ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยกลยุทธ์ “KONDEE MODEL” โรงเรียนบางดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 - 2563

ชื่อเรื่อง : การเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยกลยุทธ์ “KONDEE MODEL” โรงเรียนบางดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 - 2563

ผู้วิจัย : ปราโมทย์ สุทธิรักษ์

ปีการศึกษา : 2562 - 2563

บทคัดย่อ

รายงานผลการเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยกลยุทธ์ “KONDEE MODEL” โรงเรียนบางดีวิทยาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการเสริมสร้าง ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคม ในปีการศึกษา 2561 2) ศึกษากระบวนการพัฒนาการเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยกลยุทธ์ “KONDEE MODEL” โรงเรียนบางดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562-2563 3) ศึกษาผลการเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 ด้วยกลยุทธ์ “KONDEE MODEL” โรงเรียนบางดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562-2563 4) ศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กลยุทธ์ “KONDEE MODEL” โรงเรียนบางดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562-2563

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 2561 มีจำนวน 25 คน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 458 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 446 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีจำนวน 8 ฉบับ โดยแยกเป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จำนวน 5 ฉบับ และเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จำนวน 3 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัญหาและแนวทางในการเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคม ในปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคมยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการศึกษา และการใช้ชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 จึงมีปัญหาเรื่องผลสัมฤทธิ์การเรียน ขาดการมีน้ำใจและความพอเพียง รวมถึงการมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ติดเกมออนไลน์ ติดสารเสพติดและอบายมุข ส่งผลให้นักเรียนไม่จบหลักสูตร นอกจากนี้ครูยังขาดการเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน และโรงเรียนยังขาดกลยุทธ์และกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 จึงได้กำหนดแนวทางแก้ปัญหาผ่านกรอบกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 เป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 2) ด้านการพัฒนาครู 3) ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4) ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคม 4 ประการ คือ 1) การรู้เท่าทันเทคโนโลยี 2) มีจิตอาสา เสียสละ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 3) อยู่อย่างพอเพียง 4) ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข

2. กระบวนการพัฒนาการเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยกลยุทธ์ “KONDEE MODEL” โรงเรียนบางดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562-2563 พบว่า กระบวนการพัฒนาการเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคม กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน 6 ขั้นตอน คือ 1) K : Knowledge คือ กระบวนการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ 2) O : Option คือ กระบวนการสร้างทางเลือก 3) N : Network คือ กระบวนการใช้เครือข่ายมามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างทักษะชีวิต 4) D:Doing คือ กระบวนการปฏิบัติ 5) E: Encourage คือกระบวนการส่งเสริมให้กำลังใจ และ 6) E : Evaluation คือ กระบวนการวัดผลประเมินผล

3. ผลการเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยกลยุทธ์ “KONDEE MODEL” โรงเรียนบางดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562-2563 จากการศึกษา พบว่า

3.1 คุณภาพการเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยกลยุทธ์ “KONDEE MODEL” โรงเรียนบางดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 - 2563 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา โดยภาพรวม ปีการศึกษา 2562 มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2563 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด โดยปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด ( x̄ = 3.98, SD. = 0.92 และ x̄ = 4.65, S.D. = 0.69) ความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด ( = 3.89,  = 0.88 และ  = 4.56,  = 0.70 ) ความคิดเห็นของผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด (x̄ = 3.91, S.D. = 0.90 และ x̄ = 4.64, S.D. = 0.70) และความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก และมากที่สุด (x̄ = 3.84, S.D. = 0.88 และ x̄ = 4.62, S.D. = 0.71)

3.2 ผลการประเมินทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์ “KONDEE MODEL” พบว่า ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนจากประเมินโดยครู และผู้ปกครอง ในภาพรวม ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินของครูอยู่ในระดับดี และดีมาก ( = 3.82,  = 0.90 และ  = 4.62,  = 0.69) ผลการประเมินของผู้ปกครองอยู่ในระดับดี และดีมาก ( x̄ = 3.80, S.D. = 0.91 และ x̄ = 4.63, S.D.= 0.72) และยังพบว่าทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าปีการศึกษา 2562 ทั้ง 4 ประการ ทักษะที่นักเรียน มีพัฒนาการสูงที่สุดคือ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข รองลงมาคือ การรู้เท่าทันเทคโนโลยี มีจิตอาสา เสียสละ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และอยู่อย่างพอเพียง ตามลำดับ

3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบางดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2562 ทุกสาระการเรียนรู้

3.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน ระดับดีและดีเยี่ยม ในปีการศึกษา 2563 สูงกว่า ปีการศึกษา 2562

3.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบางดีวิทยาคม พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ทั้ง 2 ระดับชั้น และปีการศึกษา 2563 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

3.6 ผลงานเชิงประจักษ์และที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2562 - 2563 โรงเรียนบางดีวิทยาคมได้รับรางวัลระดับชาติ จำนวน 49 รายการ จำแนกเป็น ผลงานสถานศึกษา จำนวน 5 รายการ ผลงานผู้บริหาร จำนวน 7 รายการ ผลงานครู จำนวน 21 รายการ และผลงานนักเรียน จำนวน 16 รายการ จากผลงานเชิงประจักษ์ส่งผลให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก มีความเชื่อมั่นในโรงเรียนบางดีวิทยาคม ทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลำดับ คือ ในปีการศึกษา 2562 จำนวนนักเรียน 426 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวนนักเรียน 440 คน

4. ความพึงพอใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กลยุทธ์ “KONDEE MODEL” โรงเรียนบางดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562-2563 พบว่า ความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กลยุทธ์ “KONDEE MODEL” โรงเรียนบางดีวิทยาคม โดยภาพรวมพบว่า ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด (x̄ = 4.05, S.D.=0.84 และ x̄ = 4.66, S.D.=0.66) ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด ( = 4.19,  = 0.70 และ  = 4.67,  = 0.52) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด (x̄ = 4.00, S.D. = 0.84 และ x̄ = 4.56, S.D. = 0.72) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด ( x̄ = 3.79, S.D. = 0.73 และ x̄ = 4.61, S.D.=0.61 ) และเครือข่ายชุมชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด ( x̄ = 4.00, S.D. = 0.84 และ x̄ = 4.56, S.D. = 0.72 )

โพสต์โดย นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ : [4 ก.ย. 2564 เวลา 09:51 น.]
อ่าน [791] ไอพี : 1.0.152.179
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,286 ครั้ง
ต้นมันปู
ต้นมันปู

เปิดอ่าน 8,616 ครั้ง
เตือนภาชนะจากพลาสติก อันตรายต่อสมอง
เตือนภาชนะจากพลาสติก อันตรายต่อสมอง

เปิดอ่าน 13,201 ครั้ง
คำวิจารณ์การศึกษาไทย โดยพระราชญาณกวี โซเชียลแชร์ที่อ่านแล้วต้องคิดตาม
คำวิจารณ์การศึกษาไทย โดยพระราชญาณกวี โซเชียลแชร์ที่อ่านแล้วต้องคิดตาม

เปิดอ่าน 13,950 ครั้ง
ยุบ ศธจ.ศจภ? : การทับซ้อนของอำนาจบริหาร? โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
ยุบ ศธจ.ศจภ? : การทับซ้อนของอำนาจบริหาร? โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก

เปิดอ่าน 17,347 ครั้ง
การเรียนรู้โดยใช้แป้นพิมพ์แทนการเขียน ดีหรือไม่?
การเรียนรู้โดยใช้แป้นพิมพ์แทนการเขียน ดีหรือไม่?

เปิดอ่าน 28,668 ครั้ง
เลี้ยงตะพาบน้ำ ส่งขายนอก งานสร้างรายได้ ที่สุพรรณบุรี
เลี้ยงตะพาบน้ำ ส่งขายนอก งานสร้างรายได้ ที่สุพรรณบุรี

เปิดอ่าน 15,856 ครั้ง
วางตำแหน่งถ่ายภาพแบบไหนจึงสวย
วางตำแหน่งถ่ายภาพแบบไหนจึงสวย

เปิดอ่าน 9,960 ครั้ง
สีเขียว ช่วยให้คุณครีเอทีฟ
สีเขียว ช่วยให้คุณครีเอทีฟ

เปิดอ่าน 13,625 ครั้ง
ไมโครซอฟท์ประกาศ ยุติโปรแกรม Paint แล้ว หลังอยู่คู่วินโดวส์มา 32ปี!
ไมโครซอฟท์ประกาศ ยุติโปรแกรม Paint แล้ว หลังอยู่คู่วินโดวส์มา 32ปี!

เปิดอ่าน 15,540 ครั้ง
ผอมสวยด้วยสมุนไพร..อันตรายที่ควรระวัง
ผอมสวยด้วยสมุนไพร..อันตรายที่ควรระวัง

เปิดอ่าน 10,568 ครั้ง
ชาผลไม้...บำรุงร่างกาย สูตรทำเองได้...ง่ายๆ
ชาผลไม้...บำรุงร่างกาย สูตรทำเองได้...ง่ายๆ

เปิดอ่าน 53,964 ครั้ง
ลักษณะของแสงเงาที่ใช้ในการวาดเขียน
ลักษณะของแสงเงาที่ใช้ในการวาดเขียน

เปิดอ่าน 13,534 ครั้ง
‘ครู’กับ‘ศิษย์’ ใกล้ชิดแค่ไหน? จึงจะ‘พอดี’ : โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
‘ครู’กับ‘ศิษย์’ ใกล้ชิดแค่ไหน? จึงจะ‘พอดี’ : โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

เปิดอ่าน 9,042 ครั้ง
คลิปโจรสะเหล่อ ปล้นเขาแต่ดันโดนเอาคืนแบบสะใจคนดู (หัวเราะกันหนักมาก)
คลิปโจรสะเหล่อ ปล้นเขาแต่ดันโดนเอาคืนแบบสะใจคนดู (หัวเราะกันหนักมาก)

เปิดอ่าน 13,159 ครั้ง
แฉช่องโหว่ Windows 7
แฉช่องโหว่ Windows 7

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 6,056 ครั้ง
เกาะติดการปิดเปิดเทอม มหาวิทยาลัยไทยตามอาเซียน
เกาะติดการปิดเปิดเทอม มหาวิทยาลัยไทยตามอาเซียน

เปิดอ่าน 34,792 ครั้ง
ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายราก  หรือกรณท์
ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายราก หรือกรณท์

เปิดอ่าน 47,242 ครั้ง
จดหมายถึงครู.... โดย...ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
จดหมายถึงครู.... โดย...ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

เปิดอ่าน 13,063 ครั้ง
สารพัดวิธี เบิร์น 100 กิโลแคลอรี่ แค่ไม่ถึงชั่วโมง แบบง่ายๆ
สารพัดวิธี เบิร์น 100 กิโลแคลอรี่ แค่ไม่ถึงชั่วโมง แบบง่ายๆ

เปิดอ่าน 52,877 ครั้ง
ที่ราชพัสดุ คืออะไร?
ที่ราชพัสดุ คืออะไร? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ