ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโตนยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประเมินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโตนยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิตของโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโตนยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ประเมินได้ใช้วิธีการประเมินตามแนวคิดรูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) นำมาใช้ในการประเมินกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน จำนวน 96 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบทดสอบและแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบบันทึกพฤติกรรม มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.95 ผู้ประเมินวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโตนยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปได้ดังนี้

1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมความชัดเจนความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายกับกิจกรรมของโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโตนยาง โดยคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนเห็นว่าวัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องหรือความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และ 4.80 ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโตนยาง ตามความคิดเห็นของโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.56 และ 4.72 ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเห็นต่อด้านพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.67 รองลงมาคือ ด้านงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 เท่ากัน และด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ตามลำดับ ส่วนผู้อำนวยการโรงเรียนมีความเห็นต่อด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรม และพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5.00 เท่ากัน รองลงมาคือ ด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินโครงการ ได้แก่ การเตรียมการ การดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม การประเมินผล การประเมินผล และการสรุปรายงานผล ของโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโตนยาง ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวมเห็นว่า กระบวนการตามประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ มีความสอดคล้องหรือมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินกระบวนการ ประเมิน 2 ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ขั้นการดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.75 รองลงคือคือ ขั้นการสรุปรายงานผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ขั้นการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และขั้นการเตรียมการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) คือ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนในเรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมด้านคุณธรรมของนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพึงพอใจต่อโครงการของนักเรียน และความพึงพอใจต่อโครงการของผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา มีผลการประเมินดังนี้

4.1 ความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนในเรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโตนยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนการดำเนินโครงการได้ถูกต้อง มีคะแนนเฉลี่ย 10.39 คะแนน ทำแบบทดสอบหลังการดำเนินโครงการได้ถูกต้อง มีคะแนนเฉลี่ย 17.18 ซึ่งคะแนนหลังการดำเนินโครงการสูงกว่าคะแนนก่อนการดำเนินโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4.2 ทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโตนยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของนักเรียน โดยรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.10 เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมินทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า นักเรียนมีทักษะคุณภาพของงานมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.20 รองลงมาคือ ทักษะการเลือกใช้อุปกรณ์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.20 ทักษะการทำงานตามขั้นตอน และทักษะการเก็บรักษาอุปกรณ์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.60 เท่ากัน และทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.90 ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

4.3 พฤติกรรมด้านคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้าน โตนยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของนักเรียน โดยรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.30 เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรมของนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมมีรอบคอบ เคารพกฎกติกา และความสามัคคีมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.80 เท่ากัน รองลงมาคือ ความเอื้ออาทร คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.20 และตรงต่อเวลา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.50 ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโตนยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายละเอียด พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโครงการเกษตรเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงน่าสนใจและเรียนได้อย่างสนุกสนาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.81 รองลงมาคือ มีส่วนร่วมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และมีภาวะโภชนาการที่ดี มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5 ความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโตนยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีของผู้อำนวยการโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 และคณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย ปิยธิดด์ : [30 ส.ค. 2564 เวลา 18:05 น.]
อ่าน [1145] ไอพี : 184.22.52.158
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 55,129 ครั้ง
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

เปิดอ่าน 693,782 ครั้ง
บัณฑิตน้อย "ความบ้าใบ" ของการศึกษาไทย โดย ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง
บัณฑิตน้อย "ความบ้าใบ" ของการศึกษาไทย โดย ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง

เปิดอ่าน 18,716 ครั้ง
10 เรื่องมหัศจรรย์เกี่ยวกับไข่ ที่คุณสามารถทำเอง เอาไว้สอนเด็กได้
10 เรื่องมหัศจรรย์เกี่ยวกับไข่ ที่คุณสามารถทำเอง เอาไว้สอนเด็กได้

เปิดอ่าน 10,698 ครั้ง
"หลับลึก" ฟื้นฟูจิตใจ ร่างกายและผิวพรรณ
"หลับลึก" ฟื้นฟูจิตใจ ร่างกายและผิวพรรณ

เปิดอ่าน 14,162 ครั้ง
Flash Drive ปัญหาไวรัสเรื่องใหญ่
Flash Drive ปัญหาไวรัสเรื่องใหญ่

เปิดอ่าน 19,841 ครั้ง
เกลือ สารพัดประโยชน์เพื่อความงาม ทำอะไรได้บ้าง
เกลือ สารพัดประโยชน์เพื่อความงาม ทำอะไรได้บ้าง

เปิดอ่าน 30,593 ครั้ง
ผักบำรุงสมอง
ผักบำรุงสมอง

เปิดอ่าน 44,880 ครั้ง
ประกาศ สพฐ.หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา
ประกาศ สพฐ.หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา

เปิดอ่าน 11,710 ครั้ง
5 เคล็ดลับทำตอนเช้า ลด "ไขมันพอกตับ" ได้จริง แถมสุขภาพดีขึ้น
5 เคล็ดลับทำตอนเช้า ลด "ไขมันพอกตับ" ได้จริง แถมสุขภาพดีขึ้น

เปิดอ่าน 25,039 ครั้ง
ป้องกันก่อนถูก
ป้องกันก่อนถูก 'ฟ้าผ่า' เรื่องง่าย ๆ ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 54,806 ครั้ง
ขั้นตอนการขอต่อใบอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ขั้นตอนการขอต่อใบอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เปิดอ่าน 20,214 ครั้ง
ปัญหาการศึกษาไทย...อยู่ตรงไหน?
ปัญหาการศึกษาไทย...อยู่ตรงไหน?

เปิดอ่าน 10,531 ครั้ง
คุณมีความลับในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือไม่
คุณมีความลับในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือไม่

เปิดอ่าน 12,040 ครั้ง
มาดูกัน 5 วิธีปรับโฉมระบบเผาผลาญ
มาดูกัน 5 วิธีปรับโฉมระบบเผาผลาญ

เปิดอ่าน 9,285 ครั้ง
ทางพ้นทุกข์
ทางพ้นทุกข์

เปิดอ่าน 26,228 ครั้ง
ระบบสี Subtractive
ระบบสี Subtractive
เปิดอ่าน 3,502 ครั้ง
กรมอนามัย แนะมีนมจืดติดบ้าน กระตุ้นวัยเรียน วัยรุ่น ดื่มนมเพิ่มความสูง
กรมอนามัย แนะมีนมจืดติดบ้าน กระตุ้นวัยเรียน วัยรุ่น ดื่มนมเพิ่มความสูง
เปิดอ่าน 18,330 ครั้ง
คู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์และแนววินิจฉัยของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญสำหรับครู
คู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์และแนววินิจฉัยของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญสำหรับครู
เปิดอ่าน 10,409 ครั้ง
เดิน...ลดโรค
เดิน...ลดโรค
เปิดอ่าน 17,279 ครั้ง
พี่น้องร่วมสาบาน
พี่น้องร่วมสาบาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ