ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง

ผู้รายงาน นายพรศักดิ์ ทวีรส

ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง

จังหวัดพังงา

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง โดยใช้รูปแบบ IPOO ในครั้งนี้ดำเนินการประเมินผล ใน 4 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ 1) การประเมินด้านปัจจัย (Input) 2) การประเมินด้านกระบวนการ (Process ) 3) การประเมินด้านผลผลิต (Outputs ) 4) การประเมิน ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)

ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม จำนวน 18 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่ไม่ใช่ผู้แทนครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม จำนวน123 คน นักเรียนโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม จำนวน 123 คน ปีการศึกษา 2563 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง มีจำนวน 2 ชุด

ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามสำหรับครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม ประกอบด้วย แบบสอบถามจำนวน 5 ตอน ตอนที่ 1 จำนวน 14 ข้อ ตอนที่ 2 จำนวน 15 ข้อ ตอนที่ 3 จำนวน 27 ข้อ ตอนที่ 4 จำนวน 22 ข้อ

ชุดที่ 2 แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน ประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 2 ตอน ตอนที่ 1 จำนวน 10 ข้อ ตอนที่ 2 จำนวน 10 ข้อ โดยผู้ปกครองนักเรียน(ตอบแบบสอบถามทั้ง 2 ตอน) กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ตอบแบบสอบถามทั้ง 2 ตอน) และนักเรียน(ตอบแบบสอบถามเฉพาะตอนที่ 2)

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย 𝜇 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 𝜎

ผลการประเมินพบว่า

1. ด้านปัจจัยของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง พบว่าความเหมาะสมด้านบุคลากร ความเหมาะสมด้านงบประมาณ ความพร้อมและทรัพยากรในการดำเนินงานโครงการและความเหมาะสมด้านการบริหารโครงการทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนองพบว่าผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดเป็นรายข้อพบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ รายการเยี่ยมบ้านนักเรียน มีการส่งต่อนักเรียนเพื่อรับความช่วยเหลือจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญสอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียน มีการศึกษาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ซึ่งเท่ากับมีแผนดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีปฏิทินดำเนินงานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน มีการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหาและกลุ่มพิเศษ มีการคัดกรองนักเรียนเพื่อแยกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มพิเศษ โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสังเกต พฤติกรรม การใช้แบบวัด SDQ ฯลฯ ตัวชี้วัดที่ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการจัดเก็บข้อมูล เอกสารอย่างเป็นระบบให้ผู้เกี่ยวข้องนำมาร่วมใช้กันได้ มีการจัดกิจกรรมโฮมรูม มีการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร2551 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมวิชาการ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมธรรมะ ฝึกสมาธิ มีการนิเทศกำกับติดตาม ประเมินผล รายงานผลและ นำผลมาปรับปรุงพัฒนางาน และการเผยแพร่ผลงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน

3. ด้านผลผลิตของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพทางสังคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตนักเรียน ตามลำดับส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการเรียน

4. ด้านผลลัพธ์ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการโดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยสามอันดับได้แก่ โรงเรียนรายงานผลการเรียนและด้านพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ผลการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน และนักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม

โพสต์โดย นายพรศักดิ์ ทวีรส : [26 ก.ย. 2564 เวลา 20:54 น.]
อ่าน [1201] ไอพี : 171.5.167.198
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,464 ครั้ง
รู้จัก "ไวรัสไข้หวัดหมู" มฤตยูสายพันธุ์ล่าสุด!
รู้จัก "ไวรัสไข้หวัดหมู" มฤตยูสายพันธุ์ล่าสุด!

เปิดอ่าน 12,539 ครั้ง
คลิปสุดฮา ฝรั่งเผยโดนคนไทยด่าครั้งแรก
คลิปสุดฮา ฝรั่งเผยโดนคนไทยด่าครั้งแรก

เปิดอ่าน 14,632 ครั้ง
ข้าวหางหรือข้าวนก
ข้าวหางหรือข้าวนก

เปิดอ่าน 13,741 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2558
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2558

เปิดอ่าน 2,941 ครั้ง
6 จุดที่เป็นแหล่งกำเนิดพลังลับในบ้าน ที่ต้องเร่งกำจัดก่อนจะบั่นทอนชีวิตทุกวัน
6 จุดที่เป็นแหล่งกำเนิดพลังลับในบ้าน ที่ต้องเร่งกำจัดก่อนจะบั่นทอนชีวิตทุกวัน

เปิดอ่าน 53,547 ครั้ง
กำจัดแก๊สในร่างกายด้วยท่าง่าย ๆ
กำจัดแก๊สในร่างกายด้วยท่าง่าย ๆ

เปิดอ่าน 17,747 ครั้ง
3 แนวทาง"พลิกโฉม"คุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล
3 แนวทาง"พลิกโฉม"คุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล

เปิดอ่าน 15,930 ครั้ง
เครื่องเรือน อาวุธ และเครื่องนุ่งห่มกับตัวไม้ประกอบเรือนของชาวสยาม
เครื่องเรือน อาวุธ และเครื่องนุ่งห่มกับตัวไม้ประกอบเรือนของชาวสยาม

เปิดอ่าน 15,858 ครั้ง
โมกบ้าน
โมกบ้าน

เปิดอ่าน 31,682 ครั้ง
มหาลัยล้น ห้องเรียนร้าง วิกฤตอุดมศึกษาไทย
มหาลัยล้น ห้องเรียนร้าง วิกฤตอุดมศึกษาไทย

เปิดอ่าน 68,397 ครั้ง
กลอนปีใหม่ SMSปีใหม่ กลอนน่ารักๆ
กลอนปีใหม่ SMSปีใหม่ กลอนน่ารักๆ

เปิดอ่าน 8,501 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา พ.ศ.2562

เปิดอ่าน 12,660 ครั้ง
คลิปน่ารัก 2ขวบดีดกีต้าร์ร้องเพลง "เดอะบีทเทิ้ลส์"
คลิปน่ารัก 2ขวบดีดกีต้าร์ร้องเพลง "เดอะบีทเทิ้ลส์"

เปิดอ่าน 21,459 ครั้ง
คลิปรายการ "เปิดปม" กรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย รีบดูครับ
คลิปรายการ "เปิดปม" กรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย รีบดูครับ

เปิดอ่าน 81,171 ครั้ง
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL)
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL)

เปิดอ่าน 9,565 ครั้ง
เคล็บลับอร่อยได้ดังใจ แต่..ไม่อ้วน
เคล็บลับอร่อยได้ดังใจ แต่..ไม่อ้วน
เปิดอ่าน 14,237 ครั้ง
หนีให้ไกลภัย อะฟลาท็อกซิน
หนีให้ไกลภัย อะฟลาท็อกซิน
เปิดอ่าน 28,215 ครั้ง
ประเพณีการบอกหมาก ในงานแต่งงาน
ประเพณีการบอกหมาก ในงานแต่งงาน
เปิดอ่าน 9,906 ครั้ง
11พฤษภาคม " วันพืชมงคล "
11พฤษภาคม " วันพืชมงคล "
เปิดอ่าน 13,801 ครั้ง
ประวัติ วะโฮรัมย์ เหรียญทองวีลแชร์พาราลิมปิก2008
ประวัติ วะโฮรัมย์ เหรียญทองวีลแชร์พาราลิมปิก2008

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ