ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ (WARIT MORAL MODEL)

ชื่อผลงาน : การบริหารจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ (WARIT MORAL MODEL)

สอดคล้องกับคุณลักษณะ : การมีวิสัยทัศน์ ความสามารถทางวิชาการ การสื่อสารและเทคโนโลยี การเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์และประกอบการ นักสร้างพลังและแรงบันดาลใจเชิงบวก ตัวแบบที่ดี การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และอุดมการณ์คุณธรรม

คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน : ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบ

1. ความสำคัญของผลงานนวัตกรรม

1.1 เหตุผลที่เกิดแรงบันดาลใจ/ความจำเป็น/ปัญหาหรือความต้องการที่จัดทำผลงานนวัตกรรม

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 1,264 คน จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในสถานศึกษา โดยใช้เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินคุณภาพของสถานศึกษา พบว่า

ปัจจัยภายนอกมีอุปสรรคมากกว่าโอกาสดังนี้ ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่บริการได้รับการ

ศึกษาน้อย ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างรายวันทำให้มีรายได้ต่ำ ส่งผลให้ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัด ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานทิ้งภาระไว้ให้ปู่ ย่า ตายาย ฯ เลี้ยงดู ขาดการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุตรหลานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่มีฐานะยากจน นักเรียนบางคนอาศัยอยู่คนเดียว ผู้ปกครองกลับมาหาปีละครั้ง ส่วนใหญ่จะส่งเงินมา ขาดการดูแลอบรมบ่มนิสัยจากผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในด้านการจัดการศึกษาน้อยลง สิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียนมีธุรกิจ ร้านค้าเกิดขึ้น รวมถึงแหล่งอบายมุขไม่เอื้อต่อการเสริมคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งระบบสารสนเทศในชุมชนเพื่อความสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในพบว่า จุดอ่อนมากกว่าจุดแข็งดังนี้ โรงเรียนขาดการนำผลการประเมินคุณภาพมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการศึกษา ผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วม พื้นฐานทุนเดิมด้านวินัยน้อย ขาดจิตสำนึกในความรับผิดชอบมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมน้อยลง มุ่งเน้นแต่เนื้อหาในรายวิชา ขาดการเป็นแบบอย่างด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ขาดการมีส่วนร่วม มีพฤติกรรมต่างคนต่างอยู่ ด้านการบริหารขาดการมีส่วนร่วมของครู รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียมีระบบการบริหารเป็นแบบทางเดียว (one way) ประชุมประจำเดือนรับนโยบายเท่านั้น ขาดการร่วมคิด ร่วมทำ จึงส่งผลให้มีการขับเคลื่อนการทำงานที่ไม่คล่องตัว ขาดการพัฒนาโดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้ศึกษาในฐานะครูหัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา จึงสร้างนวัตกรรมการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ที่คลอบคลุมตั้งแต่ผู้บริหาร ครู นักเรียน ตลอดจนความร่วมมือจากชุมชน ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ โดยใช้กระบวนการพัฒนาการบริหารสู่คุณธรรมของโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ (WARIT MORAL MODELL)

1.2 แนวคิดหลักการสำคัญเกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรม

การสร้างแรงบันดาลใจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้นำร่วมสมัยสามารถบริหารงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย เป็นวิธีการที่ผู้นำคาดการณ์เป้าหมายในอนาคตขององค์กรโดยกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ กระตุ้นให้มีการตอบสนองอย่างมีทิศทางและดำเนินไปสู่เป้าหมายตามที่ต้องการ ท้าทายในเรื่องงานและกระตุ้นจิตวิญญาณของทีมให้มีชีวิตชีวา โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดแง่บวก การสร้างแรงบันดาลใจนับว่ามีความสำคัญต่อการบริหารจัดการของผู้นำ ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร เสริมสร้างความสามัคคีทำให้เกิดความภักดีต่อองค์กร จูงใจให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ ทำให้บุคลากรเกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นในองค์กร ดังนั้นผู้นำจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งกลยุทธ์การสร้างแรงบันดาลใจในตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่บุคลากร รวมทั้งกลยุทธ์การสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรทำงานอย่างทุ่มเทเสียสละเกิดความรักและความผูกพันต่อองค์กรให้ประสบผลสำเร็จต่อไป

(สมชาย เทพแสง, คณิต สุขรัตน์. กลยุทธ์ในการสร้างแรงบัลดาลใจของผู้นำร่วมสมัย, การประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 ,วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปีที่ 16 ฉบับที่ 30 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562)

โพสต์โดย ศุภาพิชญ์ อุดรสรรพ์ : [22 ส.ค. 2564 เวลา 05:03 น.]
อ่าน [848] ไอพี : 125.26.82.138
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,141 ครั้ง
ภาพหาชมยาก! "ลูกเพียงพอน" ขี่หลัง "นกหัวขวาน"
ภาพหาชมยาก! "ลูกเพียงพอน" ขี่หลัง "นกหัวขวาน"

เปิดอ่าน 10,046 ครั้ง
เตือนภัยมัลแวร์อาจโจมตีเว็บไซต์ได้
เตือนภัยมัลแวร์อาจโจมตีเว็บไซต์ได้

เปิดอ่าน 8,114 ครั้ง
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

เปิดอ่าน 13,975 ครั้ง
ชา จริงๆ แล้วดีกว่าน้ำ
ชา จริงๆ แล้วดีกว่าน้ำ

เปิดอ่าน 22,401 ครั้ง
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ

เปิดอ่าน 21,140 ครั้ง
คู่มือประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5ปี) ฉบับสถานศึกษา(แก้ไข)
คู่มือประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5ปี) ฉบับสถานศึกษา(แก้ไข)

เปิดอ่าน 9,434 ครั้ง
ปริญญาโทกับคนทำงาน ….สำคัญจริงหรือ?
ปริญญาโทกับคนทำงาน ….สำคัญจริงหรือ?

เปิดอ่าน 12,487 ครั้ง
มอบอำนาจเกี่ยวกับการลาบางกรณีให้ ผอ.สพท.,ผอ.สำนักบริหารงานงานการศึกษาพิเศษ
มอบอำนาจเกี่ยวกับการลาบางกรณีให้ ผอ.สพท.,ผอ.สำนักบริหารงานงานการศึกษาพิเศษ

เปิดอ่าน 29,704 ครั้ง
"รศ.ดร.สุธีร์" ไอน์สไตน์ เมืองไทย ผู้สร้าง "สายอากาศสุธี" ที่ในหลวงรับสั่งว่า &q
"รศ.ดร.สุธีร์" ไอน์สไตน์ เมืองไทย ผู้สร้าง "สายอากาศสุธี" ที่ในหลวงรับสั่งว่า &q

เปิดอ่าน 50,013 ครั้ง
วิจัยคืออะไร
วิจัยคืออะไร

เปิดอ่าน 9,332 ครั้ง
กรมอนามัย แนะผู้ป่วยลองโควิด-19 เน้นกิน "โปรตีน – โพรไบโอติกส์ – วิตามิน" ช่วยฟื้นฟูร่างกาย
กรมอนามัย แนะผู้ป่วยลองโควิด-19 เน้นกิน "โปรตีน – โพรไบโอติกส์ – วิตามิน" ช่วยฟื้นฟูร่างกาย

เปิดอ่าน 13,801 ครั้ง
กินถั่วฝักยาวเยอะๆดีต่อสุขภาพ
กินถั่วฝักยาวเยอะๆดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 17,514 ครั้ง
"ปลูกผักในต้นกล้วย"ความชุ่มฉ่ำเหลือเฟือ ไม่ต้องรดน้ำ ผักรสหวาน แถมปลอดภัย
"ปลูกผักในต้นกล้วย"ความชุ่มฉ่ำเหลือเฟือ ไม่ต้องรดน้ำ ผักรสหวาน แถมปลอดภัย

เปิดอ่าน 54,537 ครั้ง
กองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา...คืออะไร?
กองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา...คืออะไร?

เปิดอ่าน 17,591 ครั้ง
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 34,221 ครั้ง
14 ท่าโพสต์ถ่ายรูปง่ายๆ ถ่ายเมื่อไหร่ก็สวย
14 ท่าโพสต์ถ่ายรูปง่ายๆ ถ่ายเมื่อไหร่ก็สวย

เปิดอ่าน 27,807 ครั้ง
ฝนดาวตกเจมินิดส์
ฝนดาวตกเจมินิดส์

เปิดอ่าน 7,678 ครั้ง
ตอนนี้สามารถรับประทานเนื้อหมู ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่
ตอนนี้สามารถรับประทานเนื้อหมู ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

เปิดอ่าน 16,747 ครั้ง
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในราชอาณาจักร ในลักษณะเหมาจ่าย
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในราชอาณาจักร ในลักษณะเหมาจ่าย

เปิดอ่าน 35,587 ครั้ง
การวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย
การวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ