ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการพัฒนาครู เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา

เรื่อง รูปแบบการพัฒนาครู เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา

ผู้วิจัย นายวีระศักดิ์ คำแก้ว

ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์ 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2) เพื่อการออกแบบและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครู เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครู เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา และ 4) เพื่อประเมินผลรูปแบบการพัฒนาครู เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ

4 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis) ดำเนินการดังนี้ ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียน จากผู้ปกครองนักเรียน และครูผู้สอน ขั้นที่ 3 ศึกษาปัญหาและความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนจากครูผู้สอน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครู เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดำเนินการดังนี้ ขั้นที่ 1 การสร้างโครงร่างรูปแบบการพัฒนาครู ขั้นที่ 2 การตรวจสอบโครงร่างรูปแบบการพัฒนาครู ขั้นที่ 3 การปรับปรุงโครงร่างรูปแบบการพัฒนาครู ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครู เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็นการประเมินผลรูปแบบการพัฒนาครู เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดำเนินการ ดังนี้ 4.1 ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาครู ตามมาตรฐานการใช้ประโยชน์ มาตรฐานความเป็นไปได้ มาตรฐานความเหมาะสม และมาตรฐานความถูกต้องตามแนวทางของมาตรฐานการประเมินโครงการ ของคณะกรรมการร่วมพัฒนามาตรฐานการประเมินทางการศึกษา (Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, 1994) และ 4.2สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาครู เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา แหล่งข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอนในปีการศึกษา 2563 จำนวน 18 คน ศึกษากับประชากรทั้งหมด ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 241 คน ศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 148 คน ได้มาจากการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie. และ Morgan และใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 256 คน ศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 154 คน ได้มาจากการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie. และ Morgan และใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ฉบับที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนต่อครอบครัว ฉบับที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนต่อโรงเรียน ฉบับที่ 4 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนต่อสังคม ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน ฉบับที่ 6 แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผล ฉบับที่ 7 วัดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้าง จิตสาธารณะสำหรับนักเรียน (สำหรับครู) มีค่าความเชื่อมั่น 0.92 ฉบับที่ 8 สอบถามความคิดเห็นของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามรูปแบบการพัฒนาครู เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิรยะวิยา (สำหรับครู) มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.93 ฉบับที่ 9 สอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา (สำหรับนักเรียน)

มีค่าความเชื่อมั่น = 0.93 ฉบับที่ 10 แบบประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาครู ฉบับที่ 11 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาครู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Analysis)

1.1 ผลการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า รูปแบบที่

เหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาครูเป็นรูปแบบตามแนวคิดของคีฟ (Keeves, 1988 : 560) เป็นรูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) ใช้ภาษาในการอธิบายแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบ อธิบายถึงกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ให้การพัฒนากับผู้รับการพัฒนาในการสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือให้คำชี้แนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับผู้เรียน

1.2 ผลการศึกษาสภาพปัญหาด้านจิตสาธารณะของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะต่อครอบครัว ต่อโรงเรียน และต่อสังคม เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง

1.3 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาครู พบว่า ครูผู้สอนประสบปัญหาด้านการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และครูผู้สอนมีความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบ การพัฒนาครู เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา มีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) โครงสร้างเนื้อหา 4) กระบวนการพัฒนาครู 5) การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ และ 6) ปัจจัยความสำเร็จ กระบวนการพัฒนาครู มีชื่อเรียกว่า “WEERA Model” ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นศึกษาความต้องการ (W = Want) 2) ขั้นการอบรม (E = Educate) 3) ขั้นดำเนินการปฏิบัติ ( E = Execute) 4) ขั้น

การประเมินผล (R = Rate) และ 5) ขั้นประยุกต์นำไปใช้ (A = Application)

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครู ที่สร้างขึ้น พบว่าครูที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ย หลังการอบรมเท่ากับ 28.22 คิดเป็นร้อยละ 94.07 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรมเท่ากับ 16.89 คิดเป็นร้อยละ 56.30 ซึ่งผู้เข้าอบรม มีคะแนนการพัฒนาร้อยละ 37.78 ครูมีความคิดเห็นมีต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 4.44 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.32) นักเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะ โดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.28, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.23)

4. ผลการประเมินผลรูปแบบการพัฒนาครู เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา

4.1 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาครู พบว่า ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการประเมิน ด้านการใช้ประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.46 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.31)

4.2 ผลการสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาครู พบว่า ครูมีความพึงพอใจ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.41, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.58)

โพสต์โดย foon_rin : [5 ก.ย. 2564 เวลา 15:51 น.]
อ่าน [534] ไอพี : 49.237.17.38
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 149,271 ครั้ง
ความหมายของระบบ
ความหมายของระบบ

เปิดอ่าน 19,169 ครั้ง
ผวาทั้งเอเชีย ข้าวพลาสติกเมดอินไชน่าระบาด กินแล้วอาจถึงตาย
ผวาทั้งเอเชีย ข้าวพลาสติกเมดอินไชน่าระบาด กินแล้วอาจถึงตาย

เปิดอ่าน 16,651 ครั้ง
ประโยชน์ต้นอ่อนทานตะวัน
ประโยชน์ต้นอ่อนทานตะวัน

เปิดอ่าน 17,978 ครั้ง
10 กิจกรรม กระตุ้นสมองให้แอคทีฟสุด ๆ
10 กิจกรรม กระตุ้นสมองให้แอคทีฟสุด ๆ

เปิดอ่าน 11,381 ครั้ง
ลายมือมีพลัง
ลายมือมีพลัง

เปิดอ่าน 9,305 ครั้ง
คุณสมบัติของ คนที่ประสบความสำเร็จ (จบ)
คุณสมบัติของ คนที่ประสบความสำเร็จ (จบ)

เปิดอ่าน 34,242 ครั้ง
ภาษาน่ารู้ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาดัตช์ ภาษาอิตาเลียน
ภาษาน่ารู้ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาดัตช์ ภาษาอิตาเลียน

เปิดอ่าน 9,620 ครั้ง
เกิดอะไรขึ้น เมื่อสาวลงทุนเต้น cover ขอหนุ่มแต่งงานกลางถนน
เกิดอะไรขึ้น เมื่อสาวลงทุนเต้น cover ขอหนุ่มแต่งงานกลางถนน

เปิดอ่าน 24,179 ครั้ง
เปิดคู่มือ สามี-ภรรยา แยกยื่นภาษี หักค่าลดหย่อนได้เท่าไหร่บ้าง
เปิดคู่มือ สามี-ภรรยา แยกยื่นภาษี หักค่าลดหย่อนได้เท่าไหร่บ้าง

เปิดอ่าน 19,179 ครั้ง
นางสงกรานต์ปี 2556 นามว่า "มโหธรเทวี" ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว มีนกยูงเป็นพาหนะ
นางสงกรานต์ปี 2556 นามว่า "มโหธรเทวี" ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว มีนกยูงเป็นพาหนะ

เปิดอ่าน 22,404 ครั้ง
ระบบสี Subtractive
ระบบสี Subtractive

เปิดอ่าน 35,379 ครั้ง
คลิปสุดฮา!! "สักยันต์อาจารย์นก" ใครไม่ตั้งใจเรียนต้องโดน ฉึกๆๆ
คลิปสุดฮา!! "สักยันต์อาจารย์นก" ใครไม่ตั้งใจเรียนต้องโดน ฉึกๆๆ

เปิดอ่าน 20,186 ครั้ง
ตัวหนังสือไทยต่างๆ นอกราชอาณาจักรไทย
ตัวหนังสือไทยต่างๆ นอกราชอาณาจักรไทย

เปิดอ่าน 26,090 ครั้ง
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”

เปิดอ่าน 11,608 ครั้ง
โซเชียลแชร์ กระดาษคำตอบแบบใหม่ กันลอกข้อสอบ
โซเชียลแชร์ กระดาษคำตอบแบบใหม่ กันลอกข้อสอบ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 17,188 ครั้ง
เกมส์แข่งรถ
เกมส์แข่งรถ

เปิดอ่าน 13,058 ครั้ง
ล้างพิษตับ...ทำเพื่ออะไร?
ล้างพิษตับ...ทำเพื่ออะไร?

เปิดอ่าน 116 ครั้ง
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์

เปิดอ่าน 11,254 ครั้ง
"ผลสอบ" วัดความสามารถ การทำงานได้จริงหรือ ?
"ผลสอบ" วัดความสามารถ การทำงานได้จริงหรือ ?

เปิดอ่าน 8,134 ครั้ง
ตั้งกล้องดูสุริยคราสตั้งแต่เวลา 15.50 น.-ใต้เห็นชัดสุด
ตั้งกล้องดูสุริยคราสตั้งแต่เวลา 15.50 น.-ใต้เห็นชัดสุด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ