ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงานของโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วงเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 1) ด้านปัจจัยนำเข้า 2) ด้านกระบวนการ 3) ด้านผลลัพธ์ 4) ด้านข้อมูลย้อนกลับ และหาข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน จำนวน 2 คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน พนักงานครูเทศบาล จำนวน 50 คน และคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน รวม 67 คน ซึ่งได้มาแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับคือฉบับที่ 1 – 3 เป็นแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา แบบสัมภาษณ์หัวหน้าวิชาการโรงเรียนและแบบสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงานของโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอยมีลักษณะเป็นแบบมีโครงสร้าง สำหรับเครื่องมือฉบับที่ 4-5 เป็นแบบสอบถามพนักงานครูเทศบาล และแบบสอบถามคณะกรรมการดำเนินการ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงานของโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี วิธีการดำเนินงานโครงการใช้การประเมินรูปแบบ 360 องศา การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติโดยวิธีการหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ( )และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) ในภาพรวมเป็นรายด้านและรายข้อผลการประเมินสรุปประเด็นสำคัญตามวัตถุประสงค์การประเมิน ดังนี้

1. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ของการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงานของโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย ตามความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาล และคณะกรรมการดำเนินการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สำหรับความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาล เมื่อพิจารณารายข้อ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การฝึกอบรมเป็นไปตามนโยบายเพิ่มคุณภาพด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินการพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่โครงการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา

2. การประเมินด้านกระบวนการ ของการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงานของโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรีตามความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาล และคณะกรรมการดำเนินการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สำหรับความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาล เมื่อพิจารณารายข้อ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทำให้มีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินการพบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาและข้อสงสัย

3. การประเมินด้านผลลัพธ์ ของการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงานของโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตามความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาล และคณะกรรมการดำเนินการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สำหรับความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาล เมื่อพิจารณารายข้อ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีความพึงพอใจในรูปแบบการอบรมเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินการพบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่การเข้ารับการอบรมทำให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆกับผู้เข้าร่วมการอบรม

4. การประเมินด้านข้อมูลย้อนกลับ ของการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงานของโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตามความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาล และคณะกรรมการดำเนินการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สำหรับความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาล เมื่อพิจารณารายข้อ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สามารถนำเสนอผลงานจากการพัฒนาของตนเองเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินงานพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ผู้เข้ารับการอบรมมีความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นกว่าเดิม

โพสต์โดย กาเหว่า : [30 ก.ค. 2564 เวลา 09:22 น.]
อ่าน [684] ไอพี : 1.10.189.13
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ