ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)โรงเรียนขุขันธ์วิทยา การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ KHUKHANWIT MODEL ยึดหลักวงจรการทำงานแบบ PD

วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)โรงเรียนขุขันธ์วิทยาการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ KHUKHANWIT MODEL ยึดหลักวงจรการทำงานแบบ PDCA ในการขับ“การแก้ปัญหานักเรียนปลอด 0, ร, มส ,มผ และกรณีเรียนซ้ำ”

วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

1. ความสำคัญและสภาพปัญหา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตร ๖

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา ๗ ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก

ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนขุขันธ์วิทยา พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ำ นักเรียนมีผลการเรียน เป็น 0, ร, มส , มผ และกรณีเรียนซ้ำ ในหลายวิชาจำนวนหลายคนซึ่งทำให้นักเรียนและครูผู้สอนต้องดำเนินการในการสอบแก้ตัวหลังจากการประกาศผลการสอบแล้ว ส่งผลให้นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียนมีผลกระทบต่อการจบการศึกษาไม่พร้อมเพื่อนร่วมรุ่น และกรณีนักเรียนออกกลางคัน ซึ่งปัจจัยที่ทำให้นักเรียนในสภาพดังกล่าว อาจมีสาเหตุมาจาก ความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนเอง หรือการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนใช้สื่อที่ไม่เกิดหน้าสนใจ ไม่กระตุ้นให้มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ การติดตามดูแลของครูที่ปรึกษาไม่ต่อเนื่อง ตลอดถึงการเอาใจใส่และการให้ความร่วมมือ ในการแก้ปัญหาของผู้ปกครองเกี่ยวกับตัวนักเรียน ด้วยปัญหาดังกล่าว โรงเรียนขุขันธ์วิทยา มีแนวคิดว่า บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ KHUKHANWIT MODEL ยึดหลักวงจรการทำงานแบบ PDCA ในการขับ ตามกระบวนการเรียนรู้ Project Approach จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และ Project Integration learning : PILจัดการเรียนการสอนรู้แบบโครงงานบูรณาการสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน และให้คำปรึกษาในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น เกิดทักษะการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีอุปนิสัยที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีผลงานเชิงประจักษ์

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขุขันธ์วิทยา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Project Approach จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และ Project Integration learning : PIL จัดการเรียนการสอนรู้แบบโครงงานบูรณาการสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ KHUKHANWIT MODEL ยึดหลักวงจรการทำงานแบบ PDCA ในการขับ มาบูรณาการจัดการเรียนรู้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อหามาตรการในการดูแลช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ให้สนใจในการเรียนและมีผลการเรียนที่ดีขึ้น ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ได้ประชุมหารือและปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ปัญหา นักเรียนให้ปลอด 0, ร, มส , มผ และกรณีเรียนซ้ำ

2. แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นโรงเรียนได้ตระหนักถึงมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2553 ได้บัญญัติไว้ว่าการจัดการศึกษาต้อง ยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่านักเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยในการแก้ปัญหาดังกล่าว โรงเรียนได้ศึกษาถึงสาเหตุของปัญหานักเรียนมีผลการเรียนเป็น 0, ร, มส , มผ และกรณีเรียนซ้ำ เพื่อจะนำมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา โดยแบ่งได้ 5 สาเหตุ ได้แก่

1) สาเหตุจากการบริหารงานวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอน ขาดการนิเทศติดตามที่เป็นรูปธรรม

2) สาเหตุจากครูผู้สอน ด้านการติดตามผลคะแนนสอบของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หรือตัวชี้วัด ติดตามผลคะแนนของภาระงานหรือชิ้นงานที่มอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติ ตลอดถึงไม่ได้ดำเนินการในการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนกรณีนักเรียนมีการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ได้ติดตามดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล ไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอนท่านอื่นหรือผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันวางแผนแก้ปัญหา

๓) สาเหตุจากครูที่ปรึกษา ด้านการดูแลติดตามในด้านพฤติกรรม และด้านการเรียนของนักเรียนไม่ต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนที่มีปัญหาไม่ได้ดำเนินการแก้ไข

๔) สาเหตุจากนักเรียน นักเรียนบางคนอาจมีสมรรถนะในการเรียนรู้ไม่เท่ากับเพื่อนคนอื่น มีการรับรู้ที่ช้าขาดสมาธิ ขาดความตั้งใจเรียน ใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ เรียนโดยไม่มีเป้าหมาย ขาดเรียนบ่อยและที่สำคัญที่สุดของตัวนักเรียนคือขาดความรับผิดชอบ

5) สาเหตุจากผู้ปกครอง ซึ่งไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่ในการเรียนของนักเรียน แต่จะมีเวลาให้ก็ต่อเมื่อนักเรียนมีแนวโน้มที่จะไม่จบการศึกษา ซึ่งอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ส่งผลให้นักเรียนไม่จบการศึกษาหรือต้องออกเรียนกลางคัน

จากสาเหตุของปัญหาดังกล่าวนั้น ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนของโรงเรียนขุขันธ์วิทยา ได้ตระหนักและมีแนวคิดว่า โรงเรียนควรมีมาตรการดำเนินการในการแก้ปัญหา โดยดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ KHUKHANWIT MODEL ยึดหลักวงจรการทำงานแบบ PDCA ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาดังนี้

ขั้น Plan (P) เป็นการวางแผนและออกแบบนวัตกรรมและการดำเนินกิจกรรม โดยมีวิธีการหรือแผนปฏิบัติงานที่มุ่งบรรลุผลองค์กร ตามสภาพปัญหาและความต้องการ

ขั้น Do ( D ) โดยดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ KHUKHANWIT MODEL

ให้เหมาะสมกับความพร้อมและบริบทของโรงเรียนขุขันธ์วิทยา โดยอาศัยหลักการสร้างสมรรถนะผู้เรียน 1๐ ประการ ประกอบด้วย

K (Knowledge) : ด้านความรู้

H (Heartily) : ด้านมุ่งมั่นทำงาน

U (Unity) : ความเกื้อกูล

K (Kidness) : ความมีน้ำใจ

H (Habbit) : ด้านอุปนิสัยที่ดี

A (Action) : การปฏิบัติจริง

N (Noble) : ความมีคุณธรรม

W (World Citizen) : การเป็นพลโลก

I (Integration) : การบูรณาการ

T (Teachnology) : ด้านเทคโนโลยี

เป็นการดำเนินการตามที่ได้วางแผนไว้โดยถ่ายทอดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดย อาศัยแนวคิดที่สำคัญ 3 ประการคือ

1. หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School Based Management )

2. หลักการพัฒนาคุณภาพนักเรียน (Learner Development)

๓. หลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( Education Quality Assurance)

ทั้งนี้ได้มีการดำเนินงานตามขั้นตอนและแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน มีการกำหนดหน้าที่และมอบหมายความรับผิดชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องและมีการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ โดยพยายามไปสู่ความสำเร็จ

ขั้น Check ( C) เป็นการตรวจสอบประเมินและการปรับปรุง ในการประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินงานและการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยประเมินจากคุณภาพของผู้เรียน เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินการให้ดีขึ้น โดยได้มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลลัพธ์เทียบกับค่าเป้าหมายทั้งตัววัดระหว่างการดำเนินการและผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ เพื่อการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุงที่ดีขึ้นในองค์กรอย่างเป็นระบบ

ขั้น Action ( A ) เป็นการนำผลการประเมินที่ใช้แนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการของสถานศึกษาตามที่ระบุไว้ตามแผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของผู้เรียน

โพสต์โดย ไพศาล : [7 ก.ย. 2564 เวลา 09:56 น.]
อ่าน [2132] ไอพี : 124.122.63.176
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,376 ครั้ง
ความผูกพันสำคัญต่อองค์กรอย่างไร ?
ความผูกพันสำคัญต่อองค์กรอย่างไร ?

เปิดอ่าน 10,834 ครั้ง
ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล ฮีโร่เหรียญทองปักกิ่งเกมส์
ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล ฮีโร่เหรียญทองปักกิ่งเกมส์

เปิดอ่าน 31,339 ครั้ง
Public Domain คืออะไร?
Public Domain คืออะไร?

เปิดอ่าน 18,795 ครั้ง
คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

เปิดอ่าน 12,165 ครั้ง
หลักเกณฑ์ฯ เลื่อนวิทยฐานะครูใหม่ : ยิ่งแก้ ยิ่งวน
หลักเกณฑ์ฯ เลื่อนวิทยฐานะครูใหม่ : ยิ่งแก้ ยิ่งวน

เปิดอ่าน 11,546 ครั้ง
ภัยร้ายหน้าร้อน-สาวๆ ไม่อยากหมดสวยต้องอ่าน 6 กลเม็ดสู้ "ผิวไหม้แดด"
ภัยร้ายหน้าร้อน-สาวๆ ไม่อยากหมดสวยต้องอ่าน 6 กลเม็ดสู้ "ผิวไหม้แดด"

เปิดอ่าน 13,950 ครั้ง
อาการแบบไหนที่เรียกว่ากำลังขาดวิตามินซี
อาการแบบไหนที่เรียกว่ากำลังขาดวิตามินซี

เปิดอ่าน 10,333 ครั้ง
คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ
คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ

เปิดอ่าน 30,420 ครั้ง
ยาสีฟันทำมาจากอะไร?
ยาสีฟันทำมาจากอะไร?

เปิดอ่าน 17,051 ครั้ง
น้ำอาร์ซี
น้ำอาร์ซี

เปิดอ่าน 31,765 ครั้ง
ขิงแก้ผมร่วง
ขิงแก้ผมร่วง

เปิดอ่าน 15,666 ครั้ง
ปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปด้านการศึกษา (มัธยมศึกษา)
ปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปด้านการศึกษา (มัธยมศึกษา)

เปิดอ่าน 21,812 ครั้ง
คลิปครูเต้น-รวมเพลงเด็กในตำนาน ของ ร.ร.บางมดฯ
คลิปครูเต้น-รวมเพลงเด็กในตำนาน ของ ร.ร.บางมดฯ

เปิดอ่าน 8,238 ครั้ง
ประกันรถยนต์ช่วยคุณประหยัดเงินได้ยังไง
ประกันรถยนต์ช่วยคุณประหยัดเงินได้ยังไง

เปิดอ่าน 7,987 ครั้ง
เลือกนอน ให้ถูกท่าทาง
เลือกนอน ให้ถูกท่าทาง

เปิดอ่าน 19,955 ครั้ง
5 สิ่งไม่ควรทำหลังทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ
5 สิ่งไม่ควรทำหลังทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ
เปิดอ่าน 11,975 ครั้ง
ฮวงจุ้ยช่วยปรับสมดุลสุขภาพ
ฮวงจุ้ยช่วยปรับสมดุลสุขภาพ
เปิดอ่าน 48,778 ครั้ง
‘คุณค่าของครู’ ในโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
‘คุณค่าของครู’ ในโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
เปิดอ่าน 11,265 ครั้ง
Dragon Baby เจ้าหนูสุดเจ๋ง คลิปอยากให้ลูกน้อยเป็นซุปเปอร์ฮีโร่
Dragon Baby เจ้าหนูสุดเจ๋ง คลิปอยากให้ลูกน้อยเป็นซุปเปอร์ฮีโร่
เปิดอ่าน 62,763 ครั้ง
"โมเต็ล"แตกต่างจาก "โฮเต็ล" (Hotel) อย่างไร
"โมเต็ล"แตกต่างจาก "โฮเต็ล" (Hotel) อย่างไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ