผู้ปกครองนักเรียนซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่กําลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 จํานวน 101 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 240 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการ แบบ CIPP Model โดยแบบประเมิน มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 5 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความสอดคล้องของวัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน กับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 และของโรงเรียน ฉบับที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมหรือความเพียงพอของปัจจัยในการดําเนินงานตามโครงการ ฉบับที่ 3 แบบสอบถามกระบวนการดําเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอน การดําเนินงานตามโครงการ ฉบับที่ 4 แบบสอบถามผลการดําเนินงานตามโครงการ และฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบการประเมินโครงการด้านผลผลิตผล ระหว่างก่อนและหลังดําเนินโครงการ โดยใช้t - test แบบ Dependent Sample test นําเสนอข้อมูล โดยใช้ตารางประกอบการอธิบายและพรรณนาวิเคราะห์

ผลการประเมินโครงการปรากฏ ดังนี้

1. ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําวิ่ง ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการ พบว่า ในภาพรวม มี ความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินปัจจัยของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําวิ่ง ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการดําเนินโครงการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําวิ่ง ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการดําเนินโครงการ พบว่า ใน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําวิ่ง ตามประเด็นของโครงการ ดังนี้

4.1 ผลการประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนชุมชน บ้านน้ําวิ่ง ตามความคิดเห็นของ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มี ผลต่อการดําเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําวิ่ง ตาม ความคิดเห็นของ ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ใน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

5. การเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําวิ่ง อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างก่อนและหลังการดําเนินโครงการ ด้านผลผลิตผล พบว่า มีผลการประเมินโครงการหลังดําเนินการ สูงกว่าก่อนดําเนินการ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ 1) โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพควรได้รับการสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการที่สามารถส่งเสริมงานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนในโรงเรียนได้อย่างแท้จริง 2) ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการจัดโอกาส ให้มีการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการดําเนินงานของโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีความยั่งยืนต่อไป 3) ควรประสานงานและร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดหา และสนับสนุนงบประมาณ ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการดําเนินโครงการ 4) จัดทํานโยบายและ แผนกลยุทธ์เป็นนโยบายระดับชาติ โดยใช้กลยุทธ์ของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 5) นํานโยบายมากําหนดกรอบในการปฏิบัติงานระดับจังหวัด อําเภอ และท้องถิ่น โดยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับร่วมกันสร้างความเข้าใจ กําหนดนโยบาย ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น จึงจะนําไปสู่ความสําเร็จ และเกิดผลในระยะยาว ผู้รับผิดชอบทุกระดับ สามารถนําปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการวิจัย เพื่อปรับแผนงานหรือกลยุทธ์สู่ความสําเร็จ ในระยะยาว

โพสต์โดย ศรีเมือง บุญแพทย์ : [22 มิ.ย. 2564 เวลา 20:22 น.]
อ่าน [1270] ไอพี : 1.2.200.9
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,760 ครั้ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

เปิดอ่าน 14,903 ครั้ง
7 เหตุผลที่ทำให้คุณหิวโหยและอ้วน
7 เหตุผลที่ทำให้คุณหิวโหยและอ้วน

เปิดอ่าน 58,454 ครั้ง
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด

เปิดอ่าน 12,970 ครั้ง
วิธีฝึกสมาธิเพื่อให้เรียนหนังสือเก่ง
วิธีฝึกสมาธิเพื่อให้เรียนหนังสือเก่ง

เปิดอ่าน 19,757 ครั้ง
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช้ธูปกี่ดอกกันบ้าง?
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช้ธูปกี่ดอกกันบ้าง?

เปิดอ่าน 8,898 ครั้ง
เพนต์หน้าพิลึก! กระแสฮิตโจ๋ยุ่น
เพนต์หน้าพิลึก! กระแสฮิตโจ๋ยุ่น

เปิดอ่าน 6,810 ครั้ง
ตอบโจทย์ "ปฏิรูปการศึกษา"?
ตอบโจทย์ "ปฏิรูปการศึกษา"?

เปิดอ่าน 19,102 ครั้ง
ปัจจัยแห่งความล้มเหลว ในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร โดย เพชร เหมือนพันธุ์
ปัจจัยแห่งความล้มเหลว ในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 9,468 ครั้ง
อุจจาระบอกสุขภาพ
อุจจาระบอกสุขภาพ

เปิดอ่าน 8,433 ครั้ง
วิธีแบกเป้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย
วิธีแบกเป้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย

เปิดอ่าน 78,179 ครั้ง
สรุปสูตร วงกลม
สรุปสูตร วงกลม

เปิดอ่าน 31,575 ครั้ง
ครูอุดรไอเดียแหวกสุดฮา ชวนเต้นยอดวิวเป็นแสน!
ครูอุดรไอเดียแหวกสุดฮา ชวนเต้นยอดวิวเป็นแสน!

เปิดอ่าน 15,400 ครั้ง
โจทย์เลขสิงคโปร์ป่วนเน็ต หาคำตอบกันทั้งโลก
โจทย์เลขสิงคโปร์ป่วนเน็ต หาคำตอบกันทั้งโลก

เปิดอ่าน 11,832 ครั้ง
แตงโมเจลลี่ หวานฉ่ำสีสันสดใส ทำง่ายนิดเดียว
แตงโมเจลลี่ หวานฉ่ำสีสันสดใส ทำง่ายนิดเดียว

เปิดอ่าน 8,291 ครั้ง
ต้านเหงือกติดเชื้อด้วยการกินโฮลวีท
ต้านเหงือกติดเชื้อด้วยการกินโฮลวีท

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 1,146 ครั้ง
แนะนำแนวทางสำหรับครูรุ่นใหม่ ในการเตรียมเด็กสอบ TGAT
แนะนำแนวทางสำหรับครูรุ่นใหม่ ในการเตรียมเด็กสอบ TGAT

เปิดอ่าน 13,806 ครั้ง
คลี่ปม "หนี้ครู" 1.2 ล้านล้านบาทมาจากไหน?
คลี่ปม "หนี้ครู" 1.2 ล้านล้านบาทมาจากไหน?

เปิดอ่าน 16,556 ครั้ง
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

เปิดอ่าน 27,543 ครั้ง
อกคศ.เขตพื้นที่ฯ เลื่อนเงินเดือนครู : ต้อนคนเข้าพวก
อกคศ.เขตพื้นที่ฯ เลื่อนเงินเดือนครู : ต้อนคนเข้าพวก

เปิดอ่าน 9,055 ครั้ง
ว้าว น่าสนใจ คลิปวีดิโอ 7 เทคนิค ถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟนให้สนุกขึ้น
ว้าว น่าสนใจ คลิปวีดิโอ 7 เทคนิค ถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟนให้สนุกขึ้น เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ