ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ผู้ประเมิน นางบุญญารัตน์ ไกรแก้ว ศึกษานิเทศก์

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ปี พ.ศ. 2563

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) 2) เพื่อใช้ ผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ต่อไป 3) เพื่อรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และใช้ผลการประเมินโครงการในการพัฒนาการศึกษา ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสนามสอบ คณะกรรมการ คณะทำงานในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสนามสอบ คณะกรรมการ คณะทำงานในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 246 คน โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ความมีคุณภาพของโครงการไว้ที่ระดับมากกว่า 3.50

ผลการประเมินพบว่า

1. ด้านสภาวะแวดล้อม ทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนมีความคิดเห็นสอดคล้องกับ การดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผู้อำนวยการโรงเรียน มีความคิดเห็นสอดคล้องระดับมากที่สุด ส่วนครูผู้สอนมีความคิดเห็น ระดับมาก

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนมีความคิดเห็นสอดคล้องกับ การดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผู้อำนวยการโรงเรียน มีความคิดเห็นสอดคล้องระดับมากที่สุด ส่วนครูผู้สอนมีความคิดเห็น ระดับมาก

3. ด้านกระบวนการ ทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันอย่างยิ่งกับการดำเนินงานโครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนมีความคิดเห็นในระดับมากเหมือนกัน

4. ด้านผลผลิต ทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนมีความคิดเห็นสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นในระดับมากเหมือนกัน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินโครงการนี้ไปใช้

การนำผลการประเมินโครงการตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ที่จัดทำขึ้นไปในลักษณะกระบวนการประเมินโครงการ หรือจะนำบางตอนของการประเมินโครงการไปใช้ เช่น แบบสอบถาม ซึ่งได้สร้างขึ้นและพัฒนาไว้เป็นอย่างดีแล้ว ไปใช้ในการประเมินโครงการอื่น ๆ ในรูปแบบซิปป์ด้วยก็จะลดขั้นตอนการประเมิน และลดค่าใช้จ่ายลงอีกส่วนหนึ่งด้วย

ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการในครั้งต่อไป

1. ควรประเมินจากบุคลากรอื่นเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายเพิ่มขึ้น ยังจะกระตุ้นให้บุคคลเหล่านั้น ตระหนักและเห็นความสำคัญของการประเมินคุณภาพผู้เรียน ซึ่งจะได้ช่วยเหลือ ตรวจสอบ ควบคุมให้การประเมินคุณภาพผู้เรียนมีมาตรฐานสูงขึ้น

2. ควรจัดให้มีการประเมินโครงการทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้ทราบผลของการประเมิน และพัฒนาไปได้ทันที

3. ควรใช้รูปแบบการประเมินอื่น ๆ นอกเหนือจากการประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) เพื่อให้ได้สารสนเทศผลการประเมินที่หลากหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ตัดสินคุณค่าโครงการต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป

4. ควรทำการวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการประเมินโครงการอื่น ๆ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการยิ่งขึ้น

โพสต์โดย นางบุญญารัตน์ ไกรแก้ว : [26 ก.ย. 2564 เวลา 17:57 น.]
อ่าน [1012] ไอพี : 27.145.134.15
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,744 ครั้ง
คลิปประทับใจ สานฝันเด็กพิเศษ ให้กลายเป็นจริง
คลิปประทับใจ สานฝันเด็กพิเศษ ให้กลายเป็นจริง

เปิดอ่าน 44,773 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 9 การเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 9 การเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่

เปิดอ่าน 11,490 ครั้ง
3 พื้นฐานเพื่อความมั่นคงทางการเงิน
3 พื้นฐานเพื่อความมั่นคงทางการเงิน

เปิดอ่าน 7,243 ครั้ง
รื้อระบบ - แก้ยกแผงดันมหาวิทยาลัยไทยสู่ระดับโลก
รื้อระบบ - แก้ยกแผงดันมหาวิทยาลัยไทยสู่ระดับโลก

เปิดอ่าน 2,141 ครั้ง
"ไซยาไนด์" คืออะไร อันตรายแค่ไหน
"ไซยาไนด์" คืออะไร อันตรายแค่ไหน

เปิดอ่าน 17,676 ครั้ง
สมุนไพร "เบญจอำมฤตย์" รักษามะเร็งตับราคาพุ่ง
สมุนไพร "เบญจอำมฤตย์" รักษามะเร็งตับราคาพุ่ง

เปิดอ่าน 7,206 ครั้ง
ไฮพาเทียแห่งอเล็กซานเดรีย และ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล นักคณิตศาสตร์หญิงของโลก
ไฮพาเทียแห่งอเล็กซานเดรีย และ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล นักคณิตศาสตร์หญิงของโลก

เปิดอ่าน 26,793 ครั้ง
"วาสนา" ดีจากไหน ลองดูที่ "เส้นวาสนา" จากลายมือกัน
"วาสนา" ดีจากไหน ลองดูที่ "เส้นวาสนา" จากลายมือกัน

เปิดอ่าน 2,457 ครั้ง
ปลูกดอกหน้าวัว แซมปาล์มน้ำมัน สร้างรายได้เสริม 46,000 บาท/ไร่/ปี
ปลูกดอกหน้าวัว แซมปาล์มน้ำมัน สร้างรายได้เสริม 46,000 บาท/ไร่/ปี

เปิดอ่าน 21,220 ครั้ง
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เปิดอ่าน 17,156 ครั้ง
สิ่งของเสริมมงคลและตัวอย่างการแก้ไขฮวงจุ้ย
สิ่งของเสริมมงคลและตัวอย่างการแก้ไขฮวงจุ้ย

เปิดอ่าน 15,442 ครั้ง
วัยไหนให้ดูทีวี
วัยไหนให้ดูทีวี

เปิดอ่าน 16,036 ครั้ง
วิธีขจัด "สิวผด" ให้หายเกลี้ยง
วิธีขจัด "สิวผด" ให้หายเกลี้ยง

เปิดอ่าน 8,444 ครั้ง
ฝึกหายใจให้หายง่วง
ฝึกหายใจให้หายง่วง

เปิดอ่าน 11,294 ครั้ง
เทคนิคการดูแลเส้นผม ช่วงหน้าฝน
เทคนิคการดูแลเส้นผม ช่วงหน้าฝน

เปิดอ่าน 4,751 ครั้ง
ติดฟิล์มรถยนต์ราคาถูก ติดรุ่นไหนดี ควรเลือกอย่างไร ?
ติดฟิล์มรถยนต์ราคาถูก ติดรุ่นไหนดี ควรเลือกอย่างไร ?
เปิดอ่าน 70,775 ครั้ง
ประโยชน์ของ "หอยขม" ตามตำราแพทย์แผนไทย
ประโยชน์ของ "หอยขม" ตามตำราแพทย์แผนไทย
เปิดอ่าน 13,804 ครั้ง
เมื่อ "ลาวา" ปะทะ "น้ำแข็ง" ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ไปชมคลิปกัน
เมื่อ "ลาวา" ปะทะ "น้ำแข็ง" ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ไปชมคลิปกัน
เปิดอ่าน 46,025 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 13 การเตะโทษ
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 13 การเตะโทษ
เปิดอ่าน 8,990 ครั้ง
ออกกำลังแบบไหน ดีกับโรคอะไร
ออกกำลังแบบไหน ดีกับโรคอะไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ