ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ผู้วิจัย ดร. ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ปีที่ทำวิจัยสำเร็จ พ.ศ. 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 สร้างรูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 และศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยแบ่งเป็นระยะ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informants) ในการสัมภาษณ์ จำนวน 40 คน การสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 15 คน การประชุมกลุ่ม (Focus Group) จำนวน 8 คน ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 กลุ่มเป้าหมายในการร่างรูปแบบ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 10 คน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 กลุ่มเป้าหมายเป็นครู ระดับประถมศึกษา จำนวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าเฉลี่ย ( : Means) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. : Standard Deviation) ค่าร้อยละ (%: Percentage) และ การทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัย พบว่า

1) ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า ครูระดับประถมศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมๆ โดยใช้หนังสือเป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูเป็นศูนย์กลาง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรม ขาดความหลากหลาย และไม่เน้นการปฏิบัติ นิยมใช้แผนการจัดการเรียนรู้สำเร็จรูป โดยจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษา ควรมีรูปแบบที่เหมาะสม ออกแบบให้เอื้อต่อการมีส่วนร่วม มีการนิเทศการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างกัน เชื่อมโยงกับผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ อีกทั้งความต้องการที่จะให้สำนักงานเขตพื้นที่สนับสนุน เพื่อเพิ่มสมรรถนะครู ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย

2) ผลการสร้างรูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษา พบว่ารูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ ดังนี้ (1) หลักการและเหตุผล (2) วัตถุประสงค์ (3) กลยุทธ์

(4) กระบวนการนิเทศ (5) ขั้นตอนการปฏิบัติการ (6) บทบาทผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนิเทศ (7) การประเมินผลการนิเทศ

มีคู่มือการใช้รูปแบบอย่างชัดเจน และกระบวนการนิเทศอย่างต่อเนื่องเริ่มจากการประเมินสภาพ (A-Assessing)

การวางแผน (P-Planning) การชี้แนะ (C-Coaching) การสังเกต (O-Observing) การเสริมกำลังใจ (R-Reinforcing) และการประเมินผล (E-Evaluating) จึงเรียกโดยย่อว่า AP-CORE Model โดยมีกรอบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับประถมศึกษา 4 ด้าน ดังนี้ 1) หลักสูตร 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) สื่อและเทคโนโลยี 4) การวัดและประเมินผล ซึ่งในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูใช้กลยุทธ์ดังนี้ การศึกษาด้วยตนเองของครู (Self – Study) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร(Information Communication Technology) การอบรมพัฒนา และฝึกปฏิบัติ (Workshop and Training) และการทบทวนหลังปฏิบัติ (After Action Review) โดยที่รูปแบบมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ( = 4.61 , S.D. = 0.48 )

3) ผลการใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า

3.1) ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษา ก่อนและหลังการใช้รูปแบบที่สร้างขึ้น พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับประถมศึกษา ( = 38.70 , S.D. = 0.750) ซึ่งสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2) สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.26 , S.D. = 0.44)

3.3) สภาพการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจด้านหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร วางแผนเพื่อการแปลงสู่การจัดการเรียนรู้ สามารถออกแบบ และใช้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เลือกและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และชั้นที่รับผิดชอบ มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับหลักสูตร อีกทั้งเป็นการประเมินตามสภาพจริงด้วย

3.4) ความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.32 , S.D. = 0.47)

โพสต์โดย ตะวัน พุ่มชะบา : [15 ส.ค. 2564 เวลา 12:45 น.]
อ่าน [750] ไอพี : 223.206.236.150
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,138 ครั้ง
คืนนี้ชมจันทร์เต็มดวงขนาดใหญ่ และสว่างที่สุดในรอบปี
คืนนี้ชมจันทร์เต็มดวงขนาดใหญ่ และสว่างที่สุดในรอบปี

เปิดอ่าน 18,852 ครั้ง
การศึกษาในอนาคต
การศึกษาในอนาคต

เปิดอ่าน 18,644 ครั้ง
อียิปต์เผยร่างจริง "ตุตันคาเมน" ต่อสาธารณชน
อียิปต์เผยร่างจริง "ตุตันคาเมน" ต่อสาธารณชน

เปิดอ่าน 11,619 ครั้ง
เมื่อสุนัขตำรวจปลดเกษียณ สิ่งที่มนุษย์มอบให้คือ.....
เมื่อสุนัขตำรวจปลดเกษียณ สิ่งที่มนุษย์มอบให้คือ.....

เปิดอ่าน 10,018 ครั้ง
ชาผลไม้...บำรุงร่างกาย สูตรทำเองได้...ง่ายๆ
ชาผลไม้...บำรุงร่างกาย สูตรทำเองได้...ง่ายๆ

เปิดอ่าน 17,781 ครั้ง
เบกกิ้งโซดา กับ 10 คุณประโยชน์ที่คนรักสุขภาพต้องร้องว้าว
เบกกิ้งโซดา กับ 10 คุณประโยชน์ที่คนรักสุขภาพต้องร้องว้าว

เปิดอ่าน 1,617 ครั้ง
วิธีคลายร้อนให้บ้านปูน
วิธีคลายร้อนให้บ้านปูน

เปิดอ่าน 73,339 ครั้ง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแม็คเคลแลนด์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแม็คเคลแลนด์

เปิดอ่าน 18,023 ครั้ง
ความลี้ลับของ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา
ความลี้ลับของ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา

เปิดอ่าน 10,665 ครั้ง
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน

เปิดอ่าน 14,788 ครั้ง
ฟ้า กับ เหว
ฟ้า กับ เหว

เปิดอ่าน 11,132 ครั้ง
กิน "ผัก" เหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร?
กิน "ผัก" เหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร?

เปิดอ่าน 10,874 ครั้ง
วิธีถ่ายรูปให้ดูดีกว่าตัวจริง
วิธีถ่ายรูปให้ดูดีกว่าตัวจริง

เปิดอ่าน 24,446 ครั้ง
หลักเกณฑ์เบิกค่าพาหนะรับจ้าง เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ
หลักเกณฑ์เบิกค่าพาหนะรับจ้าง เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ

เปิดอ่าน 51,869 ครั้ง
ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey)
ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 27,628 ครั้ง
ใส่หลอดในขวดซอสมะเขือเทศจะทำให้เทออกง่าย
ใส่หลอดในขวดซอสมะเขือเทศจะทำให้เทออกง่าย

เปิดอ่าน 380,281 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้

เปิดอ่าน 60,241 ครั้ง
"ครูใจร้าย" คลิปสั้นสะท้อนบทบาทครูไทย (คลิปรางวัลชนะเลิศ เล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู)
"ครูใจร้าย" คลิปสั้นสะท้อนบทบาทครูไทย (คลิปรางวัลชนะเลิศ เล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู)

เปิดอ่าน 12,184 ครั้ง
ศัพท์จากข่าวประท้วง
ศัพท์จากข่าวประท้วง

เปิดอ่าน 13,539 ครั้ง
5 กลิ่นอาหาร ที่จะช่วยให้คุณผอม!
5 กลิ่นอาหาร ที่จะช่วยให้คุณผอม! เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ