ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการประเมินโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)

ชื่อผู้วิจัย นางธารทิพย์ ทิพย์มนตรี

ปีที่ประเมิน 2562

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์โรงเรียนจรัสวิทยาคาร(มิตรภาพที่ 57) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ รวมทั้งทราบปัญหาเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง ส่งเสริมการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร(มิตรภาพที่ 57) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 172 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 77 คน ผู้ปกครอง จำนวน 77 คน ครู จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 3 ฉบับ โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเองตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำมาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาค่าความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) แล้วคัดเลือกเฉพาะข้อคำถาม ที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 จากนั้นนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ปรากฏว่า แบบสอบถามด้านบริบท (Context) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 0.82 ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 0.76 และด้านกระบวนการ (Process) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ จำนวน 20 ข้อ เท่ากับ 0.78 และด้านผลผลิต (Product) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ จำนวน 30 ข้อ เท่ากับ 0.84

ผลการประเมิน โดยสรุป มีดังนี้

1.ผลการประเมินด้านบริบทพบว่า มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์

ตอนที่ 1 ระดับความจำเป็นของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

ตอนที่ 2 ระดับความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

2.ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ระดับความเหมาะสมของบุคลากร พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับปานกลาง

2.2 ระดับความเหมาะสมของกิจกรรม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

3.การประเมินดานกระบวนการ พบว่า มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด

3.1 ร้อยละกิจกรรมที่ดำเนินการ พบว่า กิจกรรมที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 95 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมากที่สุด

3.2 ร้อยละการติดตามโครงการ พบว่า การติดตามโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ การประเมิน ทั้ง 10 ตัวชี้วัด ดังนี้

4.1 นักเรียนมีความขยัน พบว่า หลังจากนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว นักเรียนมีความขยันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ในระดับมาก

4.2 นักเรียนมีความประหยัด พบว่า หลังจากนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว นักเรียนมีการประหยัดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ในระดับมาก

4 .3 นักเรียนมีความซื่อสัตย์ พบว่า หลังจากนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว นักเรียนมีความซื่อสัตย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ในระดับมาก

4.4 นักเรียนมีวินัย พบว่า หลังจากนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว นักเรียนมีวินัย เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ในระดับมาก

4.5 นักเรียนมีความกตัญญูสุภาพเรียบร้อย พบว่า หลังจากนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว นักเรียนมีความกตัญญูสุภาพเรียบร้อย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ในระดับมาก

4.6 นักเรียนมีความสะอาด พบว่า หลังจากนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว นักเรียนมีความสะอาดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ในระดับมาก

4.7 นักเรียนมีความสามัคคี พบว่า หลังจากนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว นักเรียนมีความสามัคคี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ในระดับมาก

4.8 นักเรียนมีน้ำใจ พบว่า หลังจากนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว นักเรียนมีน้ำใจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ในระดับมาก

4.9 นักเรียนมีความรับผิดชอบ พบว่า หลังจากนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว นักเรียนมีความรับผิดชอบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ในระดับมาก

4.10 นักเรียนมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม พบว่า หลังจากนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว นักเรียนมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1. จากการประเมินพบว่า การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์โรงเรียนจรัสวิทยาคาร(มิตรภาพที่ 57)เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในกรพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนควรนำจุดเด่นหรือความสำเร็จของการดำเนินงานไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการและรักษามาตรฐานการปฏิบัติของโครงการไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมและประชาติต่อไป

2. ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรสนับสนุนให้โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมและมีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและอยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันของเด็กทุกคน

4. ผู้บริหารหรือที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง นำหลักการบริหารงานระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ตามแนวคิดของเดมมิ่ง (Deming) มาใช้ในการดำเนินงาน ขั้นการวางแผน (plan-P) ขั้นการดำเนินการ (do-D) ขั้นการติดตามและประเมินผล (check-C) และขั้นการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา (act-A) มาใช้ในการพัฒนางานด้านอื่นๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

5. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์โรงเรียนจรัสวิทยาคาร(มิตรภาพที่ 57)สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารโรงเรียนที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการที่มีลักษณะคล้ายกันและสามารถนำไปพัฒนางานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนต่อไป

โพสต์โดย ฺบาส : [5 ก.ค. 2564 เวลา 13:44 น.]
อ่าน [1367] ไอพี : 125.26.13.51
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ