ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพฉลุ ลายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรม สาร)

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพฉลุ

ลายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรม

สาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ศึกษา นายดนุวัศ นันตา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่ศึกษา 2562

บทคัดย่อ

กระบวนการการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)ตามรูปแบบการเรียนการสอน

การจัดกิจกรรมศิลปะแบบแนวคิดหลักของ ซี ไอ เอส เอส ที (CISST) เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research

and Development) รูปแบบวิจัยแบบเชิงทดลอง (Pre Experimented Design) โดยประยุกต์ใช้

แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่าง มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (The One – Group

Pretest –Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ์,2555,หน้า 144) การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย

ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานใน การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ในงานภาพฉลุลายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ

รูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพฉลุลายสำหรับนักเรียน ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ใน

งานภาพฉลุลายก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพฉลุลายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 4) เพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทัศนศิลป์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพฉลุลายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 1) รูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ในงานภาพฉลุลายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ถ่ายทอดออกในรูปแบบของแผนการจัดการ

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในงาน ภาพฉลุลาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) แบบทดสอบ

วัดความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพฉลุลาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทัศนศิลป์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพฉลุลายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการดำเนินงาน

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพฉลุลายสำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1

) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

(Analysis : A) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ในงานภาพฉลุลายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1

)

เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and Development D & D) การสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการ

เรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพฉลุลายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขั้นตอน

ที่ 3 การวิจัย (Research : R2

) เป็นการนำไปใช้ (Implementation : I)การทดลองใช้รูปแบบ การ

เรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพฉลุลายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2

) เป็นการประเมินผล (Evaluation : E)การประเมินและ

ปรับปรุง แก้ไขรูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพฉลุลายสำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (

X

) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (

S.D.

) สถิตที่แบบไม่อิสระ (t-test Dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพฉลุลายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนรู้

ศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพฉลุลายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี

ความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาในปัจจุบันเป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของนักเรียน สามารถพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะในตนเองเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในงาน

ภาพฉลุลาย 2) การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพฉลุลายสำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ถ่ายทอดออกในรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพฉลุลาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นขั้นตอนในการจัดกิจกรรมศิลปะ

แบบแนวคิดหลักของ ซี ไอ เอส เอส ที (CISST) ประกอบด้วย 4ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 นำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการและขั้นที่ 4 สรุปและจัดระบบสาระความรู้

จากประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ในงานภาพฉลุลายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ

มากที่สุด (

X

=4.70,

S.D.

=0.39) และการหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพฉลุลายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพ

ของกระบวนการ (

E1

) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (

E2

) เท่ากับ 86.04/88.33 มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ 80/80 3) การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพฉลุลายก่อนและหลังการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ทัศนศิลป์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในงาน

ภาพฉลุลายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพฉลุลาย

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทัศนศิลป์

โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพฉลุลายสำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (

X

=4.60,

S.D.

=0.55)

โพสต์โดย แมน : [5 ก.ย. 2564 เวลา 16:31 น.]
อ่าน [2235] ไอพี : 223.207.250.235
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,021 ครั้ง
ผมสวยด้วยผักสวนครัว
ผมสวยด้วยผักสวนครัว

เปิดอ่าน 17,569 ครั้ง
วิธีดูแลรักษาโซฟาหนัง
วิธีดูแลรักษาโซฟาหนัง

เปิดอ่าน 9,391 ครั้ง
ออกกำลังหนักช่วงสั้นๆ หนีโรคหัวใจได้ดีกว่าออกกำลังระยะยาว
ออกกำลังหนักช่วงสั้นๆ หนีโรคหัวใจได้ดีกว่าออกกำลังระยะยาว

เปิดอ่าน 221,912 ครั้ง
การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา
การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา

เปิดอ่าน 76,888 ครั้ง
9 สุดยอดสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลก
9 สุดยอดสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 11,763 ครั้ง
อาหารเพื่อสุขภาพกระเพาะอาหาร
อาหารเพื่อสุขภาพกระเพาะอาหาร

เปิดอ่าน 15,244 ครั้ง
โรงเรียนสุขภาวะตอบโจทย์ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
โรงเรียนสุขภาวะตอบโจทย์ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

เปิดอ่าน 21,419 ครั้ง
ฟักทอง เต็มเปี่ยมด้วยประโยชน์
ฟักทอง เต็มเปี่ยมด้วยประโยชน์

เปิดอ่าน 30,552 ครั้ง
ยาสระผมเข้าตาบ่อย ๆ เป็นอันตรายต่อดวงตามั้ย
ยาสระผมเข้าตาบ่อย ๆ เป็นอันตรายต่อดวงตามั้ย

เปิดอ่าน 13,122 ครั้ง
สีบนจอภาพคอมพิวเตอร์
สีบนจอภาพคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 10,348 ครั้ง
17 พฤติกรรมบ่งชี้ ออทิสติกในเด็ก
17 พฤติกรรมบ่งชี้ ออทิสติกในเด็ก

เปิดอ่าน 23,985 ครั้ง
อวกาศมีกลิ่นเหมือนอะไร?
อวกาศมีกลิ่นเหมือนอะไร?

เปิดอ่าน 126,636 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 1 สนามแข่งขัน (The Pitch)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 1 สนามแข่งขัน (The Pitch)

เปิดอ่าน 14,460 ครั้ง
อาชีพในฝันเด็กไทยปี 59
อาชีพในฝันเด็กไทยปี 59

เปิดอ่าน 12,624 ครั้ง
5 สุดยอดมอยส์เจอไรเซอร์ที่หาได้จากในครัว!
5 สุดยอดมอยส์เจอไรเซอร์ที่หาได้จากในครัว!

เปิดอ่าน 21,330 ครั้ง
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน
เปิดอ่าน 19,533 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพครู
(ก.ค.ศ.)การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพครู
เปิดอ่าน 15,551 ครั้ง
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขฯ
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขฯ
เปิดอ่าน 30,884 ครั้ง
การวัดปริมาณน้ำฝน
การวัดปริมาณน้ำฝน
เปิดอ่าน 26,822 ครั้ง
รามี (ramie) สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17
รามี (ramie) สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ