ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางชัญญานุช บุญยะพุกกะนะ เรื่องที่ 2

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ (4) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนระยองวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จำนวน 19 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 560 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนระยองวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เนื่องจากโรงเรียนจัดห้องแบบคละความสามารถ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี ดังนี้ (1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน12 กิจกรรม (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ (3) แบบแสดงความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ (4) แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที t – test (dependent) และหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ฯ (E1/ E2)

ผลการวิจัยและพัฒนาปรากฏ ดังนี้

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา เป็นการออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนใช้ความสามารถด้านพหุปัญญาของแต่ละคนมาปรับใช้ประกอบการทำกิจกรรมและฝึกปฏิบัติตามที่ปรากฏในเรื่องที่เรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ โดยครูจัดสถานการณ์สื่อและกิจกรรมใบงานที่เอื้อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางปัญญาด้านต่าง ๆ ในลักษณะของการเรียนทั้งรายบุคคลและเป็นแบบกลุ่มย่อย และผลการสอบถามความคิดเห็น และความต้องการของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า มีความคิดเห็น และต้องการให้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 1. คำนำ 2. คำชี้แจง 3. คำแนะนำ การใช้ 4. สาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ 5. แบบทดสอบก่อนเรียน 6. ใบความรู้ 7. แบบฝึก 8. แบบทดสอบหลังเรียน 9. เฉลย 10. แบบบันทึกคะแนน และ 11. บรรณานุกรม รูปแบบการจัด การเรียนรู้แบบพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งออกเป็น 12 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 Standing up For Oneself กิจกรรม ที่ 2 Overcoming Chaallenges กิจกรรมที่ 3 Fighting For Your Right กิจกรรมที่ 4 Chasing Your Dreams กิจกรรมที่ 5 Making a Change กิจกรรมที่ 6 Unity in Diversity กิจกรรมที่ 7 Going Green กิจกรรมที่ 8 Preserving Culture กิจกรรมที่ 9 Tracing your Roots กิจกรรมที่ 10 Mamaging Finacesกิจกรรมที่ 11 Valuing Ralationship และกิจกรรมที่ 12 Moving Forward ประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) ขั้นสร้างความสนใจและตรวจสอบความรู้พื้นฐาน (2) ขั้นเรียนรู้เนื้อหาใหม่ (3) ขั้นอธิบายและสรุปความรู้ (4) ขั้นฝึกทักษะและการนำความรู้ไปใช้ และ (5) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพ(E1/E2) แบบรายบุคคล (Individual Tryout) เท่ากับ 64.24/65.56 ค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) เท่ากับ 67.31/67.41 และค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) เท่ากับ 81.26/82.44 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า รูปแบบการจัด การเรียนรู้แบบพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.66/87.42 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80 และนักเรียนมีความกระตือรือร้นให้ความสนใจกับการเรียนรู้ ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี กล้าแสดงความคิดเห็น และปฏิบัติกิจกรรมได้เสร็จตามเวลาที่กำหนด

4. ผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า

4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.71

4.3 พฤติกรรมการทำงานกลุ่มโดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนทุกกลุ่ม โดยรวมกันทุกรายการมีค่าเฉลี่ย ( = 2.69) อยู่ในระดับดี

โพสต์โดย ธีรวีร์ แพบัว : [12 ก.ค. 2564 เวลา 05:30 น.]
อ่าน [558] ไอพี : 101.51.107.217
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ