ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรขอดูโรงเรียนบ้านบางหยด

1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4 ซึ่งเป็นทิศทางของกระบวนการจัดการศึกษาของชาติทุกระดับ สำหรับเป็นแนวทางในการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ถือว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดซึ่ง มาตรา 22 บัญญัติว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาพูดจนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ บัญญัติว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาพูดจนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและ มาตรา 24 บัญญัติว่าในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกใช้ทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้ความรู้มาเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็นทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆอย่างสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศรวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2545:2-7)

สภาพการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันประสบปัญหาไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสาเหตุหนึ่งคือครูยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการสอน เน้นการถ่ายทอดความรู้และเนื้อหามากกว่าการจัดกระบวนการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงค้นหาคำตอบช่วยตัวเอง นอกจากนี้ครูอาจยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อนำมาพัฒนาผู้เรียนเป็นศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลหากแต่ทำการวัดผลและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการสอนเพื่อนำผลการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนแนะนำความรู้ความจำมากกว่าทักษะการทำงาน (มนตรี ม่วงวงษ์ 2555:1)

การนิเทศการศึกษา เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานทุกระดับ ดังนั้นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของผู้บริหารก็คือ การนิเทศโดยเฉพาะการนิเทศการสอนของครูให้มีการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์การนิเทศมีความสำคัญต่อการเรียนการสอนในบางครั้งเธอจะได้ใช้ความสามารถในการจัดกิจกรรมตามที่วางแผนไว้แล้วก็ตาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างขาดตกบกพร่องทำให้การสอนขาดความสมบูรณ์ดังนั้น ก็ย่อมเกิดผลดีการนิเทศจึงเปรียบเสมือนกระจกงานที่คอยสอนให้เห็นชอบการสอนของครูและเป็นกระบวนการที่เสริมสร้างการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนในการพัฒนาการศึกษา การสร้าง สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างถูกต้องตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและยังสร้างความตระหนักให้ครูถึงปัญหาเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สอนอีกด้วย นอกจากนี้ยังมุ่งให้เกิดความร่วมมือและประสานงานกันเป็นอย่างดีภายใต้ระบบการบริหารงานของโรงเรียนเพื่อควบคุมมาตรฐานและพัฒนางานด้านการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นวิธีการสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น เพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานในขอบเขตที่ตนเองรับผิดชอบประสบผลสำเร็จเป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับระเบียบวิธีการดำเนินงานที่กำหนดไว้การนิเทศภายในโรงเรียนจึงเป็นยุทธวิธีที่ผู้เกี่ยวข้องควรหาแนวทางดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนบ้านบางหยด พบว่าผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าโรงเรียนบ้านบางหยดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านการคำนวณและด้านเหตุผลต่ำกว่าระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O - NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่ำกว่าระดับประเทศ กลุ่มสาระภาษาไทยมีสาระที่โรงเรียนควรเร่งรัดพัฒนาต่อเนื่องคือ หลักการใช้ภาษาไทย และการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาระที่โรงเรียนควรเร่งรัดพัฒนาต่อเนื่อง คือ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ดังนั้นทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนิเทศภายในจึงได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบและระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

2. จุดประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน

2.1 จุดประสงค์ของกรดำเนินงาน

2.1.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรของโรงเรียนบ้านบางหยด

2.1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.2 เป้าหมายของการดำเนินงาน

2.2.1เป้าหมายเชิงปริมาณ

1) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางหยด จำนวน 7 คน

2) นักเรียนโรงเรียนบ้านบางหยดทุกคน

2.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 วิชาหลักในระดับ 3 ขึ้นไป

2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตนเองอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 100

5) โรงเรียนได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆในการช่วยเหลือแลพัฒนานักเรียนเพิ่มขึ้น

3. กระบวนการผลิตงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านบางหยด คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมเพื่อรับทราบนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 “ปีทองของการนิเทศภายในสถานศึกษา” ทางโรงเรียนได้นำมาใช้ในการบริหารเพื่อมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน โดยการใช้รูปแบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร มี 4 ขั้นตอน คือ ให้ใจ ร่วมใจ ตั้งใจ เปิดใจ

1. ให้ใจ

1.1 มีการประชุมวางแผนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนในการนิเทศภายใน

1.2 ร่วมกันจัดทำแผนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมจัดทำคู่มือ และเครื่องมือการนิเทศภายในโดยการมีส่วนร่วม

2. ร่วมใจ

2.1 นิเทศโดยการประชุม - แต่ละเดือนจะมีการประชุมครูประจำเดือน เดือนละ 3 ครั้ง เพื่อให้การนิเทศ ทุกวันจันทร์ เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป เป็นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร มีการร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา โดยการอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย - ฝ่ายบริหารโดยผู้อำนวยการ และหัวหน้าวิชาการ เข้าร่วมประชุมกับครูประจำชั้นทุกชั้น เพื่อให้แนวคิด และรับฟังความคิดเห็นของครู ร่วมแก้ปัญหากับครูประจำชั้นทุกชั้น

2.2 ผู้สอนจับคู่กับครูวิชาเอกเพื่อเป็นคู่นิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำปรึกษาซึ่งกันและกัน ในรูปแบบการนิเทศทั้งหลาย การนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร เป็นวิธีการปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ ในขั้นตอนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ครูได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยครูในกลุ่มวิชาเอกกับครูประจำชั้น จะจับคู่เพื่อเป็นคู่นิเทศที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการสังเกตการสอน ให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการเรียนกาสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง ผลการดำเนินงาน ทำให้เกิดบรรยากาศ ในการทำงานที่อบอุ่น จากการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความรัก ความจริงใจ และความร่วมมือในองค์กร ส่งผลให้โรงเรียนได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุผลตามนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน

3. ตั้งใจ

3.1 ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ หลังจากที่ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาไปแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าครูจะนำหลักการทฤษฎีต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมครูทุกคนจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้จากคณะกรรมการนิเทศ

3.2 ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 วิชาหลักในระดับ 3 ขึ้นไป เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกรายวิชา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา วิเคราะห์หาผลความก้าวหน้าที่ได้จากกระบวนการนิเทศภายใน

3.3 ตรวจสอบผลการทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562 เพื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 โดยการวิเคราะห์ผลความก้าวหน้าที่ได้จากกระบวนการนิเทศ

3.4 ตรวจสอบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 เพื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 โดยการวิเคราะห์ผลความก้าวหน้าที่ได้จากกระบวนการนิเทศ

4. เปิดใจ

4.1 วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เป็นการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแข็งในดำเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาในวงรอบต่อไป

4.2 สรุปปัญหาอุปสรรค หลักจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการสรุปสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานเพื่อวางแผนแก้ไขพัฒนาต่อไป

4.3 กำหนดแนวทางการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์แนวทาง การพัฒนาต่อเนื่อง และเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

จากรายละเอียดที่แสดงถึงขั้นตอนการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปเป็นแผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงาน ได้ดังนี้

แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรโรงเรียนบ้านบางหยด

4. ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

จากการบริหารจัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรของโรงเรียนบ้านบางหยด สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

4.1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน

1. นักเรียนผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 100

2. นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน

3. นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 3 วิชา ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ

4.2 ผลที่เกิดครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมทางการศึกษา ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

1. นางสาวอรวรรณ สิทธิวงษ์ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยชั้น ป.1-ป.3

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยชั้น ป.4-ป.6

2. นายสุวรรณรัตน์ ช่วยยิ้ม รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6

3. นางชนัดดา อมรชาติ รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

4. นางผิวพรรณ นวลวิจิตร รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-3

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-6

4.3 ผลที่เกิดกับสถานศึกษา

1. โรงเรียนบ้านบางหยดได้รับการยอมรับจาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ปรากฏว่า โรงเรียนบ้านบางหยด มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในลำดับที่ 3 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ และอยู่ในลำดับที่ 1 ของอำเภอพระแสง

5. ปัจจัยความสำเร็จ

1. ครูนิเทศ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอทางด้านวิชาการ

2. การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร หรือเพื่อนช่วยเพื่อน ทำให้ครูในโรงเรียนเกิดความสบายใจในสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเต็มที่

3. ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญในกระบวนการนิเทศภายใน และเข้ามามีบทบาทในการนิเทศอย่างจริงจัง ทำให้ครูในโรงเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญ

4.การได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงทำให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรด้วยบุคลากรภายในโรงเรียนเอง เป็นกระบวนการพัฒนาและแก้ปัญหาตรงประเด็นมากที่สุด เนื่องจากบุคลกรภายในจะมีความเข้าใจในบริบทของโรงเรียน และข้อจำกัดของเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี ดังนั้นกระบวนการพัฒนาจึงสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ซึ่งเป็นการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษา ที่เน้นโรงเรียนเป็นฐาน และสอดคล้องกับภารกิจการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง

8. เงื่อนไขความสำเร็จ

1. โรงเรียนต้องบริหารจัดการตนเองให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น มีอิสระในการวางแผน ปฏิบัติ พัฒนาและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ

2. โรงเรียนต้องสร้างความเชื่อถือศรัทธาจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติจริงตามกระบวนการ และบทบาทอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยการนิเทศกำกับติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานพัฒนาห้องเรียนมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

4. โรงเรียนต้องมีระบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน

โพสต์โดย สุพรรณี แก้วกระจาย : [2 ส.ค. 2564 เวลา 09:56 น.]
อ่าน [1127] ไอพี : 101.109.84.74
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,087 ครั้ง
ฟ้า กับ เหว
ฟ้า กับ เหว

เปิดอ่าน 8,403 ครั้ง
โอเน็ต!ยัง โอเค?
โอเน็ต!ยัง โอเค?

เปิดอ่าน 10,470 ครั้ง
ปวดข้อให้กินแอปเปิล แกล้มด้วยเหล้าไวน์แดงวันละแก้วทุกวัน
ปวดข้อให้กินแอปเปิล แกล้มด้วยเหล้าไวน์แดงวันละแก้วทุกวัน

เปิดอ่าน 17,529 ครั้ง
เหรียญชัยสมรภูมิ
เหรียญชัยสมรภูมิ

เปิดอ่าน 17,295 ครั้ง
ข้าวกล้องงอก
ข้าวกล้องงอก

เปิดอ่าน 15,129 ครั้ง
ประกาศศธ. เรื่อง วรรณคดีสำหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
ประกาศศธ. เรื่อง วรรณคดีสำหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

เปิดอ่าน 29,090 ครั้ง
อยากลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น อย่าพลาดผัก-ผลไม้เหล่านี้นะ
อยากลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น อย่าพลาดผัก-ผลไม้เหล่านี้นะ

เปิดอ่าน 17,919 ครั้ง
VDO ดร บุญลือ ทองอยู่ บรรยายเรื่องวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
VDO ดร บุญลือ ทองอยู่ บรรยายเรื่องวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

เปิดอ่าน 27,792 ครั้ง
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก

เปิดอ่าน 48,364 ครั้ง
ระบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535
ระบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535

เปิดอ่าน 31,706 ครั้ง
คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

เปิดอ่าน 45,782 ครั้ง
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางการฯ 2551 ชั้นป. 6
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางการฯ 2551 ชั้นป. 6

เปิดอ่าน 80,560 ครั้ง
จบมาไม่เตะฝุ่น !! 7 กลุ่มอาชีพดาวรุ่งพุ่งแรง
จบมาไม่เตะฝุ่น !! 7 กลุ่มอาชีพดาวรุ่งพุ่งแรง

เปิดอ่าน 15,977 ครั้ง
สมดุลของ 2 ส้อม และ 1 ไม้จิ้มฟัน
สมดุลของ 2 ส้อม และ 1 ไม้จิ้มฟัน

เปิดอ่าน 12,152 ครั้ง
มะขาม มีประโยชน์ต่อผิวและร่างกายของเราอย่างไร?
มะขาม มีประโยชน์ต่อผิวและร่างกายของเราอย่างไร?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,843 ครั้ง
การ์ตูนช่วยจำลำดับพยัญชนะไทย
การ์ตูนช่วยจำลำดับพยัญชนะไทย

เปิดอ่าน 13,040 ครั้ง
อย่าละเลยอาการไหล่ติด
อย่าละเลยอาการไหล่ติด

เปิดอ่าน 10,055 ครั้ง
วิธีแต่งบ้านคลายร้อน
วิธีแต่งบ้านคลายร้อน

เปิดอ่าน 22,510 ครั้ง
แพทย์ชี้เด็กยิ่งเล่นยิ่งฉลาด แนะพ่อแม่ส่งเสริมการเล่นอย่างอิสระ 7 ประการ
แพทย์ชี้เด็กยิ่งเล่นยิ่งฉลาด แนะพ่อแม่ส่งเสริมการเล่นอย่างอิสระ 7 ประการ

เปิดอ่าน 20,265 ครั้ง
ประโยชน์ของ เมล็ดดอกทานตะวัน
ประโยชน์ของ เมล็ดดอกทานตะวัน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ