ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผล

การดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก และเพื่อประเมิน

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก ประชากรที่ใช้ในการศึกษา

ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 102 และนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 102 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 221 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

ประกอบด้วย แบบรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทั้ง 5 กิจกรรม คือ

กิจกรรมการเข้าค่ายคนดีศรีคุณธรรม กิจกรรมธรรมะประจำวันศุกร์กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

กิจกรรม 9 นาทีระลึกความดี และกิจกรรมสมุดความดี แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เกี่ยวกับการ

ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ใน 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น

ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการ

ประเมินพบว่า

1. ผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2563 ที่โรงเรียน

ได้ดำเนินการ ทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้การนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายคนดีศรีคุณธรรม จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 102 คน คิดเป็น

ร้อยละ 100 การนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมธรรมะ

ประจำวันศุกร์จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 102 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การนำนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา จำนวนนักเรียน

เข้าร่วมกิจกรรม 102 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม 9 นาทีระลึกความดี จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 102 คน

คิดเป็นร้อยละ 100 การนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม

สมุดความดีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 102 คน คิดเป็นร้อยละ 100

2. การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

2.1 ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นว่า โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมการเข้าค่ายคนดีศรีคุณธรรม ธรรมะประจำวันศุกร์

วันสำคัญทางศาสนา 9 นาทีระลึกความดีและสมุดความดีพบว่า วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อยทุก

กิจกรรมกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นโยบายโรงเรียน

และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก

2.2 ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นด้านความเหมาะสมและพอเพียงเกี่ยวกับวิทยากร

งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของ

ฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละกิจกรรมย่อย

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ

กิจกรรมการเข้าค่ายคนดีศรีคุณธรรม ธรรมะประจำวันศุกร์วันสำคัญทางศาสนา 9 นาทีระลึกความดี

และสมุดความดีพบว่า มีความเหมาะสม ความพร้อม และความพอเพียง ด้านปัจจัยเบื้องต้น

อยู่ในระดับมาก

2.3 ผลการประเมินกระบวนการตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามความ

คิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่

ขั้นตอน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน พบว่า มีผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตาม โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมการเข้าค่ายคนดีศรีคุณธรรม

ธรรมะประจำวันศุกร์วันสำคัญทางศาสนา 9 นาทีระลึกความดีและสมุดความดีอยู่ในระดับมาก

2.4 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ตามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้สอน พบว่า

2.4.1 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความขยัน

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2.4.2 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความประหยัด

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2.4.3 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2.4.4 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัย

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2.4.5 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความสุภาพ

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2.4.6 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความสะอาด

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2.4.7 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความสามัคคี

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก2.4.8 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความมีน้ำใจ

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2.5 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แยกออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการดำเนินโครงการและผลที่ได้

จากการดำเนินโครงการ นำไปให้ผู้ปกครองประเมิน พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจด้านการดำเนิน

โครงการอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกย่อยเป็นรายการแล้ว พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด คือ การให้ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินโครงการ รองลงมา คือ การประเมินผลการ

ดำเนินโครงการ ส่วนด้านผลที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

เช่นกัน และเมื่อพิจารณาแยกย่อยเป็นรายการแล้ว พบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูผู้สอน

เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม รองลงมา คือ สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในส่วนผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานตามเป้าหมายของสถานศึกษา

จำนวน 8 ข้อนั้น ข้อผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้เรียนมีความสะอาด

และความมีน้ำใ

โพสต์โดย กร : [5 ก.ค. 2564 เวลา 09:16 น.]
อ่าน [768] ไอพี : 118.172.83.28
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ