ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านก๊อหลวง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

การประเมินโครงการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านก๊อหลวง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน และสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านก๊อหลวง ด้านการตรงต่อเวลา ความสะอาด การแต่งกาย การเข้าแถว การแสดงความเคารพ และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ประเมินสภาวะแวดล้อมในด้านความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายด้านการศึกษาและความต้องการของโรงเรียนและชุมชน ประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นที่มีอยู่ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ ประเมินกระบวนการปฏิบัติงานของครูในการส่งเสริมวินัยนักเรียน และประเมินผลผลิตความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยใช้การประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model)

ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมด จำนวน 46 คน โรงเรียนบ้านก๊อหลวง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ในปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percent) ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านก๊อหลวง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=4.41 , σ=0.52 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยระดับมาก (=4.44) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก (=4.43 , σ=0.52) ด้านด้านสภาวะแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก (= 4.41 , σ=0.52) และด้านปัจจัยเบื้องต้น (= 4.37 , σ=0.53) ตามลำดับ

1.1 ผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม พบว่าโดยภาพรวมครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อมอยู่ในระดับมาก (=4.41 , σ=0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมากที่สุดทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (=4.60 , σ=0.51) รองลงมาคือ การดำเนินโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนในแต่ละกิจกรรมมีความชัดเจน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ และผู้ปกครองประกอบอาชีพต่างจังหวัด นักเรียนอาศัยอยู่กับญาติ ขาดการดูแลอย่างใกล้ชิดส่งผลกระทบให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ไม่มีระเบียบวินัย มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (=4.53 , σ=0.52)

1.2 ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่าโดยภาพรวมครูผู้สอนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการด้านปัจจัยเบื้องต้น อยู่ในระดับมาก (=4.37 , σ=0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมากที่สุดทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก พบว่า ครูและบุคลากรมีความสามารถดำเนินงานโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (=4.61 , σ=0.49) รองลงมาได้แก่วัสดุ อุปกรณ์มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ( = 4.59, σ=0.59) ครูและบุคลากรมีจำนวนเพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ( = 4.52, σ=0.54)

1.3 ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการในการปฏิบัติงานการส่งเสริมวินัยนักเรียน พบว่าโดยภาพรวมครูผู้สอนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก (=4.43 , σ=0.52) เรียงตามลำดับตามกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมด้านตรงต่อเวลา กิจกรรมด้านการแต่งกาย กิจกรรมด้านการแสดงความเคารพ กิจกรรมด้านการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน กิจกรรมด้านความสะอาด และกิจกรรมด้านการเข้าแถว เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมากที่สุดทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก พบว่า จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเต็มเวลาในแต่ละคาบเรียนและตามตารางเรียนที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (=4.57 , σ=0.50) รองลงมาคือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตรงตามเวลาที่กำหนดทุกวัน และ ส่งเสริมให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดสามารถนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (=4.54 , σ=0.50)

โพสต์โดย วิจารย์ หมดสังข์ : [1 ก.ย. 2564 เวลา 11:39 น.]
อ่าน [659] ไอพี : 183.88.177.89
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,335 ครั้ง
หลักการใช้ Verb to have
หลักการใช้ Verb to have

เปิดอ่าน 8,333 ครั้ง
ตั้งกล้องดูสุริยคราสตั้งแต่เวลา 15.50 น.-ใต้เห็นชัดสุด
ตั้งกล้องดูสุริยคราสตั้งแต่เวลา 15.50 น.-ใต้เห็นชัดสุด

เปิดอ่าน 30,005 ครั้ง
ภาพมาโคร คืออะไร?
ภาพมาโคร คืออะไร?

เปิดอ่าน 12,784 ครั้ง
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว

เปิดอ่าน 78,531 ครั้ง
สรุปสูตรวงรี
สรุปสูตรวงรี

เปิดอ่าน 21,097 ครั้ง
6 ประโยชน์ของการอาบน้ำที่คุณอาจยังไม่รู้
6 ประโยชน์ของการอาบน้ำที่คุณอาจยังไม่รู้

เปิดอ่าน 14,051 ครั้ง
เทควันโด : อวัยวะของร่างกายที่ใช้เป็นอาวุธ
เทควันโด : อวัยวะของร่างกายที่ใช้เป็นอาวุธ

เปิดอ่าน 20,637 ครั้ง
"ข้าวต้มเห็ดฟาง" ลดความดัน
"ข้าวต้มเห็ดฟาง" ลดความดัน

เปิดอ่าน 39,171 ครั้ง
30 สุดยอดอาหาร ที่เป็นยาดีต่อสุขภาพ
30 สุดยอดอาหาร ที่เป็นยาดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 10,809 ครั้ง
เทคนิคการจัดการชั้นเรียนด้วยโมเดล 3 C"s
เทคนิคการจัดการชั้นเรียนด้วยโมเดล 3 C"s

เปิดอ่าน 19,578 ครั้ง
ข้อคิดดีๆ จากละคร "แรงเงา"
ข้อคิดดีๆ จากละคร "แรงเงา"

เปิดอ่าน 14,625 ครั้ง
คลิปแนะนำวิธีระบายความร้อนรถตากแดดแบบเร่งด่วน แบบนี้ต้องลอง
คลิปแนะนำวิธีระบายความร้อนรถตากแดดแบบเร่งด่วน แบบนี้ต้องลอง

เปิดอ่าน 14,967 ครั้ง
เครื่องเรือน อาวุธ และเครื่องนุ่งห่มกับตัวไม้ประกอบเรือนของชาวสยาม
เครื่องเรือน อาวุธ และเครื่องนุ่งห่มกับตัวไม้ประกอบเรือนของชาวสยาม

เปิดอ่าน 8,845 ครั้ง
รู้เรา รู้ใคร... จากนิสัยท่องเที่ยว
รู้เรา รู้ใคร... จากนิสัยท่องเที่ยว

เปิดอ่าน 24,759 ครั้ง
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,454 ครั้ง
เลือดกำเดาไหล
เลือดกำเดาไหล

เปิดอ่าน 59,628 ครั้ง
ประวัติโทรทัศน์ไทย
ประวัติโทรทัศน์ไทย

เปิดอ่าน 10,148 ครั้ง
รู้เท่าทัน ก่อนทานสมุนไพร-อาหารเสริม
รู้เท่าทัน ก่อนทานสมุนไพร-อาหารเสริม

เปิดอ่าน 11,786 ครั้ง
"สงสัยไม่ช๊อต" วลีเด็ดลุงใจดี วลีฮิตข้ามคืน "เเก่ ใจดี สปอร์ต กทม."
"สงสัยไม่ช๊อต" วลีเด็ดลุงใจดี วลีฮิตข้ามคืน "เเก่ ใจดี สปอร์ต กทม."

เปิดอ่าน 53,910 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ