ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านห้วยห้อม (ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึก

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2563 เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2563 และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 52 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2563 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งศึกษาตามกระบวนการ PDCA คือ การวางแผน การดำเนินตามแผน การตรวจสอบ และการแก้ไขปัญหา และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบรรยายความเรียงประกอบตาราง สรุปผลได้ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2563 สรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้

1. การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านห้วยห้อม (ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แยกเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการวางแผน และด้านการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก คือด้านการตรวจสอบ และด้านการแก้ไขปัญหา

2. ผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านห้วยห้อม (ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2563 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน และด้านนักเรียนและผู้ปกครอง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

2.1 ด้านผลลัพธ์/ภาพสำเร็จ โดยครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมากที่สุด

2.1 ด้านผลลัพธ์/ภาพสำเร็จ โดยนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ด้านนักเรียนและผู้ปกครอง อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านห้วยห้อม (ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2563 มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

3.1 แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านความปลอดภัย คือ จัดประชุมครูและบุคลากรเพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีการศึกษาดูงานหน่วยงาน โรงเรียน หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่มีมาตรการด้านความปลอดภัยเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาสถานศึกษาให้คลอบคลุมอย่างรอบด้าน ให้ผู้บริหารโรงเรียนช่วยในการนิเทศ กำกับ ติดตาม สร้างขวัญและให้กำลังใจ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่ายให้หลากหลายขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงาน และให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชนอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีการอื่นอย่างหลากหลายช่องทาง เช่น บนเว็บไซด์โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , Line ,Facebook ,วารสาร,บอร์ด,ป้าย ,แจ้งผ่านผู้นำชุมชน ,แผ่นพับ เป็นต้น

3.2 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยนำหลักด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและการดำเนินชีวิต คือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาด้านความปลอดภัย โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญให้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในชุมชนมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดให้มีระบบนิเทศ และติดตาม เพื่อให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

3.3 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน คือ จัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักเรียนในด้านความปลอดภัยในแผนบูรณาการกับทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ได้แก่ ด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย ด้านปัญหาทางสังคม และด้านสุขภาพ เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้มากขึ้น สามารถนำมาสู่การปฏิบัติตนเองได้อย่างเหมาะสม และจัดให้มีการจัดทำโครงงานเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติและเกิดเป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์แก่นักเรียนทุกระดับชั้น

3.4 แนวทางการพัฒนาครู บุคลากรของสถานศึกษา คือ จัดอบรมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตนเองด้านความปลอดภัยครบทุกคน และจัดให้มีการฝึกปฏิบัติจริงหรือบทบาทสมมติ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรเข้ารับการประกวดหรือนำเสนอผลงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย และจัดทำประกาศเกียรติคุณหรือมอบรางวัล เพื่อยกย่องและส่งเสริมบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา

ความสำคัญ : สถานศึกษาปลอดภัย

โพสต์โดย นางผกาพรรณ์ วงค์จา : [24 มิ.ย. 2564 เวลา 16:32 น.]
อ่าน [3601] ไอพี : 27.55.78.242
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,681 ครั้ง
การกระทำระหว่างเซต (Operation Between Sets)
การกระทำระหว่างเซต (Operation Between Sets)

เปิดอ่าน 10,691 ครั้ง
จัดการผมยุ่งเหยิงยามเช้าตรู่อย่างไรดี
จัดการผมยุ่งเหยิงยามเช้าตรู่อย่างไรดี

เปิดอ่าน 16,616 ครั้ง
กำแพงกั้นเสียง
กำแพงกั้นเสียง

เปิดอ่าน 14,125 ครั้ง
ความหมายของของขวัญ
ความหมายของของขวัญ

เปิดอ่าน 18,418 ครั้ง
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ

เปิดอ่าน 10,818 ครั้ง
แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)
แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)

เปิดอ่าน 30,132 ครั้ง
แผ่นป้าย "คำอวยพรอักษรจีน" เสริมโชคลาภ-สิริมงคล
แผ่นป้าย "คำอวยพรอักษรจีน" เสริมโชคลาภ-สิริมงคล

เปิดอ่าน 25,624 ครั้ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง

เปิดอ่าน 21,108 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เปิดอ่าน 16,284 ครั้ง
ถั่วเขียวขจัดรอยด่างดำ
ถั่วเขียวขจัดรอยด่างดำ

เปิดอ่าน 56,182 ครั้ง
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย

เปิดอ่าน 145,310 ครั้ง
8 โรคห้ามรับราชการ
8 โรคห้ามรับราชการ

เปิดอ่าน 14,445 ครั้ง
จารีตประเพณีของชาวสยามตามชั้นบุคคลในฐานะต่าง ๆ
จารีตประเพณีของชาวสยามตามชั้นบุคคลในฐานะต่าง ๆ

เปิดอ่าน 14,764 ครั้ง
เด็กกับ"ดนตรี"และ"ศิลปะ"
เด็กกับ"ดนตรี"และ"ศิลปะ"

เปิดอ่าน 18,152 ครั้ง
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5 โดย สสวท.
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5 โดย สสวท.

เปิดอ่าน 12,343 ครั้ง
เปิดเทอมทั้งที "ของดี ๆ" ในกระเป๋าหายหมด
เปิดเทอมทั้งที "ของดี ๆ" ในกระเป๋าหายหมด
เปิดอ่าน 16,778 ครั้ง
5 วิธีป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์ แบบง่าย ๆ
5 วิธีป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์ แบบง่าย ๆ
เปิดอ่าน 10,471 ครั้ง
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เปิดอ่าน 12,265 ครั้ง
ตับของเธอ สบายดีไหม?
ตับของเธอ สบายดีไหม?
เปิดอ่าน 14,651 ครั้ง
หากท่านต้องยกกล่องหนักๆ ลองวิธีนี้ดูสิ จะช่วยให้เบากว่าเดิม
หากท่านต้องยกกล่องหนักๆ ลองวิธีนี้ดูสิ จะช่วยให้เบากว่าเดิม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ