ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบรวมพลัง5 ขั้นตอน (Co-5 Steps) เพื่อพัฒนาทักษะ การคิดสร้างสรรค์เรื่องชีวิตกับระบบนิเวศส่ิงแวดล้อม รายวิชาวิทยาศาสตร์ว23101

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบรวมพลัง5 ขั้นตอน (Co-5 Steps) เพื่อพัฒนาทักษะ

การคิดสร้างสรรค์เรื่องชีวิตกับระบบนิเวศส่ิงแวดล้อม รายวิชาวิทยาศาสตร์ว23101

สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ชื่อผู้วิจัย นํ้าฝน รักษ์ทอง

สังกัด โรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบรวมพลัง5 ขั้นตอน (Co-5 Steps) เพื่อพัฒนาทักษะ

การคิดสร้างสรรค์เรื่องชีวิตกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม รายวิชาวิทยาศาสตร์ว23101 สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา

และหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรู้แบบรวมพลัง5 ขั้นตอน (Co-5 Steps) เพื่อพัฒนาทักษะ

การคิดสร้างสรรค์เรื่องชีวิตกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม รายวิชาวิทยาศาสตร์ว23101 สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทดลองใช้และประเมินผล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้แบบรวมพลัง

5 ขั้นตอน (Co-5 Steps) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เรื่องชีวิตกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม

รายวิชาวิทยาศาสตร์ว23101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1 โรงเรียนพันดอนวิทยา ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปีจังหวัด

อุดรธานีสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจำนวน 1 ห้องเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน

ที่1ปีการศึกษา 2563 จ านวนนักเรียนทั้งหมด 20 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster

Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการ

วิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย1) เครื่องมือที่ใช้ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์และ

แบบสนทนากลุ่ม2) เอกสารประกอบการเรียนและรูปแบบการเรียนรู้แบบรวมพลัง5 ขั้นตอน (Co-5

Steps) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เรื่องชีวิตกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม 3) แผนการจัดการ

เรียนรู้4)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 5) แบบสำรวจความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูล

โดยการใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย(X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที

และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนาเสนอแบบพรรณนาความ

ผลการศึกษาพบว่า

1. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเห็นว่าเอกสารประกอบการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบรวม

พลัง5 ขั้นตอน (Co-5 Steps) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เรื่องชีวิตกับระบบนิเวศ

สิ่งแวดล้อม ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายชัดเจน มีรูปภาพ มีภาพการ์ตูนประกอบ สีสันสวยงามและมี

เนื้อหาที่ให้ความรู้ด้านชีวิตกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม เป็นเนื้อหาที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการ

สอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา หรือสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นควรจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีการวัดและประเมินผลครอบคลุมด้านความรู้ทักษะกระบวนการ

และเจตคติโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย

2. คู่มือครู(แผนการจัดการเรียนรู้)และเอกสารประกอบการเรียนมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

(Content Validity) โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง0.80-1.00 ค่าประสิทธิภาพแบบ

รายบุคคล (Individual Tryout) เท่ากับ69.43/67.77 ค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย (Small

Group Tryout) เท่ากับ74.06/73.70 และค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) เท่ากับ

83.49/81.90

3. รูปแบบการเรียนรู้แบบรวมพลัง5 ขั้นตอน (Co-5 Steps) เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

สร้างสรรค์เรื่องชีวิตกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม รายวิชาวิทยาศาสตร์ว23101 สำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่3มีประสิทธิภาพ คือE1/E2 เท่ากับ84.41/82.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้และ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ.01

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบรวมพลัง5 ขั้นตอน (Co-5

Steps) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เรื่องชีวิตกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม รายวิชาวิทยาศาสตร์

ว23101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบ

การเรียนรู้แบบรวมพลัง5 ขั้นตอน (Co-5 Steps) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เรื่องชีวิตกับ

ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม รายวิชาวิทยาศาสตร์ว23101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยรวม

อยู่ในระดับมากและผลจากการนำไปใช้ได้ทำการปรับปรุงการพิมพ์สะกดคำให้ถูกต้อง ชัดเจน

มีภาพประกอบเนื้อหามากขึ้นปรับปรุงให้เนื้อหามีความกระชับมากยิ่งขึ้นปรับปรุงระยะเวลาที่ใช้ใน

การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเนื้อหามากยิ่งขึ้น

โพสต์โดย คอมพิวเตอร์ : [4 ก.ค. 2564 เวลา 12:39 น.]
อ่าน [811] ไอพี : 171.101.92.165
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ