ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที

ชื่อเรื่องรายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ชื่อผู้ประเมิน นายวิชัย อ้นมณี

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ปีการศึกษา 2563 ครั้งนี้ ผู้ใช้รูปแบบการประเมิสังกัดนซีโป (CPO’S evaluation model) ของเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2542 : 301-319) ประกอบด้วย ประเมินปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) ประเมินกระบวนการปฏิบัติงานระหว่างดำเนินโครงการ (Process) และประเมินผลผลิตของโครงการ (Outcome) ประชากร ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) จำนวน 67 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน รวมประชากรจำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการจำนวน 3 ฉบับ และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานสภาวะแวดล้อม (Context) ในภาพรวม พบว่า ระดับความสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ได้แก่ ความพร้อมและทรัพยากร มีระดับความสอดคล้อง อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ ระดับความสอดคล้อง อยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้ของโครงการ ระดับความสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความพอเพียงของทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ระดับความสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมิน กระบวนการดำเนินโครงการ (Process) ในภาพรวม พบว่าระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ได้แก่นำขั้นการวางแผน มีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ขั้นการตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล มีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเท่ากันกับ มีช่วงเวลาในการดำเนินงานของโครงการ และ ขั้นการดำเนินงานตามแผน (กิจกรรมตามโครงการ) มีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเท่ากันกับ ขั้นตอนการสรุป/การปรับปรุงแก้ไข มีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Outcome) ของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2563 พบว่า

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียน เปรียบเทียบการศึกษา 2562 – 2563 ในภาพรวม เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.78 ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า วิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.95 รองลงมา คือ วิชาการงานอาชีพ

มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.76 รายวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.41 วิชาศิลปะ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.35 วิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.39 ส่วนรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยลดลง คือ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 1.57 และ วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 1.10 และ รายวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 0.94

3.2 ผลการประเมินความสามารถการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2562 เปรียบเปรียบกับ ปีการศึกษา 2563 พบว่า ภาพรวม เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.78

ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านการอ่านออกเสียง เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.62 และพบว่าผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขั้นร้อยละ 6.52

3.3 ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3ปีการศึกษา 2562 เปรียบเปรียบกับ ปีการศึกษา 2563 พบว่า ภาพรวม เฉลี่ยลดลงร้อยละ 6.61 ซึ่งไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ลดลง ร้อยละ 1.39 และพบว่าผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ลดลง ร้อยละ 11.83

3.4 ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ย

ปีการศึกษา 2563 พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เพิ่มขึ้น จำนวน 2 รายวิชาและลดลงจำนวน 2 รายวิชา ซึ่งไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.14 วิชาวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ7.80 วิชาคณิตศาสตร์

มีคะแนนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 1.82 รายวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำลดลงร้อยละ 0.02

3.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย wichai2563 : [25 ก.ค. 2564 เวลา 14:51 น.]
อ่าน [2150] ไอพี : 124.120.5.5
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,904 ครั้ง
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5 โดย สสวท.
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5 โดย สสวท.

เปิดอ่าน 26,608 ครั้ง
เจาะประเด็นการคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ : ธนชน มุทาพร
เจาะประเด็นการคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ : ธนชน มุทาพร

เปิดอ่าน 16,150 ครั้ง
ประวัติจังหวัดนครพนม
ประวัติจังหวัดนครพนม

เปิดอ่าน 14,717 ครั้ง
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์

เปิดอ่าน 282,889 ครั้ง
แบบฟอร์ม การบันทึกงานประจำวัน การรายงานประจำสัปดาห์ การส่งงวดงาน รับผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารต่างๆ
แบบฟอร์ม การบันทึกงานประจำวัน การรายงานประจำสัปดาห์ การส่งงวดงาน รับผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารต่างๆ

เปิดอ่าน 15,046 ครั้ง
อาหารมื้อเช้า...แค่คิดใหม่ก็ช่วยได้
อาหารมื้อเช้า...แค่คิดใหม่ก็ช่วยได้

เปิดอ่าน 12,725 ครั้ง
5 ปัญหาการเงิน เลี่ยงซะก่อนชีวิตคู่จะพัง
5 ปัญหาการเงิน เลี่ยงซะก่อนชีวิตคู่จะพัง

เปิดอ่าน 2,371 ครั้ง
ใช้ถุงพลาสติกผิดประเภท…เสี่ยงมะเร็ง
ใช้ถุงพลาสติกผิดประเภท…เสี่ยงมะเร็ง

เปิดอ่าน 590 ครั้ง
ร่มไม้เท้า สินค้ากันฝนอเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ
ร่มไม้เท้า สินค้ากันฝนอเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ

เปิดอ่าน 14,268 ครั้ง
ชมคลิปยอดฮิต"เด็กพี่สาวร้องไห้โฮ ไม่อยากให้น้อง"โต"
ชมคลิปยอดฮิต"เด็กพี่สาวร้องไห้โฮ ไม่อยากให้น้อง"โต"

เปิดอ่าน 24,988 ครั้ง
สูตรการคำนวณระดับความสำเร็จ กรณีข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
สูตรการคำนวณระดับความสำเร็จ กรณีข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี

เปิดอ่าน 42,189 ครั้ง
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลามุมฉาก
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลามุมฉาก

เปิดอ่าน 34,256 ครั้ง
กินเจ-มังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร
กินเจ-มังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร

เปิดอ่าน 8,617 ครั้ง
มารู้จักวิธีป้องสิวกันดีกว่า
มารู้จักวิธีป้องสิวกันดีกว่า

เปิดอ่าน 50,476 ครั้ง
ต้นสาคู
ต้นสาคู

เปิดอ่าน 16,844 ครั้ง
แนวทางการประเมินคุณภาพรอบสี่
แนวทางการประเมินคุณภาพรอบสี่
เปิดอ่าน 17,461 ครั้ง
ที่แท้กลิ่นปากมันเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นี่เอง
ที่แท้กลิ่นปากมันเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นี่เอง
เปิดอ่าน 11,397 ครั้ง
อาหารเพิ่มน้ำหนักลูก
อาหารเพิ่มน้ำหนักลูก
เปิดอ่าน 25,645 ครั้ง
"ข้าว" ในสมัยพุทธกาล
"ข้าว" ในสมัยพุทธกาล
เปิดอ่าน 14,849 ครั้ง
เด็กไทยเป็นอัจฉริยะ 4.0 ได้ง่าย ถ้าฝึกช่วงเรียนรู้ไว (3-6 ขวบ)
เด็กไทยเป็นอัจฉริยะ 4.0 ได้ง่าย ถ้าฝึกช่วงเรียนรู้ไว (3-6 ขวบ)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ