ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์

การรายงานการประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ 1) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 2) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 3) เพื่อประเมินผลผลิต (Output) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ และ 4) เพื่อประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ยกเว้นผู้บริหารและผู้แทนครูซึ่งอยู่ในกลุ่มครู) ครูโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จำนวน 7 คน และผู้ปกครอง โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จำนวน 60 คน ใช้ประชากรเป็นผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับและแบบสรุปมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น


ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ โดยใช้รูปแบบประเมินไอโป (IPOO) พบว่า การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.32, S.D. = 0.77) โดยด้านที่ 1 วัตถุประสงค์ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.44, S.D. = 0.75) รองลงมาคือ ด้านที่ 2 บุคลากร มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.40, S.D. = 0.73) และด้านที่ 4 วัสดุ อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.34, S.D. = 0.68) ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ ด้านที่ 3 งบประมาณ มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.18, S.D. = 0.86) ผลการประเมินกระบวนการ (Process) ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (X-bar = 4.33, S.D. = 0.81) โดยด้านที่ 1 การวางแผน (P) มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.49, S.D. = 0.72) รองลงมาคือ ด้านที่ 2 การดำเนินงานตามแผน (D) มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.41, S.D. = 0.82) และด้านที่ 3 การตรวจสอบ (C) มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.31, S.D. = 0.79) ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ ด้านที่ 4 การปรับปรุงแก้ไข (A) มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.11, S.D. = 0.91) ผลการประเมินผลผลิต (Output) พบว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีค่ารวมเฉลี่ยที่ประเมินได้ร้อยละ 94.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกด้าน โดยด้านที่ 3 มีวินัย มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินสูงที่สุด ร้อยละ 98.26 รองลงมาคือ ด้านที่ 8 มีจิตสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินร้อยละ 96.32 และด้านที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีค่าเฉลี่ยผลการประเมิน ร้อยละ 95.75 ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินน้อยที่สุดคือ ด้านที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินร้อยละ 88.52 ผลการประเมินด้านผลผลิต (Output) ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ย ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.14, S.D. = 0.73) ครู มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.37, S.D. = 0.75) และผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.34, S.D. = 0.75) ผลการประเมินผลลัพธ์ (Outcome) การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 64.47 และปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 86.63 ระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 22.16 โดยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ย 68.13 ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ย 89.63 สูงขึ้นร้อยละ 21.43 และผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ย 60.81 ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ย 83.70 สูงขึ้นร้อยละ 22.89 โดยสรุปคือ ผลจากการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ส่งผลให้ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์สูงขึ้น

โพสต์โดย ชลารักษ์ สายอุทัศน์ : [23 ต.ค. 2564 เวลา 07:26 น.]
อ่าน [466] ไอพี : 1.20.61.234
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,253 ครั้ง
9 หนทางสู่การลดน้ำหนักแบบทันใจ
9 หนทางสู่การลดน้ำหนักแบบทันใจ

เปิดอ่าน 33,714 ครั้ง
ราคากลางอาคารเรียน , อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
ราคากลางอาคารเรียน , อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

เปิดอ่าน 8,074 ครั้ง
งานหนักมาก เหนื่อย ทำอย่างไรดี
งานหนักมาก เหนื่อย ทำอย่างไรดี

เปิดอ่าน 24,334 ครั้ง
คุณรู้ไหมว่า 25 มกราคม2556 ! เกิด "กรม"ใหม่เกิดขึ้นในระบบราชการไทย
คุณรู้ไหมว่า 25 มกราคม2556 ! เกิด "กรม"ใหม่เกิดขึ้นในระบบราชการไทย

เปิดอ่าน 54,257 ครั้ง
เทคนิคการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานครั้งแรก
เทคนิคการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานครั้งแรก

เปิดอ่าน 10,485 ครั้ง
มั่งคั่งอย่างไร ... ไม่รู้จบ
มั่งคั่งอย่างไร ... ไม่รู้จบ

เปิดอ่าน 11,198 ครั้ง
หลากเทคนิค ช่วยให้นอนหลับสบาย
หลากเทคนิค ช่วยให้นอนหลับสบาย

เปิดอ่าน 31,726 ครั้ง
ปลาหมอไทยในบ่อเลี้ยงไม่ยาก ราคาดี
ปลาหมอไทยในบ่อเลี้ยงไม่ยาก ราคาดี

เปิดอ่าน 9,755 ครั้ง
การทดลองน่าทึ่ง เมื่อญี่ปุ่นทดสอบความซื่อสัตย์ของเด็ก ผลปรากฏว่า..
การทดลองน่าทึ่ง เมื่อญี่ปุ่นทดสอบความซื่อสัตย์ของเด็ก ผลปรากฏว่า..

เปิดอ่าน 9,687 ครั้ง
ตรงต่อเวลา...ช่วยอนาคตหนูมั่นได้
ตรงต่อเวลา...ช่วยอนาคตหนูมั่นได้

เปิดอ่าน 25,189 ครั้ง
"สาสน์" "สาส์น" และ "สาร"
"สาสน์" "สาส์น" และ "สาร"

เปิดอ่าน 9,483 ครั้ง
10 วิธีง่ายๆ ห่างไกลไข้หวัด-ไข้หวัดใหญ่
10 วิธีง่ายๆ ห่างไกลไข้หวัด-ไข้หวัดใหญ่

เปิดอ่าน 18,541 ครั้ง
ประตูบ้านให้ลาภ
ประตูบ้านให้ลาภ

เปิดอ่าน 18,473 ครั้ง
เส้นทางสายไหม
เส้นทางสายไหม

เปิดอ่าน 18,558 ครั้ง
สุดยอดสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 สุดยอดจ้าวความเร็ว
สุดยอดสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 สุดยอดจ้าวความเร็ว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 19,423 ครั้ง
ดูลายมือ "เส้นวาสนา"
ดูลายมือ "เส้นวาสนา"

เปิดอ่าน 6,830 ครั้ง
ทดสอบความทนทาน"ไอโฟน 5" พัง-ไม่พัง แตก-ไม่แตก
ทดสอบความทนทาน"ไอโฟน 5" พัง-ไม่พัง แตก-ไม่แตก

เปิดอ่าน 11,485 ครั้ง
5 พฤติกรรมสุดฮิตของคนติด LINE ฉบับขายหัวเราะ ดูกันหรือยังครับ?
5 พฤติกรรมสุดฮิตของคนติด LINE ฉบับขายหัวเราะ ดูกันหรือยังครับ?

เปิดอ่าน 20,979 ครั้ง
มาตรฐานของ e-learning
มาตรฐานของ e-learning

เปิดอ่าน 32,058 ครั้ง
Adjectives - Determiners
Adjectives - Determiners เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ