ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านเกาะลิบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปีการศึกษา 2561 - 2562

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านเกาะลิบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปีการศึกษา 2561 - 2562

ชื่อผู้รายงาน บุษราภรณ์ ศรีรักษา

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2562

บทสรุปผู้บริหาร

การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านเกาะลิบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปีการศึกษา 2561 - 2562 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทเกี่ยวกับความต้องการและความจำเป็นของโครงการ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ของโครงการ

ผู้ประเมินเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร ดังนี้ นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 100 คน และนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 96 คน ครูผู้เข้าร่วมโครงการปีการศึกษา 2561 จำนวน 9 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6

ปีการศึกษา 2561 จำนวน 90 คน และปีการศึกษา 2561 จำนวน 90 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2561 จำนวน 7 คนและปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น จำนวน 9 ฉบับ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญและวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) นำไปทดลองใช้และนำผลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนข้อมูลจาก

แบบปลายเปิดและแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านเกาะลิบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นี้ ผู้ประเมินนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นลำดับ ดังนี้ การประเมินด้านบริบทของโครงการจำนวน 4 ตัวชี้วัด พบว่า ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมการประเมินบริบทของโครงการมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 4.35 (M = 4.35, SD = 0.27) อยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2562 ภาพรวมการประเมินบริบทของโครงการมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 4.82 (M = 4.82, SD = 0.10) อยู่ในระดับมากที่สุด

การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการโดยได้ข้อมูลมาจากการประเมินจำแนกเป็น 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ บุคลากรของสถานศึกษา งบประมาณ สถานที่ สื่อและแหล่งเรียนรู้ พบว่า

ในปีการศึกษา 2561 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ตัวชี้วัด โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (M = 4.14, SD = 0.39) ในปีการศึกษา 2562 การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ จำนวน 4 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ตัวชี้วัด โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.76, SD = 0.14)

การประเมินด้านกระบวนการของโครงการจำแนกเป็น 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการดำเนินงาน ด้านการนิเทศติดตาม ด้านการประเมินผลและด้านการปรับปรุงแก้ไข พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ตัวชี้วัด ในปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (M = 3.94, SD = 0.67) ในปีการศึกษา 2562 การประเมินด้านกระบวนการของโครงการจำนวน 5 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ตัวชี้วัด โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

การประเมินด้านผลผลิตของโครงการจำแนกเป็น 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ประสิทธิผลการดำเนินงาน ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเมินโดยครู ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า

การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ จำนวน 3 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ตัวชี้วัด โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 3.97, SD = 0.45) ผลการวิเคราะห์ในปีการศึกษา 2562 พบว่า การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ จำนวน 3 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ตัวชี้วัด โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.73, SD = 0.14)

การประเมินด้านผลผลิตของโครงการตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงานโดยประเมินโดยครู ผู้บริหารโรงเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิเคราะห์ในปีการศึกษา 2561 ประสิทธิผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (M = 3.97, SD = 0.45) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด ผลการวิเคราะห์ในปีการศึกษา 2562 ประสิทธิผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.73, SD = 0.14) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลการวิเคราะห์ในปีการศึกษา 2561 ด้านการบริหารโครงการมีผลการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 3.71, SD = 0.78) ด้านการจัดกิจกรรม (M = 4.01, SD = 0.40) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง (M = 4.00, SD = 0.53) ผลการวิเคราะห์ในปีการศึกษา 2562 ด้านการบริหารโครงการมีผลการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.72, SD = 0.26) ด้านการจัดกิจกรรม (M = 4.78, SD = 0.26) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง (M = 4.69, SD = 0.20)

การประเมินด้านผลผลิตของโครงการตัวชี้วัดด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการวิเคราะห์ในปีการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจของครูต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 3.65, SD = 0.58) ผลการวิเคราะห์ในปีการศึกษา 2562 ระดับความพึงพอใจของครูต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.57, SD = 0.26)

การประเมินด้านผลผลิตของโครงการตัวชี้วัดความพึงพอใจของจำแนกเป็น 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความพึงพอใจของนักเรียน ความพึงพอใจของครู ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิเคราะห์ในปีการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านเกาะลิบง โดยรวม อยู่ในระดับมาก (M = 4.38, SD = 0.26) ปีการศึกษา 2562 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านเกาะลิบง โดยรวม อยู่ในระดับมาก (M = 4.57, SD = 0.47)

ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานของโครงการผลการวิเคราะห์ในปีการศึกษา 2561 พบว่า ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (M = 3.83, SD = 0.51) ผลการวิเคราะห์ในปีการศึกษา 2562 พบว่า ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (M = 4.23, SD = 0.22) ผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการดำเนินงานของโครงการพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านเกาะลิบง โดยรวมอยู่ในระดับมาก

(M = 4.38, SD = 0.41) ในปีการศึกษา 2562 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ

การดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านเกาะลิบง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

(M = 4.64, SD = 0.85) สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินงานของโครงการพบว่า ระดับความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านเกาะลิบง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 3.70, SD = 0.58) ผลการวิเคราะห์ในปีการศึกษา 2562 พบว่า ระดับความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านเกาะลิบง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (M = 4.34, SD = 0.38)

การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเกาะลิบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปีการศึกษา 2561-2562 ด้วยการหาค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์มี พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.279 p = 0.05) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเกาะลิบง ปีการศึกษา 2561-2562 ด้วยการหาค่าที (t-test) พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 3.560, p = 0.001) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเกาะลิบง ปีการศึกษา 2561 - 2562 พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.465, p = 0.05) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเกาะลิบง ปีการศึกษา 2561 - 2562 พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.576, p = .05) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ

พึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเกาะลิบง

ปีการศึกษา 2561 - 2562 พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.465, p = 0.05)

ผลการประเมินโครงการในภาพรวม พบว่า โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

บ้านเกาะลิบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด อีกทั้งผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ที่ให้ข้อมูล คือ นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการจัดการศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ความคิด ค้นพบทางเลือกเพื่อประยุกต์สู่การปฏิบัติและเกิดทักษะนำไปสู่การดำรงชีวิตที่เหมาะสม ทำให้เกิดทักษะชีวิต

โพสต์โดย บุษราภรณ์ ศรีรักษา : [11 ต.ค. 2564 เวลา 13:16 น.]
อ่าน [388] ไอพี : 1.0.160.207
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,220 ครั้ง
เชื่อไหมว่าเรามียาดีประจำบ้าน ก็เกลือที่อยู่ในครัวนี่เอง
เชื่อไหมว่าเรามียาดีประจำบ้าน ก็เกลือที่อยู่ในครัวนี่เอง

เปิดอ่าน 44,269 ครั้ง
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)

เปิดอ่าน 33,543 ครั้ง
มุมกล้องกับช่องว่าง
มุมกล้องกับช่องว่าง

เปิดอ่าน 9,069 ครั้ง
ทำไมเราถึงหาว รู้ไหม?
ทำไมเราถึงหาว รู้ไหม?

เปิดอ่าน 7,160 ครั้ง
การศึกษาไทยด้อยคุณภาพ....แล้วจะปฏิรูปอย่างไร?
การศึกษาไทยด้อยคุณภาพ....แล้วจะปฏิรูปอย่างไร?

เปิดอ่าน 11,263 ครั้ง
4 อาหารแก้ง่วงยามบ่าย
4 อาหารแก้ง่วงยามบ่าย

เปิดอ่าน 7,523 ครั้ง
สกว. แฉอันตรายเส้นก๋วยเตี๋ยว
สกว. แฉอันตรายเส้นก๋วยเตี๋ยว

เปิดอ่าน 11,661 ครั้ง
ที่แท้ ซีอิ๊ว ก็มีต้นกำเนิดจากน้ำปลาบ้านเรานี่เอง
ที่แท้ ซีอิ๊ว ก็มีต้นกำเนิดจากน้ำปลาบ้านเรานี่เอง

เปิดอ่าน 15,136 ครั้ง
การศึกษาแบบไหนสอนให้คิดเป็น
การศึกษาแบบไหนสอนให้คิดเป็น

เปิดอ่าน 20,633 ครั้ง
โรคเหน็บชา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9
โรคเหน็บชา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

เปิดอ่าน 9,783 ครั้ง
ผิวสวย หน้าใส ด้วยมะพร้าว
ผิวสวย หน้าใส ด้วยมะพร้าว

เปิดอ่าน 31,946 ครั้ง
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs

เปิดอ่าน 20,433 ครั้ง
เกมส์มาริโอทดสอบความจำ
เกมส์มาริโอทดสอบความจำ

เปิดอ่าน 6,519 ครั้ง
อ่านอะไร...คนไทย?
อ่านอะไร...คนไทย?

เปิดอ่าน 15,243 ครั้ง
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา โดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พฤษภาคม 2562
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา โดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พฤษภาคม 2562

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,045 ครั้ง
ดูให้ชัด รัฐธรรมนูญ ม.286 ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแน่ หรือ?
ดูให้ชัด รัฐธรรมนูญ ม.286 ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแน่ หรือ?

เปิดอ่าน 26,153 ครั้ง
ชื่นชม เด็กสระแก้ว สร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลชนะเลิศคัดลายมือระดับประเทศ
ชื่นชม เด็กสระแก้ว สร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลชนะเลิศคัดลายมือระดับประเทศ

เปิดอ่าน 10,499 ครั้ง
 วางมินวู (Hwang Min Woo) หนูน้อยกังนัม ที่ชาวเน็ตต่างพากันหลงรัก และกล่าวถึงมากที่สุดในตอนนี้
วางมินวู (Hwang Min Woo) หนูน้อยกังนัม ที่ชาวเน็ตต่างพากันหลงรัก และกล่าวถึงมากที่สุดในตอนนี้

เปิดอ่าน 13,057 ครั้ง
ยิ่งเดิน ยิ่งดีต่อสุขภาพ
ยิ่งเดิน ยิ่งดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 10,708 ครั้ง
สมองได้อะไรจากการออกกำลังกายบ้าง?
สมองได้อะไรจากการออกกำลังกายบ้าง? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ