ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนบ้านโป่ง ปีการศึกษา 2563

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่

พึงประสงค์ โรงเรียนบ้านโป่ง ปีการศึกษา 2563

ผู้รายงาน นายคมสัน สุวรรณโท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนบ้านโป่ง ปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1.) เพื่อประเมินบริบท (Context) ของโครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนบ้านโป่ง ซึ่งประกอบด้วย ความต้องการความจำเป็นของโครงการ ความเหมาะของวัตถุประสงค์ของโครงการและความสอดคล้องของโครงการกับแผนงานหรือนโยบายของหน่วยงานหรือโรงเรียน 2.) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนบ้านโป่ง ซึ่งประกอบด้วยความเพียงพอและความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และเวลา 3.) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนบ้านโป่ง ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การดำเนินงานตามแผน การนิเทศติดตามงานและประเมินผล และการนำผลไปปรับปรุง พัฒนา 4.) เพื่อประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนบ้านโป่ง เกี่ยวกับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม และ 5.) เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนบ้านโป่ง ปีการศึกษา 2563 ประชากรที่ใช้ในการประเมิน คือ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนบ้านโป่ง ปีการศึกษา 2563 จำนวน 217 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษา (ยกเว้นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนครู) จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 101 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 101 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินจำนวน 125 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 30 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 80 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถามาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1.แบบสอบถามด้านบริบทของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่น .840 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่น .892 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามด้านกระบวนการของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่น .848 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามด้านผลผลิตของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่น .887 ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ มีค่าความเชื่อมั่น .980 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Window หาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย

ผลการประเมิน

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนบ้านโป่ง ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =435, S.D =.404)

2. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนบ้านโป่ง ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.41, S.D = .238)

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยของโครงการส่งเสริมผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนบ้านโป่งบ้านโป่ง ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนคณะกรรมการสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.25, S.D= .160)

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนบ้านโป่ง ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.44, S.D= .194 )

5. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนบ้านโป่งบ้านโป่ง ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.26, S.D = .518)

6. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนบ้านโป่งบ้านโป่ง ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.41, S.D = .657)

โพสต์โดย โจ้ : [7 ก.ค. 2564 เวลา 15:46 น.]
อ่าน [618] ไอพี : 125.25.192.23
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ