ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงาน:รูปแบบการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (Ordinary National Education Test : O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท

ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (Ordinary National Education Test : O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1

ชื่อผู้วิจัย นางสุมาลี อมรแก้ว

ปี พ.ศ. ที่ทำวิจัย 2562 - 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (Ordinary National Education Test : O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา (research and development) มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านทองอินทร์และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 และ 3) เพื่อตรวจสอบผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1

การดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 4 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 (R1) การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านทองอินทร์และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ตัวอย่างวิจัยคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินความต้องการจำเป็นที่มีการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา และความเที่ยง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและวิธี Modified Priority Needs Index (PNI modified)

ระยะที่ 2 (D1) แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และการสร้างและพัฒนา (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ ฯ โดยผู้วิจัยอ้างอิงจากทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฯ ประกอบกับองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 1) การสังเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 2) การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านทองอินทร์และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 และ 3) การถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี

ระยะที่ 3 (R2) การทดลองใช้ (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ ฯ เป็นการลงพื้นที่ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต ผู้วิจัยวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโรงเรียนบ้านทองอินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 และถอดบทเรียนผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติที่พัฒนาขึ้น

ระยะที่ 4 (D2) การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ ฯ และการพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ ฯ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1

ผลการวิจัยดังต่อไปนี้

1. ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจำเป็น เพื่อจัดลำดับความต้องการจำเป็นของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ด้วยวิธี Priority Needs Index (PNI modified) แบบปรับปรุงพบว่า องค์ประกอบที่ 1 การวิเคราะห์และประเมินความต้องการสำหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีค่า PNI เท่ากับ 0.184 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนามากที่สุด รองลงมาคือองค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนมีค่า PNI เท่ากับ 0.156 และองค์ประกอบที่ 4 การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนมีค่า PNI เท่ากับ 0.151 ตามลำดับ ส่วนองค์ประกอบที่ 6 การกำกับและติดตามผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีค่า PNI น้อยที่สุด (PNI modified = 0.143) จึงเป็นองค์ประกอบที่มีลำดับความความสำคัญในการพัฒนาน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จำเป็นต้องพัฒนาการวิเคราะห์และประเมินความต้องการสำหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นอันดับแรก

2. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีชื่อว่า 2T2S Model ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาศักยภาพครู (Teachers Perseverance) องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ (Teaching and Learning Process) องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ (School Environment) และองค์ประกอบที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ (School Community Network) และผลการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมผู้เชี่ยวชาญลงความคิดเห็นว่าทุกองค์ประกอบของรูปแบบมีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติในระดับมากและระดับมากที่สุด โดยองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ (Teaching and Learning Process) และองค์ประกอบที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ (School Community Network) มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินมากที่สุด (M = 4.67, S.D. = 0.33, 0.58) รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ (School Environment) (M = 4.60, S.D. = 0.43) และองค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาศักยภาพครู (Teachers Perseverance) (M = 4.47, S.D. = 0.61) ตามลำดับ

3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ในปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (M = 43.51, SD. = 14.62) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับพอใช้ (M = 39.64, SD. =11.41) และส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ในปีการศึกษา 2563 จำแนกตามรายวิชาพบว่า คะแนนเฉลี่ยของทุกรายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศของ

ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2562 ยกเว้นรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยในรายวิชาภาษาไทยมีค่าคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 (M = 62.53 และ 50.85, SD. = 18.52 และ 14.42) ตามลำดับ สำหรับในรายวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 เช่นกัน (M = 38.24 และ 33.25, SD. = 12.33 และ 13.78) ตามลำดับ สำหรับในรายวิชาภาษาต่างประเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 เช่นกัน

(M = 32.50 และ 30.56, SD. = 17.70 และ 10.35) ตามลำดับ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ในปีการศึกษา 2563 ของรายวิชาคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (M = 40.79, SD. = 20.16) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าปีการศึกษา 2562 อยู่เพียงเล็กน้อย (M = 43.89, SD. = 16.14) แต่อย่างไรก็ตามคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทองอินทร์มีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศค่อนข้างมาก (M = 29.99)

เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนะดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

บ้านทองอินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ในปีการศึกษา 2562

และปีการศึกษา 2563 ด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (independent sample

t-test) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

บ้านทองอินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ในปีการศึกษา 2562

และปีการศึกษา 2563 พบว่า ค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติเฉลี่ยของนักเรียนในปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2563 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกรายวิชา (p < .05) ยกเว้นรายวิชาคณิตศาสตร์

4. ครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1ในระดับมากและมากที่สุด

Abstract

Title The Model of Student’s Quality Improvement on the National Academic

Achievement in the 6th-Grade Students of Ban Thong IN School under

Prachuapkirikhan Primary Education Service Area 1

This research used research and development method. The objectives of this research were 1) to analyse the current status and needs assessment for the student’s quality improvement on the national academic achievement of the 6th-grade students of Ban Thong IN school and schools under Prachuapkirikhan Primary Education Service Area 1 2) to create and develop the model of student’s quality improvement on the national academic achievement in the 6th-grade students of Ban Thong IN school under Prachuapkirikhan Primary Education Service Area 1 and 3) to check the quality of results for using the model of the student’s quality improvement on the national academic achievement in the 6th-grade students of Ban Thong IN school under Prachuapkirikhan Primary Education Service Area 1

Research methods consisted of 4 phases. Phase 1 (R1) Need assessment of the student’s quality improvement on the national academic achievement of the 6th-grade students of Ban Thong IN school and schools under Prachuapkirikhan Primary Education Service Area 1. The samples used in this study were school administrators and teachers of schools under Prachuapkirikhan Primary Education Service Area 1. Data were collected with the needs assessment form that were tested the content validities, reliabilities, and construct validities. The data were analyzed by using the Priority Needs Index (PNI), modified format method.

Phase 2 (D1) Guidelines of the student’s quality improvement on the national academic achievement of the 6th-grade student and building and development the model (draft) of the student’s quality improvement on the national academic achievement of the 6th-grade students of Ban Thong IN school under Prachuapkirikhan Primary Education Service Area 1. This phase, the researcher based on the theory of student quality development and also the knowledge gained from this research study consists of the pharse 1 result and the issues for interviewing school administrators and teachers of the Best Practice schools about the student’s quality improvement on the national academic achievement. Then drafting the model of the student’s quality improvement on the national academic achievement of the 6th-grade students of Ban Thong IN school under Prachuapkirikhan Primary Education Service Area 1.

Phase 3 (R2) Trial the model of the student’s quality improvement on the national academic achievement of the 6th-grade students of Ban Thong IN school under Prachuapkirikhan Primary Education Service Area 1.

Phase 4 (D2) Testing the quality of the model of the student’s quality improvement on the national academic achievement of the 6th-grade students of Ban Thong IN school under Prachuapkirikhan Primary Education Service Area 1. This model were used for trial in Ban Thong IN school under Prachuapkirikhan Primary Education Service Area 1.

The research findings were as follows:

1. For the result of the needs assessment for the student’s quality improvement on the national academic achievement of the 6th-grade students of Ban Thong IN school and schools under Prachuapkirikhan Primary Education Service Area 1, the Modified Priority Need Index (PNI Modified) indicated that studying and determining the needs for student’s quality improvement was the highest (PNI modified = 0.184) especially studying and analyzing the problem status of the students’ national academic achievement. The following need was developing teachers and officers (PNI modified = 0.156) especially determining suitable goals and duration for the student’s quality improvement on the national academic achievement. The 3rd need was building the team for the student’s quality improvement (PNI modified = 0.151) especially enhancing professional learning community (PLC) of teachers and officers about the student’s quality improvement on the national academic achievement. The monitoring and evaluation for improving the students was the lowest (PNI modified = 0.143)

2. The model of the student’s quality improvement on the national academic achievement of the 6th-grade students of Ban Thong IN school under Prachuapkirikhan Primary Education Service Area 1 consisted of 1) Teachers Perseverance 2) Teaching and Learning Process 3) School Environment and 4) (School Community Network. For the result of congruent and appropriate assessment for factors of the model of the student’s quality improvement on the national academic achievement of the 6th-grade students of Ban Thong IN school under Prachuapkirikhan Primary Education Service Area 1 from five experts is shown that the overall were congruent and appropriate at high and the highest level. the highest mean average factor was Strategy for learning process and Strategy for community collaboration (M = 4.67, S.D. = 0.33, 0.58) and following by Strategy for creating media (M = 4.60, S.D. = 0.43) and Strategy for teacher (M = 4.47, S.D. = 0.61)

3. The result of using the model of the student’s quality improvement on the national academic achievement of the 6th-grade students of Ban Thong IN school under Prachuapkirikhan Primary Education Service Area 1 showed that the mean average score of Ordinary National Education Test (O-NET) of the 6th-grade students of Ban Thong IN school under Prachuapkirikhan Primary Education Service Area 1 in overall of academic year 2563 were at moderate level (M = 43.51, SD. = 14.62) that were higher than academic year 2562 were at fair level (M = 39.64, SD. =11.41) The mean average score of Ordinary National Education Test (O-NET) of the 6th-grade students of Ban Thong IN school under Prachuapkirikhan Primary Education Service Area 1 in each subject of academic year 2563 were a higher than academic year 2562 except Mathematics subject. The mean average score of Thai language subject of academic years 2563 were higher than academic year 2562 (M = 62.53 and 50.85, SD. = 18.52 and 14.42). The mean average score of Science subject of academic years 2563 were higher than academic year 2562 (M = 38.24 และ 33.25, SD. = 12.33 และ 13.78). The mean average score of English language subject of academic years 2563 were higher than academic year 2562 (M = 32.50 และ 30.56, SD. = 17.70 และ 10.35) and the mean average score of Mathematics subject of academic years 2563 were at moderate level (M = 40.79, SD. = 20.16) that were slightly lower than academic year 2562 (M = 43.89, SD. = 16.14). However, the mean average score of Ordinary National Education Test (O-NET) of the 6th-grade students of Ban Thong IN school under Prachuapkirikhan Primary Education Service Area 1 in Mathematics subject of academic years 2563 were higher than the national mean average score (M = 29.99)

The comparison of the average score of Ordinary National Education Test (O-NET) of the 6th-grade students of Ban Thong IN school under Prachuapkirikhan Primary Education Service Area 1 in academic year 2562 and academic year 2563 via independent sample t-test found that the average score of Ordinary National Education Test (O-NET) of the 6th-grade students of Ban Thong IN school under Prachuapkirikhan Primary Education Service Area 1 in academic year 2563 was higher than academic year 2562 and was statistically significant at .05 level (p < .05). Moreover, there were statistically significant at .05 level in the term of the of the average score of Ordinary National Education Test (O-NET) of the 6th-grade students of Ban Thong IN school of all subject (p < .05) except Mathematics subject.

4. Teachers, Prathomsuksa 6 students and their parents were satisfied with the model of the student’s quality improvement on the national academic achievement of the 6th-grade students of Ban Thong IN school under Prachuapkirikhan Primary Education Service Area 1 on the high and highest level.

โพสต์โดย สุมาลี อมรแก้ว : [15 ส.ค. 2564 เวลา 09:09 น.]
อ่าน [623] ไอพี : 118.175.171.26
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 36,304 ครั้ง
ทำไมเครื่องบินกระดาษจึงบินได้
ทำไมเครื่องบินกระดาษจึงบินได้

เปิดอ่าน 1,007 ครั้ง
แนะนำ 10 เครื่องมือดี ๆ ช่วยครูในการสอนออนไลน์
แนะนำ 10 เครื่องมือดี ๆ ช่วยครูในการสอนออนไลน์

เปิดอ่าน 14,003 ครั้ง
สุขภาพเป็นยังไง...ลิ้นบอกได้
สุขภาพเป็นยังไง...ลิ้นบอกได้

เปิดอ่าน 20,421 ครั้ง
4 เรื่องฝากครรภ์ที่แม่ต้องรู้
4 เรื่องฝากครรภ์ที่แม่ต้องรู้

เปิดอ่าน 12,247 ครั้ง
ข่า...ยาดีคู่ครัวไทย
ข่า...ยาดีคู่ครัวไทย

เปิดอ่าน 13,637 ครั้ง
เรื่องกล้วย ๆ
เรื่องกล้วย ๆ

เปิดอ่าน 10,814 ครั้ง
4 อาหารสลายพุง
4 อาหารสลายพุง

เปิดอ่าน 27,744 ครั้ง
สัมภาษณ์ ดร.พิษณุ ตุลสุข เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. "ปัญหาหนี้สินครู"
สัมภาษณ์ ดร.พิษณุ ตุลสุข เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. "ปัญหาหนี้สินครู"

เปิดอ่าน 13,765 ครั้ง
ชา จริงๆ แล้วดีกว่าน้ำ
ชา จริงๆ แล้วดีกว่าน้ำ

เปิดอ่าน 9,209 ครั้ง
ทั่วโลกฮือฮา ซูดานใต้ไอเดียเก๋ จะสร้างเมืองเป็นรูปสัตว์ต่างๆ
ทั่วโลกฮือฮา ซูดานใต้ไอเดียเก๋ จะสร้างเมืองเป็นรูปสัตว์ต่างๆ

เปิดอ่าน 14,743 ครั้ง
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ

เปิดอ่าน 17,410 ครั้ง
ค่าตัว 2.8 หมื่นบาทต่อเดือน เผย 3 อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน
ค่าตัว 2.8 หมื่นบาทต่อเดือน เผย 3 อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน

เปิดอ่าน 9,964 ครั้ง
เด็กแรกเกิด เรียนไวกว่าผู้ใหญ่ มีฐานการเรียนรู้ขณะนอนหลับติดมากับตัว
เด็กแรกเกิด เรียนไวกว่าผู้ใหญ่ มีฐานการเรียนรู้ขณะนอนหลับติดมากับตัว

เปิดอ่าน 11,980 ครั้ง
ปัญหาศึกษาไทยใหญ่กว่าฟรี12 หรือ15 ปี
ปัญหาศึกษาไทยใหญ่กว่าฟรี12 หรือ15 ปี

เปิดอ่าน 11,967 ครั้ง
นักกฎหมายยันแชร์ภาพดอกไม้ได้ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่อย่าดัดแปลง
นักกฎหมายยันแชร์ภาพดอกไม้ได้ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่อย่าดัดแปลง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,003 ครั้ง
พบ ยีน ต้นเหตุชายโตเร็วกว่าหญิง แต่ส่งผลอายุขัยสั้นกว่า!
พบ ยีน ต้นเหตุชายโตเร็วกว่าหญิง แต่ส่งผลอายุขัยสั้นกว่า!

เปิดอ่าน 11,273 ครั้ง
คลิปขนส่งพัสดุจีน ของไทยว่าห่วยแล้ว ยังชิดซ้ายเลย
คลิปขนส่งพัสดุจีน ของไทยว่าห่วยแล้ว ยังชิดซ้ายเลย

เปิดอ่าน 14,379 ครั้ง
เรือวิกตอเรีย เป็นเรือลำแรกที่เดินทางรอบโลกได้สำเร็จ
เรือวิกตอเรีย เป็นเรือลำแรกที่เดินทางรอบโลกได้สำเร็จ

เปิดอ่าน 42,972 ครั้ง
ความเชื่อเกี่ยวกับแมวดำ
ความเชื่อเกี่ยวกับแมวดำ

เปิดอ่าน 31,931 ครั้ง
"ผู้บ่าวขาเรียน" เพลงแก้ "ผู้สาวขาเลาะ"
"ผู้บ่าวขาเรียน" เพลงแก้ "ผู้สาวขาเลาะ" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ