ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดย ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของวิลเลียมส์

หัวข้อเรื่องที่วิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดย

ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของวิลเลียมส์

ชื่อผู้วิจัย นางสุภิญญา เงินพรหม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หน่วยงานที่สังกัด เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ทำงาน โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย

ปีที่วิจัย 2562

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวคิดของวิลเลียมส์การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการจำเป็น

ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวคิดของวิลเลียมส์2) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดย

ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของวิลเลียมส์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ทดลองใช้รูปแบบการเรียน

การสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของวิลเลียมส์และ

(4) ประเมินประสิทธิผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดย

ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของวิลเลียมส์กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย สังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ง

ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1)

แบบสอบถามครูเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน 2) แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ

เรียนการสอน 3) แผนการจัดการเรียนรู้ และ 4) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t–test for Independent Samples และ

Two –Way ANOVA Repeated Measures

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย

สังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า สภาพปัจจุบันปัญหามีสภาพการจัดการเรียนรู้โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับปานกลาง (M = 2.63 , SD = 0.26) และความต้องการ มีความต้องการในการจัดการเรียนรู้ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.56, SD = 0.17)

2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของวิลเลียมส์พบว่า

2.1 ผลการสังเคราะห์ร่างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

ปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของวิลเลียมส์ ประกอบด้วย 1) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน 2)

วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการสอน (Syntax) 4) ระบบสังคม (Social System) 5) หลักการตอบสนอง (Principle

of Reaction) 6) ระบบสนับสนุน (Support System) โดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้ 1) ขั้นกระตุ้นความสนใจผู้เรียน

(Stimulate the Creative Thinking: S) 2) ขั้นแนะนำให้รู้จักกับแนวความคิดในการสร้างสรรค์งาน

(Introduction of the Creative Work Concept: I) 3) ขั้นเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Learning by Doing: L) ขั้นนำเสนอผลงาน (Presenting the Creative Work: P) และ 5) ขั้นประเมินและสะท้อนผล (Assess and Reflects

ability of Art Awareness and Appreciation: A)

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย ทฤษฎี

พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget) ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Bruner) ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคม

ของไวก็อตสกี้ (Vygotsky) และแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวคิดของวิลเลียมส์

2.3 รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (M= 4.74, SD = 0.12) แผนการ

จัดการเรียนรู้ประกอบรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกแผนโดยมี ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากบ

4.63 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.17 และประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากับ

81.91/81.74

3. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดย

ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของวิลเลียมส์พบว่า

3.1 ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการเรียน

การสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของวิลเลียมส์ หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2 ผลการพัฒนาการของการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน

เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ วิลเลียมส์ พบว่า

นักเรียนที่เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวคิดของวิลเลียมส์มีพัฒนาการของการคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก

4. ผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ

เด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของวิลเลียมส์จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองนำ

รูปแบบการสอนตามแนวคิดของวิลเลียมส์ ไปทดลองใช้ในขั้นตอนที่ 3 ของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนำผลการวิจัยมา

ประมวลทบทวนเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอน เพื่อให้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ เพิ่มประเด็นสิ่งส่งเสริมการเรียนรู้ และสาระความรู้ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้นำข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โพสต์โดย ญา : [10 ก.ค. 2564 เวลา 05:45 น.]
อ่าน [801] ไอพี : 159.192.159.161
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ