ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านคลองงา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านคลองงา ปีการศึกษา 2563

โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการ 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมินได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครู จำนวน 9 คน นักเรียน จำนวน 113 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 50 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ( ไม่นับรวมตัวแทนครูและผู้บริหารจำนวน 2 คน ) รวมจำนวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือ 1) แบบสอบถามด้านบริบทของโครงการ 2) แบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ 3) แบบสอบถามด้านกระบวนการของโครงการ 4) แบบสอบถาม ด้านผลผลิตของโครงการ 5)แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 6) แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ สถิติที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ การหาค่าความสอดคล้อง (IOC) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) และการหาค่าอำนาจจำแนก (r) เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

สรุปผลการประเมินโครงการ

จากการศึกษาการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านคลองงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านคลองงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผลการประเมินโดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ( = 4.77 , = .24) ด้านบริบทของโครงการ ( = 4.72 , = .16) ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ( = 4.69 , = .21) และด้านผลผลิตของโครงการ( = 4.61 , = .29)

2. การประเมินด้านบริบทของโครงการ ผลการประเมินพบว่ามีความสอดคล้องอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( = 4.72 , = .16) เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด / โรงเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ความจำเป็นของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78ความเหมาะสมของกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 และความเหมาะสมและเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52

3. การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ ผลการประเมินพบว่ามีความเพียงพอเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.77 , = .24) เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ความเหมาะสมด้านการบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ความพร้อมของบุคลากร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ความเหมาะสมของสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 และความเหมาะสมของงบประมาณ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67

4. การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ผลการประเมินพบว่า มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ( = 4.69 , = .21) เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนสู่โครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.81 และด้านกระบวนการดำเนินงานพัฒนาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.66

5. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ผลการประเมินพบว่ามีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.61 , = .29) เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ค่าร้อยละเท่ากับ 100.00 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และผลการดำเนินงาน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61

6. ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินตาม ที่กำหนดไว้ โดยมีผลการดำเนินงานโครงการในระดับมากที่สุด โดยได้คะแนน100.00 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของประเด็นการประเมิน ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกัน โดยผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ด้านกระบวนการขั้นตอนสู่โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และ ด้านผลผลิตของโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดของการประเมินทั้ง 4 ด้าน จำนวน 13 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์

การประเมินทั้ง 13 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้

ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด ได้แก่ ความจำเป็นของโครงการ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของกิจกรรม ความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด/โรงเรียน ความพร้อมของบุคลากร ความเหมาะสมของสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความเหมาะสมของงบประมาณ ความเหมาะสมด้านการบริหารจัดการ ด้านกระบวนการขั้นตอนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ด้านกระบวนการดำเนินงานพัฒนาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์โดย อภิเชษฐ์ : [19 ก.ย. 2564 เวลา 10:30 น.]
อ่าน [1078] ไอพี : 171.6.218.240
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 41,151 ครั้ง
คำแนะนำสำหรับนักเรียน และ ครูผู้สอน ในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำสำหรับนักเรียน และ ครูผู้สอน ในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย

เปิดอ่าน 18,149 ครั้ง
ขจัดไขมันบนพุงด้วยการแขม่วท้อง
ขจัดไขมันบนพุงด้วยการแขม่วท้อง

เปิดอ่าน 13,004 ครั้ง
ลายมือมีพลัง
ลายมือมีพลัง

เปิดอ่าน 15,755 ครั้ง
SEO กับ SEM คืออะไร...ต่างกันแค่ไหน?
SEO กับ SEM คืออะไร...ต่างกันแค่ไหน?

เปิดอ่าน 13,428 ครั้ง
เมื่อสุนัขตำรวจปลดเกษียณ สิ่งที่มนุษย์มอบให้คือ.....
เมื่อสุนัขตำรวจปลดเกษียณ สิ่งที่มนุษย์มอบให้คือ.....

เปิดอ่าน 26,894 ครั้ง
เกมส์ระบายสี
เกมส์ระบายสี

เปิดอ่าน 32,301 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือบน E-Learning
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือบน E-Learning

เปิดอ่าน 21,509 ครั้ง
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ

เปิดอ่าน 9,634 ครั้ง
มาแล้ว! เอ็มวี ซิงเกิ้ล "Gentleman" ของ "ไซ (PSY)"
มาแล้ว! เอ็มวี ซิงเกิ้ล "Gentleman" ของ "ไซ (PSY)"

เปิดอ่าน 9,351 ครั้ง
เคล็ดลับดูแลผมในหน้าร้อน
เคล็ดลับดูแลผมในหน้าร้อน

เปิดอ่าน 43,482 ครั้ง
ไม่ต้องพิมพ์ให้เมื่อยมืออีกต่อไป Google Docs ให้เราพิมพ์ข้อความด้วยการพูดบนคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ดูวิธีใช้
ไม่ต้องพิมพ์ให้เมื่อยมืออีกต่อไป Google Docs ให้เราพิมพ์ข้อความด้วยการพูดบนคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ดูวิธีใช้

เปิดอ่าน 13,424 ครั้ง
4 อาหารแก้ง่วงยามบ่าย
4 อาหารแก้ง่วงยามบ่าย

เปิดอ่าน 21,696 ครั้ง
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 8,924 ครั้ง
ไทยอันดับ 3 ของเอเชีย ถ่ายเซลฟี่ในรถ
ไทยอันดับ 3 ของเอเชีย ถ่ายเซลฟี่ในรถ

เปิดอ่าน 12,709 ครั้ง
วันสิ่งแวดล้อมโลก กับ วิกฤติน้ำแล้ง - ขาดแคลนอาหาร (5 มิ.ย.)
วันสิ่งแวดล้อมโลก กับ วิกฤติน้ำแล้ง - ขาดแคลนอาหาร (5 มิ.ย.)

เปิดอ่าน 104,440 ครั้ง
รวมคลิปสุดแสบ ในการ "ปลุก" ภาวนาอย่ามีเพื่อนแบบนี้เลย
รวมคลิปสุดแสบ ในการ "ปลุก" ภาวนาอย่ามีเพื่อนแบบนี้เลย
เปิดอ่าน 80,665 ครั้ง
"ครูผู้เสียสละ" ภาพยนตร์สั้นเชิดชูพระคุณครู เนื่องในวันครู พ.ศ.2563 โดย เซเว่นอีเลฟเว่น
"ครูผู้เสียสละ" ภาพยนตร์สั้นเชิดชูพระคุณครู เนื่องในวันครู พ.ศ.2563 โดย เซเว่นอีเลฟเว่น
เปิดอ่าน 10,879 ครั้ง
บั๊กในลินุกซ์รุ่นใหม่อาจทำให้การ์ดแลนเสียถาวร
บั๊กในลินุกซ์รุ่นใหม่อาจทำให้การ์ดแลนเสียถาวร
เปิดอ่าน 22,465 ครั้ง
แกว่งแขนลดพุง แถมรักษาโรคได้เพียบ!
แกว่งแขนลดพุง แถมรักษาโรคได้เพียบ!
เปิดอ่าน 22,882 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 ไปทางไหน
ปฏิรูปการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 ไปทางไหน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ