ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านห้วยห้อม (ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึก

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2563 เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2563 และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 52 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2563 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งศึกษาตามกระบวนการ PDCA คือ การวางแผน การดำเนินตามแผน การตรวจสอบ และการแก้ไขปัญหา และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบรรยายความเรียงประกอบตาราง สรุปผลได้ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2563 สรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้

1. การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านห้วยห้อม (ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แยกเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการวางแผน และด้านการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก คือด้านการตรวจสอบ และด้านการแก้ไขปัญหา

2. ผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านห้วยห้อม (ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2563 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน และด้านนักเรียนและผู้ปกครอง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

2.1 ด้านผลลัพธ์/ภาพสำเร็จ โดยครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมากที่สุด

2.1 ด้านผลลัพธ์/ภาพสำเร็จ โดยนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ด้านนักเรียนและผู้ปกครอง อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านห้วยห้อม (ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2563 มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

3.1 แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านความปลอดภัย คือ จัดประชุมครูและบุคลากรเพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีการศึกษาดูงานหน่วยงาน โรงเรียน หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่มีมาตรการด้านความปลอดภัยเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาสถานศึกษาให้คลอบคลุมอย่างรอบด้าน ให้ผู้บริหารโรงเรียนช่วยในการนิเทศ กำกับ ติดตาม สร้างขวัญและให้กำลังใจ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่ายให้หลากหลายขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงาน และให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชนอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีการอื่นอย่างหลากหลายช่องทาง เช่น บนเว็บไซด์โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , Line ,Facebook ,วารสาร,บอร์ด,ป้าย ,แจ้งผ่านผู้นำชุมชน ,แผ่นพับ เป็นต้น

3.2 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยนำหลักด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและการดำเนินชีวิต คือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาด้านความปลอดภัย โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญให้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในชุมชนมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดให้มีระบบนิเทศ และติดตาม เพื่อให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

3.3 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน คือ จัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักเรียนในด้านความปลอดภัยในแผนบูรณาการกับทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ได้แก่ ด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย ด้านปัญหาทางสังคม และด้านสุขภาพ เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้มากขึ้น สามารถนำมาสู่การปฏิบัติตนเองได้อย่างเหมาะสม และจัดให้มีการจัดทำโครงงานเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติและเกิดเป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์แก่นักเรียนทุกระดับชั้น

3.4 แนวทางการพัฒนาครู บุคลากรของสถานศึกษา คือ จัดอบรมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตนเองด้านความปลอดภัยครบทุกคน และจัดให้มีการฝึกปฏิบัติจริงหรือบทบาทสมมติ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรเข้ารับการประกวดหรือนำเสนอผลงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย และจัดทำประกาศเกียรติคุณหรือมอบรางวัล เพื่อยกย่องและส่งเสริมบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา

ความสำคัญ : สถานศึกษาปลอดภัย

โพสต์โดย นางผกาพรรณ์ วงค์จา : [24 มิ.ย. 2564 เวลา 16:32 น.]
อ่าน [1284] ไอพี : 27.55.78.242
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,881 ครั้ง
10 วิธีน้ำหนักลด โดยไม่รู้ตัว
10 วิธีน้ำหนักลด โดยไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 7,707 ครั้ง
Area-Based Education สร้างการศึกษาตอบโจทย์จังหวัด
Area-Based Education สร้างการศึกษาตอบโจทย์จังหวัด

เปิดอ่าน 11,216 ครั้ง
สับปะรดมีเอ็นไซม์ช่วยย่อยจากธรรมชาติ
สับปะรดมีเอ็นไซม์ช่วยย่อยจากธรรมชาติ

เปิดอ่าน 11,814 ครั้ง
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด

เปิดอ่าน 16,612 ครั้ง
MPEG คืออะไร
MPEG คืออะไร

เปิดอ่าน 10,086 ครั้ง
มะเร็งลำไส้ใหญ่ เกิดจากกรรมพันธุ์มากถึง 3 เท่า
มะเร็งลำไส้ใหญ่ เกิดจากกรรมพันธุ์มากถึง 3 เท่า

เปิดอ่าน 32,885 ครั้ง
7 สัญลักษณ์ในขวดพลาสติก มีความหมายอย่างไร อันไหนรีไซเคิลได้ ที่นี่มีคำตอบ
7 สัญลักษณ์ในขวดพลาสติก มีความหมายอย่างไร อันไหนรีไซเคิลได้ ที่นี่มีคำตอบ

เปิดอ่าน 10,410 ครั้ง
เยือน "ศูนย์จราจรอัจฉริยะไทย" ที่ บก.02
เยือน "ศูนย์จราจรอัจฉริยะไทย" ที่ บก.02

เปิดอ่าน 33,724 ครั้ง
มาฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานกันเถอะ
มาฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานกันเถอะ

เปิดอ่าน 19,843 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)

เปิดอ่าน 81,562 ครั้ง
20 เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้
20 เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้

เปิดอ่าน 11,634 ครั้ง
อยากหน้าเด็ก สดใส! สธ.ชวนนั่ง"สมาธิ" ยาอายุวัฒนะสุขภาพกายและใจ
อยากหน้าเด็ก สดใส! สธ.ชวนนั่ง"สมาธิ" ยาอายุวัฒนะสุขภาพกายและใจ

เปิดอ่าน 10,041 ครั้ง
ปราบกลิ่นเท้าให้อยู่หมัด
ปราบกลิ่นเท้าให้อยู่หมัด

เปิดอ่าน 21,931 ครั้ง
รับชมหรือยัง? แกะรอย "มาเฟีย ศธ." เงามืด "ปฏิรูปวงการศึกษา"
รับชมหรือยัง? แกะรอย "มาเฟีย ศธ." เงามืด "ปฏิรูปวงการศึกษา"

เปิดอ่าน 21,652 ครั้ง
ปิรามิดเพิ่มพลังความรู้
ปิรามิดเพิ่มพลังความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,253 ครั้ง
สำเร็จครั้งแรก! นำเชื้อธรรมชาติเพาะ ‘เห็ดโคนคอนโด’
สำเร็จครั้งแรก! นำเชื้อธรรมชาติเพาะ ‘เห็ดโคนคอนโด’

เปิดอ่าน 57,869 ครั้ง
กลอนปีใหม่ SMSปีใหม่ กลอนน่ารักๆ
กลอนปีใหม่ SMSปีใหม่ กลอนน่ารักๆ

เปิดอ่าน 10,673 ครั้ง
อาหารเพื่อสุขภาพกระเพาะอาหาร
อาหารเพื่อสุขภาพกระเพาะอาหาร

เปิดอ่าน 21,461 ครั้ง
วิธีเลือกของขวัญมีค่า-ไม่แพง
วิธีเลือกของขวัญมีค่า-ไม่แพง

เปิดอ่าน 11,980 ครั้ง
ฮือฮาอ้าง"กูเกิ้ลเอิร์ธ"จับภาพ "เนสซี่"ทะเลสาปล็อคเนสได้ ใช้โปรแกรมภาพถ่ายดาวเทียม 3มิติ
ฮือฮาอ้าง"กูเกิ้ลเอิร์ธ"จับภาพ "เนสซี่"ทะเลสาปล็อคเนสได้ ใช้โปรแกรมภาพถ่ายดาวเทียม 3มิติ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ