ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษาโรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343)

ชื่อผู้ประเมิน นางปัญญ์มณฑ์ ศรีสิทธิหิรัญ

ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ในการประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ประเมิน ด้านกระบวนการ และประเมินด้านผลผลิตของโครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบชิปป์ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนจำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 7 คน ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 36 คน นักเรียนโรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 36 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้จำนวน 88 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการนี้ ได้แก่ 1. แบบประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) ด้านบริบท 2. แบบประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) ด้านปัจจัยเบื้องต้น 3. แบบประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) ด้านกระบวนการ 4. แบบประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) ด้านผลผลิต ซี่งผู้ประเมินสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมินโครงการ

จากการประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) สรุปผลได้ดังนี้ 1. ผลประเมินบริบทของโครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษาโรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) โดยรวมมีความเห็นว่าความต้องการอยู่ในระดับมาก

1.1 ครูผู้สอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบท โครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) โดยรวมมีความเห็นว่า ความต้องการอยู่ในระดับมาก 1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบท โครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) โดยรวม มีความเห็นว่าความต้องการอยู่ในระดับมาก 2. ผลประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา โรงเรียน วัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) โดยรวมมีความเห็นว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับมาก 2.1 ครูผู้สอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น โครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343 โดยรวมมีความเห็นว่า มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก 3. ผลประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา โรงเรียน วัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) โดยรวมมีความเห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 3.1 ครูผู้สอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ โครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) โดยรวมมีความเห็นว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 3.2 นักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ โครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) โดยรวมมีความเห็นว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 4. ผลประเมินผลผลิตของโครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) โดยรวมมีความเห็นว่ามีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 91.67 4.1 ครูผู้สอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิต โครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) โดยรวมมีความเห็นว่า มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 4.2 นักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิต โครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) โดยรวมมีความเห็นว่า มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

4.3 ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิต โครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) โดยรวมมีความเห็นว่า มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 4.4 ครูผู้สอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิต โครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) โดยรวมมีความเห็นว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 4.5 นักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิต โครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) โดยรวมมีความเห็นว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 4.6 ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิต โครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) โดยรวมมีความเห็นว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 4.7 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) โดยรวม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 91.67

โพสต์โดย ปํญญ์มณฑ์ : [17 ก.ย. 2564 เวลา 13:31 น.]
อ่าน [924] ไอพี : 118.172.46.57
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,988 ครั้ง
เด็กนั่งกลางที่เบาะหลังรถ มีแนวโน้มเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ
เด็กนั่งกลางที่เบาะหลังรถ มีแนวโน้มเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 9,590 ครั้ง
"เรียกเหงื่อลดโรค" คุณก็ทำได้ ทุกวัย มาดูแลใส่ใจสุขภาพกันนะ
"เรียกเหงื่อลดโรค" คุณก็ทำได้ ทุกวัย มาดูแลใส่ใจสุขภาพกันนะ

เปิดอ่าน 26,298 ครั้ง
พยางค์ และ คำ
พยางค์ และ คำ

เปิดอ่าน 19,183 ครั้ง
99 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
99 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 19,706 ครั้ง
Adjectives(article) คำนามที่ไม่ต้องใช้ article
Adjectives(article) คำนามที่ไม่ต้องใช้ article

เปิดอ่าน 14,328 ครั้ง
7 เคล็ดลับ รักษามือให้น่าหลงใหล
7 เคล็ดลับ รักษามือให้น่าหลงใหล

เปิดอ่าน 11,034 ครั้ง
วิธีขับสารพิษด้วยการหายใจ
วิธีขับสารพิษด้วยการหายใจ

เปิดอ่าน 17,455 ครั้ง
"เขียนไลน์แบบไหน คนชอบอ่าน" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
"เขียนไลน์แบบไหน คนชอบอ่าน" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

เปิดอ่าน 16,192 ครั้ง
สมุนไพรพิชิตหน้าหนาว
สมุนไพรพิชิตหน้าหนาว

เปิดอ่าน 93,961 ครั้ง
เมลามีน คืออะไร?
เมลามีน คืออะไร?

เปิดอ่าน 8,429 ครั้ง
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

เปิดอ่าน 402 ครั้ง
ส่อง 10 เทรนด์เทคโนโลยีด้านเฮลท์แคร์ ปี 2023
ส่อง 10 เทรนด์เทคโนโลยีด้านเฮลท์แคร์ ปี 2023

เปิดอ่าน 20,992 ครั้ง
เกมส์มาริโอทดสอบความจำ
เกมส์มาริโอทดสอบความจำ

เปิดอ่าน 25,270 ครั้ง
การเรียนการสอนทางไกลแบบปฏิสัมพันธ์
การเรียนการสอนทางไกลแบบปฏิสัมพันธ์

เปิดอ่าน 9,454 ครั้ง
อิ่มอร่อย หลับสบาย
อิ่มอร่อย หลับสบาย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 23,736 ครั้ง
สพฐ.เดินหน้านโยบายเร่งด่วน 6 เรื่อง
สพฐ.เดินหน้านโยบายเร่งด่วน 6 เรื่อง

เปิดอ่าน 17,922 ครั้ง
ทำอย่างไรดี...คอเคล็ดพราะตกหมอน
ทำอย่างไรดี...คอเคล็ดพราะตกหมอน

เปิดอ่าน 19,834 ครั้ง
สุดยอดสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 สุดยอดจ้าวความเร็ว
สุดยอดสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 สุดยอดจ้าวความเร็ว

เปิดอ่าน 14,509 ครั้ง
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

เปิดอ่าน 13,414 ครั้ง
หน้าตา Windows se7en หรือ Windows Vienna
หน้าตา Windows se7en หรือ Windows Vienna เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ