ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program : IEP) เพื่อพัฒนาทักษะ และส่งเสริมความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาของนักเรียน

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program : IEP) เพื่อพัฒนาทักษะ และส่งเสริมความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ผู้ศึกษา นางจิราวรรณ หัตถกิจ

ปีการศึกษา 2564

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม(Intensive English Program : IEP) เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ(Quantitative and Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม(Intensive English Program : IEP) ทั้งระบบโดยใช้รูป แบบการประเมิน CIPP Model ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม(Daniel L. Stufflebeam) 2) พัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program : IEP) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และ 3) ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม(Intensive English Program : IEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมีกลุ่มประชากร จำนวน 177 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 15 คน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) เป็นครูชาวต่างชาติและครูไทย จำนวน 6 คน ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 16 คน ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ จำนวน 24 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัฒนานครที่อยู่นอกโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) จำนวน 101 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยการเลือก แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 24 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ปีการศึกษา 2563 เป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) ของโรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) จากเครื่องมือที่ทำ การวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนกับสิ้นสุดการเรียน ด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา(Content analysis) เมื่อสิ้นสุดโครงการเป็นเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น แบบสัมภาษณ์กลุ่ม(Group Interview)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ

1.1 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม(Intensive English Program : IEP) ทั้งระบบโดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) โดยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย () เท่ากับ 4.34 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () เท่ากับ 0.69 พิจารณารายด้าน ดังนี้

ด้านบริบท (Context : C) มีคะแนนเฉลี่ย () เท่ากับ 4.33 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () เท่ากับ 0.68 อยู่ในระดับ มากที่สุด

ด้านปัจจัยนำเข้า (Input : I) มีคะแนนเฉลี่ย () เท่ากับ 4.43 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () เท่ากับ 0.68 อยู่ในระดับ มากที่สุด

ด้านกระบวนการ (Process : P) มีคะแนนเฉลี่ย () เท่ากับ 4.26 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () เท่ากับ 0.73 อยู่ในระดับ มากที่สุด

ด้านผลผลิต (Product : P) มีคะแนนเฉลี่ย () เท่ากับ 4.33 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () เท่ากับ 0.65 อยู่ในระดับ มากที่สุด

1.2 พัฒนาทักษะ และส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 24 คน มีผลการประเมินด้านการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนที่มีเกรด 4 จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 เกรด 3.5 จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 29.16 และเกรด 3 จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33

1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม(Intensive English Program : IEP) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย () เท่ากับ 4.48 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () เท่ากับ 0.59 พิจารณารายด้าน ดังนี้

ด้านบริบท (Context : C) มีคะแนนเฉลี่ย () เท่ากับ 4.52 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () เท่ากับ 0.57 อยู่ในระดับ มากที่สุด

ด้านปัจจัยนำเข้า (Input : I) มีคะแนนเฉลี่ย () เท่ากับ 4.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () เท่ากับ 0.59 อยู่ในระดับ มากที่สุด

ด้านกระบวนการ (Process : P) มีคะแนนเฉลี่ย () เท่ากับ 4.46 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () เท่ากับ 0.60 อยู่ในระดับ มากที่สุด

ด้านผลผลิต (Product : P) มีคะแนนเฉลี่ย () เท่ากับ 4.46 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () เท่ากับ 0.61 อยู่ในระดับ มากที่สุด

2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

สรุปผลจากการสัมภาษณ์ครูชาวต่างขาติ จำนวน 3 คน ครูไทย จำนวน 10 คน และ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 จำนวน 24 คน พบว่า

ด้านบริบท (Context : C) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน

วัฒนานคร และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ให้การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

สนับสนุนงบประมาณ สื่อการสอน สื่อมัลติมีเดียเป็นอย่างดี

ด้านปัจจัยนำเข้า (Input : I) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 จำนวน 24 คน ปีการศึกษา2563 เป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) โดยการคัดเลือก และ ความสมัครใจของผู้ปกครอง เมื่อผ่านโครงการนี้ ได้พัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะในการใช้ภาษา และมีประสบการณ์ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ด้านกระบวนการ (Process : P) การใช้กลยุทธ์การสอน “Learn and do to be success” สามารถพัฒนาทักษะ และส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและความรู้สึกชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น

ด้านผลผลิต (Product : P) ผลการวัดผลและประเมินผลระหว่างการเรียน และสิ้นสุด การเรียนการสอนของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) สามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษต่อยอดต่อไปในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และสามารถเป็นห้องเรียนนำร่องโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program : IEP) ต่อเนื่องถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์

โพสต์โดย จิราวรรณ หัตถกิจ : [5 ก.ค. 2564 เวลา 20:32 น.]
อ่าน [873] ไอพี : 115.87.37.226
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ