ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย นายณรงค์ ไทยทวี

สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ปีที่วิจัย 2562

รายงานผลการวิจัย เรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียน อนุบาลสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพผู้เรียนก่อน ระหว่าง และหลังใช้ กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มี ต่อกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคณุ ภาพผู้เรียน ดําเนินงานใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 – 2562 ใช้รูปแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน คุณภาพ คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ทุกคนปีการศึกษา 2560 จํานวน 1,823 คน ปีการศึกษา 2561 จํานวน 1,780 คน ปีการศึกษา 2562 จํานวน 1,741 คน 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประเมินความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนปีการศึกษา 2562 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากตาราง เครซีมอร์แกนและใช้การสุ่มอย่างง่าย มีจํานวนทั้งหมด 1,401 คน แยกเป็นครู 73 คน ผู้ปกครอง 322 คน นักเรียน 1,006 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นวัตกรรม คือ กระบวนการ บริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และเครื่องมือเก็บขอมูลงานวิจัย 5 เครื่องมือ เครื่องมือทุกเครื่องมือ มีขั้นตอนการสร้าง หาคุณภาพ และหาค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับเป็นที่ ยอมรับ สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 1. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพผู้เรียนก่อน – ระหว่าง – หลัง ใช้กระบวนการบริหารแบบ มีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน พบว่า คุณภาพผู้เรียนก่อนดําเนินงานร้อยละ 82.73 (ระดับคุณภาพดีเลิศ) ระหว่างดําเนินงานร้อยละ 87.55 (ระดับคุณภาพดีเลิศ) หลังดําเนินงานร้อยละ 94.18 (ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม) โดยมีคุณภาพผู้เรียนพัฒนาขึ้น (ก่อน – หลัง) ร้อยละ 11.45 1.1 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ก่อน – ระหว่าง – หลังใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน พบว่า คุณภาพ ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนก่อนดําเนินงาน ร้อยละ 76.75 (ระดับคุณภาพดี) ระหว่าง ดําเนินงาน ร้อยละ 83.20 (ระดับคุณภาพดีเลิศ) และหลังดําเนินงาน ร้อยละ 91.50 (ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม) โดยมีคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนพัฒนาขึ้น (ก่อน – หลัง) ร้อยละ 14.75 ข 1.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ก่อน – ระหว่าง – หลังใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน พบว่า คุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนก่อนดําเนินงาน ร้อยละ 88.70 (ระดับ คุณภาพดีเลิศ) ระหว่างดําเนินงานร้อยละ 91.89 (ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม) และหลังดําเนินงานร้อยละ 96.85 (ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม) โดยมีคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนพัฒนาขึ้น (ก่อน – หลัง) ร้อยละ 8.15 2. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน พบว่า ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้เรียนภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เหมือนกัน และมีความพึงพอใจคณุ ภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และด้านคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับมากทุกกลุ่ม นอกจากนั้นเมื่อพิจารณารายการที่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รายการที่ทั้ง 3 กลุ่ม พึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรกสอดคล้องกัน ได้แก่ 2.1 มีความพึงพอใจคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนสอดคล้องกัน ได้แก่ 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่าง เหมาะสมปลอดภัย 2) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่มีต่องานอาชีพ 2.2 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สอดคล้อง กันทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันกับเพื่อนในโรงเรียนบนความแตกต่างและ หลากหลาย 2) ผู้เรียนมีสุขภาพทางร่างกายและจิตสังคม 3) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ สถานศกึษากําหนด 3. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพ ผู้เรียน พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน มีความพึงพอใจต่อ ขั้นตอนการบริหารงาน 5 ขั้นตอนในระดับมากที่สุด โดยพึงพอใจ ในขั้นตอนการบริหารแบบมีส่วนร่วมฯ เรียงจากมากไปน้อย คือ ขั้นที่ 2 การสร้างทีมงานและสร้างการมีส่วนร่วม ขั้นที่ 1 การสร้างการรับรู้และ การยอมรับ ขั้นที่ 4 การร่วมทํา ร่วมคิด ขั้นที่ 5 การประเมินผล สรุปผลงาน และเผยแพร่ ขั้นที่ 3 การ กําหนดวิธีดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนั้นครูยังมีความพึงพอใจที่มีส่วนร่วมงานตามกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อ ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ 1) กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ช่วยให้การทํางานพัฒนาผู้เรียน ต่อเนื่อง และพึงพอใจที่จะให้มีการนําการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนใช้ต่อเนื่อง 2) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนช่วยให้ครู และผู้บริหารร่วมกันแก้ปัญหา โรงเรียนดีขึ้น 3) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนดีขึ้น และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนมากที่สุด

โพสต์โดย นพพงษ์ : [5 ก.ย. 2564 เวลา 20:21 น.]
อ่าน [540] ไอพี : 58.9.213.50
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,695 ครั้ง
"ซัคเกอร์"..ตัวอันตราย รุกทำลายสัตว์น้ำไทย
"ซัคเกอร์"..ตัวอันตราย รุกทำลายสัตว์น้ำไทย

เปิดอ่าน 59,243 ครั้ง
ประโยชน์ของ "หอยขม" ตามตำราแพทย์แผนไทย
ประโยชน์ของ "หอยขม" ตามตำราแพทย์แผนไทย

เปิดอ่าน 33,086 ครั้ง
ประติมากรรม
ประติมากรรม

เปิดอ่าน 17,519 ครั้ง
20 เคล็ดลับเจ๋ง ๆ ช่วยทำให้ตัวเองดูเด็กลง
20 เคล็ดลับเจ๋ง ๆ ช่วยทำให้ตัวเองดูเด็กลง

เปิดอ่าน 20,317 ครั้ง
การใช้งานโปรแกรม Google Earth
การใช้งานโปรแกรม Google Earth

เปิดอ่าน 16,264 ครั้ง
16 ของมงคล แต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย!!
16 ของมงคล แต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย!!

เปิดอ่าน 16,173 ครั้ง
ดูหรือยัง NameWee หนุ่มจีน-มาเลย์ ร้องเพลงจีบสาวไทย ที่ยอดวิวถล่มทลาย
ดูหรือยัง NameWee หนุ่มจีน-มาเลย์ ร้องเพลงจีบสาวไทย ที่ยอดวิวถล่มทลาย

เปิดอ่าน 21,582 ครั้ง
เกณฑ์มาตรฐานครูแห่งชาติ
เกณฑ์มาตรฐานครูแห่งชาติ

เปิดอ่าน 11,507 ครั้ง
4 คุณสมบัติหลัก ที่ Netbook ควรมี
4 คุณสมบัติหลัก ที่ Netbook ควรมี

เปิดอ่าน 8,801 ครั้ง
ไม่มีโลกส่วนตัว ในโลกไซเบอร์ ภัยออนไลน์ที่นักท่องเน็ตควรระวัง
ไม่มีโลกส่วนตัว ในโลกไซเบอร์ ภัยออนไลน์ที่นักท่องเน็ตควรระวัง

เปิดอ่าน 20,762 ครั้ง
มาตราวัด มาตราชั่ง กับมาตราเงินของสยาม
มาตราวัด มาตราชั่ง กับมาตราเงินของสยาม

เปิดอ่าน 16,804 ครั้ง
Minions Banana Song ที่กำลังฮิตกันทั่วโลก
Minions Banana Song ที่กำลังฮิตกันทั่วโลก

เปิดอ่าน 49,331 ครั้ง
กบข.เผยขั้นตอนการบันทึกไฟล์ e-Statement เพื่อยื่นภาษีอากรออนไลน์
กบข.เผยขั้นตอนการบันทึกไฟล์ e-Statement เพื่อยื่นภาษีอากรออนไลน์

เปิดอ่าน 11,793 ครั้ง
วีดิโอสอนวิธีการดูธนบัตรปลอม
วีดิโอสอนวิธีการดูธนบัตรปลอม

เปิดอ่าน 33,541 ครั้ง
มุมกล้องกับช่องว่าง
มุมกล้องกับช่องว่าง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,222 ครั้ง
แนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ใหม่
แนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ใหม่

เปิดอ่าน 13,017 ครั้ง
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี

เปิดอ่าน 11,960 ครั้ง
ลูกเรามีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหน
ลูกเรามีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหน

เปิดอ่าน 15,612 ครั้ง
หลักเกณฑ์การคำนวณเงินค่าเสาเข็มฐานรากอาคารเรียนและอาคารประกอบ
หลักเกณฑ์การคำนวณเงินค่าเสาเข็มฐานรากอาคารเรียนและอาคารประกอบ

เปิดอ่าน 13,497 ครั้ง
การตากข้าว สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3
การตากข้าว สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ