ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ

หัวข้อศึกษา รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

ผู้รายงาน นายวริศ เคนสมศรี

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในด้านบริบทสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการกับความต้องการของบริบทสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยป้อนเกี่ยวกับความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากรและวิธีการดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้ ด้านกระบวนการเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการที่ปฏิบัติจริง ด้านผลผลิตเกี่ยวกับความสอดคล้องของผลการดำเนินการกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (ยกเว้นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครู) จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน (จากการสุ่มอย่างง่าย) จำนวน 57 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 29 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเกิร์ตซึ่งผู้รายงานได้จัดสร้างขึ้น โดยผ่านการตรวจพิจารณาหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินบริบทสภาพแวดล้อม ปัจจัยป้อน กระบวนการ และผลผลิต จำนวน 50 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามประเมินบริบทสภาพแวดล้อม มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .92 แบบสอบถามประเมินปัจจัยป้อนมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .89 แบบสอบถามประเมินกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .90 แบบสอบถามประเมินผลผลิต มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .91

การจัดเก็บข้อมูล ผู้รายงานดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ โดยแจกแบบสอบถาม จำนวน 100 ฉบับ แบบสอบถามที่ได้รับคืนมา จำนวน 100 ฉบับ ซึ่งมีความสมบูรณ์ทั้ง 100 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()

ผลการศึกษา พบว่า

จากการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.42 ,  = 0.53)

2. การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ โดยพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้

2.1 ด้านบริบทสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.44 ,

 = 0.63)

2.2 ด้านปัจจัยป้อน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะ

กรรมการสถานศึกษาฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.38 ,  = 0.64)

2.3 ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะ

กรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.42 ,  = 0.36)

2.4 ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะ

กรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45,

 = 0.49)

3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ โดยพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้

3.1 ด้านบริบทสภาพแวดล้อม มีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ บุคลากรบางส่วนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของโครงการ ผู้เกี่ยวข้องบางกลุ่ม ไม่ทราบนโยบายของโรงเรียน และสถานที่รับประทานอาหารมีไม่เพียงพอกับนักเรียน ซึ่งมีข้อเสนอแนะ คือ ควรให้บุคลากร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของโครงการ ควรมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่นโยบายให้ทั่วถึง เช่น แผ่นพับ เสียงตามสาย ฯลฯ และขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ตามลำดับ

3.2 ด้านปัจจัยป้อน มีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการ ผู้ปกครองและชุมชนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ ขาดครูที่มีความรู้ด้านอนามัยโดยเฉพาะและรู้ครอบคลุมทุกเรื่อง รวมทั้งครูมีภาระงานสอนและงานนโยบายมาก ทำให้การปฏิบัติกิจกรรมไม่เป็นไปตามกำหนดการ ซึ่งมีข้อเสนอแนะ คือ ประสานความร่วมมือจากชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ควรมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งชี้แจงนโยบายและเป้าหมายของการดำเนินโครงการให้ชัดเจน สนับสนุนครูให้เข้ารับการอบรมหรือศึกษาดูงาน เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานอนามัย และควรให้มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ตามสมควร ตามลำดับ

3.3 ด้านกระบวนการ มีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ การจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไม่ค่อยเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ และขาดความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งประสานความร่วมมือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามลำดับ

3.4 ด้านผลผลิต มีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ นักเรียนไม่ค่อยสนใจดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง นักเรียนไม่เห็นความสำคัญของการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ นักเรียนบางคนไม่ค่อยปฏิบัติตนเกี่ยวกับการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และผู้ปกครองบางคนไม่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเนื่องจากไม่มีเวลา ซึ่งมีข้อเสนอแนะ คือ จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ด้านสุขอนามัยมาให้คำแนะนำแก่นักเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งในและนอกห้องเรียน ป้ายนิเทศ เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงประโยชน์ หรือคุณค่าของอาหารหลัก 5 หมู่ ครูควรให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของการล้างมือ และครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหา เพื่อประสานความเข้าใจระหว่างบ้านกับโรงเรียน พร้อมช่วยกันหาแนวทางแก้ปัญหา ตามลำดับ

โพสต์โดย วริศ : [26 ก.ค. 2564 เวลา 09:11 น.]
อ่าน [2585] ไอพี : 182.52.222.158
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 34,013 ครั้ง
7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน
7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน

เปิดอ่าน 22,742 ครั้ง
ฮวงจุ้ยที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วรวย
ฮวงจุ้ยที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วรวย

เปิดอ่าน 17,192 ครั้ง
งูพันไม้เท้าสัญลักษณ์ของการแพทย์
งูพันไม้เท้าสัญลักษณ์ของการแพทย์

เปิดอ่าน 17,684 ครั้ง
หลักเกณฑ์ใหม่ในการตั้งชื่อวัด
หลักเกณฑ์ใหม่ในการตั้งชื่อวัด

เปิดอ่าน 21,246 ครั้ง
ความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติ
ความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติ

เปิดอ่าน 13,497 ครั้ง
มัลติมีเดีย ที่มาของการขยายเทคโนโลยีเครือข่าย
มัลติมีเดีย ที่มาของการขยายเทคโนโลยีเครือข่าย

เปิดอ่าน 9,986 ครั้ง
ดูฟรี! เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัยทาง online
ดูฟรี! เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัยทาง online

เปิดอ่าน 12,665 ครั้ง
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด

เปิดอ่าน 16,244 ครั้ง
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา

เปิดอ่าน 9,795 ครั้ง
วิธีแบกเป้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย
วิธีแบกเป้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย

เปิดอ่าน 12,175 ครั้ง
โรค Computer Syndrome
โรค Computer Syndrome

เปิดอ่าน 13,205 ครั้ง
ในปี 2561 แมชชีนเลิร์นนิ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่โลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ต
ในปี 2561 แมชชีนเลิร์นนิ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่โลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ต

เปิดอ่าน 9,274 ครั้ง
Scribble นวัตกรรมปากกา 16 ล้านสีในแท่งเดียว
Scribble นวัตกรรมปากกา 16 ล้านสีในแท่งเดียว

เปิดอ่าน 14,350 ครั้ง
"ข้าวกล้องงอก" ช่วยให้อารมณ์ดี
"ข้าวกล้องงอก" ช่วยให้อารมณ์ดี

เปิดอ่าน 28,487 ครั้ง
ลอยกระทง วันลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง
ลอยกระทง วันลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง

เปิดอ่าน 25,778 ครั้ง
พายุสุริยะ คืออะไร
พายุสุริยะ คืออะไร
เปิดอ่าน 27,280 ครั้ง
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน
เปิดอ่าน 7,876 ครั้ง
เหลียวหลัง แลหน้า ปฏิรูปการศึกษาพื้นฐานไทย
เหลียวหลัง แลหน้า ปฏิรูปการศึกษาพื้นฐานไทย
เปิดอ่าน 31,247 ครั้ง
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”
เปิดอ่าน 29,260 ครั้ง
infographic หลักการและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
infographic หลักการและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ