ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมทักษะสากลของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาล

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินของโครงการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมทักษะสากลของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดอัมพวันเจติยาราม 4 ด้านตามรูปแบบ CIPPIEST ได้แก่ 1) ด้านบริบท 2) ด้านปัจจัยนำเข้า 3) ด้านกระบวนการ 4) ด้านผลผลิต โดยพิจารณารวมอีก 4 ด้าน คือ 4.1) ด้านผลกระทบ 4.2) ด้านประสิทธิผล 4.3) ด้านความยั่งยืน และ 4.4) ด้านการถ่ายโยงความรู้ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในประเมิน เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครู จำนวน 24 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 153 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 153 คน รวมจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 338 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า5 ระดับ (Five Rating Scales) โดยประเมินความเหมาะสมมากที่สุดถึงน้อยที่สุด จำนวน 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 สำหรับผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบถามความคิดเห็นที่มีต่อประเด็นคำถามเกี่ยวกับด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านกระบวนการ ฉบับที่ 2 สำหรับครู นักเรียน และผู้ปกครอง สอบถามความคิดเห็นที่มีต่อประเด็นคำถามเกี่ยวกับด้านผลผลิต คือ ทักษะสากลของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และฉบับที่ 3 สำหรับผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง สอบถามความคิดเห็นที่มีต่อประเด็นคำถามเกี่ยวกับด้านผลผลิตที่พิจารณารวมถึง ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และการถ่ายโยงการเรียนรู้ ผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการประเมินพบว่า

1. ด้านบริบท (Context) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า หลักการและเหตุผลของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ แนวทางการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียนและการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครู และข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือ การประเมินผลโครงการและตัวชี้วัดความสำเร็จมีความสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของโครงการ

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ และมอบหมายงานเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในบทบาทหน้าที่ และแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการอย่างดี และข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือ มีการประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชน ในด้านแหล่งเรียนรู้ภายนอก และภูมิปัญญาต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วม ในการดำเนินโครงการ

3. ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา รายข้อ พบว่า กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนเป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องกระบวนการจัดกิจรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และทักษะสากลของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้าย คือ มีงบประมาณ ในการดำเนินการที่เพียงพอ

4. ด้านผลผลิต (Product) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills-8Cs) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ทักษะการเรียนรู้และภาวะผู้นำ (Learning and Leadership-2Ls) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือ ทักษะในสาระวิชาหลัก (Core Subjects–3Rs)

4.1 ด้านผลกระทบ (Impact) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรสูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ครูมีสื่อ นวัตกรรม และเครื่องมือที่เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และสร้างสรรค์ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้าย คือ นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ RT NT และ O-net สูงขึ้น

4.2 ด้านประสิทธิผล (Effective) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครูมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับชั้นที่มีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ โรงเรียนมีนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูและนักเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้าย คือ ผู้ปกครอง

มีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรม การเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะสากลของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน

4.3 ด้านความยั่งยืน (Sustainability) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ พิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู รองลงมา คือ ครูผู้สอนสามารถสร้างสรรค์สื่อ และนวัตกรรม เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้าย คือ ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ และแนวคิดจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มาพัฒนาเป็นรูปแบบการจัด การเรียนการสอนใหม่ ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับชั้นได้อย่างหลากหลาย

4.4 ด้านการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transportability) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โรงเรียนเป็นสถานที่ศึกษาดูงานการจัดกระบวนการจัด การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้กับโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัด รองลงมาคือ นักเรียน มีทักษะสากลของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและหน่วยงานอื่น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้าย คือ ครูได้เป็นวิทยากรฝึกอบรมการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) ให้กับโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัด

โพสต์โดย ผอ.จักรกฤษณ์ : [1 ส.ค. 2564 เวลา 12:25 น.]
อ่าน [1016] ไอพี : 115.87.0.49
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,284 ครั้ง
มาดูกันว่า "เกาหลีใต้" เริ่มต้นการเป็นผู้นำด้านการศึกษาโฉมใหม่ของโลกอย่างไร?
มาดูกันว่า "เกาหลีใต้" เริ่มต้นการเป็นผู้นำด้านการศึกษาโฉมใหม่ของโลกอย่างไร?

เปิดอ่าน 11,951 ครั้ง
ความลับของ ลูกแพร์หน้าทารก ที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตจีน
ความลับของ ลูกแพร์หน้าทารก ที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตจีน

เปิดอ่าน 56,322 ครั้ง
ทีฆายุโก - ฑีฆายุโก
ทีฆายุโก - ฑีฆายุโก

เปิดอ่าน 2,281 ครั้ง
Toyota Yaris 2022 เพื่อนซี้โฉมใหม่ที่ลงตัวมากกว่าเดิม
Toyota Yaris 2022 เพื่อนซี้โฉมใหม่ที่ลงตัวมากกว่าเดิม

เปิดอ่าน 110,911 ครั้ง
คอมพิวเตอร์กับการศึกษา
คอมพิวเตอร์กับการศึกษา

เปิดอ่าน 46,658 ครั้ง
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)

เปิดอ่าน 9,347 ครั้ง
สมองที่ไร้ข้อมูล ความรู้และความคิด
สมองที่ไร้ข้อมูล ความรู้และความคิด

เปิดอ่าน 36,382 ครั้ง
พรหมวิหาร 4
พรหมวิหาร 4

เปิดอ่าน 14,018 ครั้ง
สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557
สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557

เปิดอ่าน 9,958 ครั้ง
ทายนิสัยจากการเล่นเกมส์
ทายนิสัยจากการเล่นเกมส์

เปิดอ่าน 20,709 ครั้ง
แกว่งแขนลดพุง แถมรักษาโรคได้เพียบ!
แกว่งแขนลดพุง แถมรักษาโรคได้เพียบ!

เปิดอ่าน 9,300 ครั้ง
นักเรียน ม.2 ประดิษฐ์ หุ่นยนต์ล้างเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ เน้นประหยัดเวลา ประหยัดเงิน
นักเรียน ม.2 ประดิษฐ์ หุ่นยนต์ล้างเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ เน้นประหยัดเวลา ประหยัดเงิน

เปิดอ่าน 8,635 ครั้ง
เมื่อต้องลงโทษลูก
เมื่อต้องลงโทษลูก

เปิดอ่าน 14,440 ครั้ง
5 สิ่งที่ควรทำก่อนจะอายุ 30
5 สิ่งที่ควรทำก่อนจะอายุ 30

เปิดอ่าน 7,917 ครั้ง
2 สูตรความงามจากน้ำผึ้ง
2 สูตรความงามจากน้ำผึ้ง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 32,000 ครั้ง
ย้อนรอยสายราชสกุล... ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (๑)
ย้อนรอยสายราชสกุล... ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (๑)

เปิดอ่าน 9,866 ครั้ง
แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)
แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)

เปิดอ่าน 120,997 ครั้ง
ปลาหมอสี วิธีการเลี้ยงปลาหมอสี อาหารปลาหมอสี
ปลาหมอสี วิธีการเลี้ยงปลาหมอสี อาหารปลาหมอสี

เปิดอ่าน 15,567 ครั้ง
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

เปิดอ่าน 25,423 ครั้ง
10 วิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขตามหลักวิทยาศาสตร์
10 วิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขตามหลักวิทยาศาสตร์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ