ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้ TEACH MODEL โรงเรียนบ้านท่าบันได ปีการศึกษา 2562 -2563

ชื่อเรื่องวิจัย :

การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้ TEACH MODEL โรงเรียนบ้านท่าบันได ปีการศึกษา 2562 -2563

ชื่อผู้วิจัย :

นายจีระศักดิ์ นุ่นปาน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าบันได

ปีการศึกษา :

2562-2563

บทคัดย่อ

การวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้ TEACH MODEL โรงเรียนบ้านท่าบันได ปีการศึกษา 2562 -2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้ TEACH MODEL โรงเรียนบ้านท่าบันได ปีการศึกษา 2562 -2563 2) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้ TEACH MODEL โรงเรียนบ้านท่าบันได ปีการศึกษา 2562 -2563 3) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าบันได ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 หลังการพัฒนาโดยใช้ TEACH MODEL 4) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชนต่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้ TEACH MODEL โรงเรียนบ้านท่าบันได ปีการศึกษา 2562 -2563 กระบวนการวิจัยและพัฒนาแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการและความจาเป็นในการพัฒนา 2) กาหนดปัญหาในการวิจัย 3) กาหนดกรอบกิจกรรมในการวิจัยและพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน 4) ดาเนินการวิจัยและพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนตามกรอบกิจกรรม 5 ด้าน 5) ประเมินผลการวิจัยและพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน 6) วิเคราะห์ผลการประเมิน 7) สรุปรายงานผลและเผยแพร่ผลงาน ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ประชากรครูปีการศึกษา 2562-2563 จานวน 10 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียนปีการศึกษา 2562 จานวน 46 คน ปีการศึกษา 2563 จานวน 45คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองปีการศึกษา 2562 จานวน 41 คน ปีการศึกษา 2563 จานวน 40 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 -2563 จานวน 7 คน กลุ่มตัวอย่างเครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 2562-2563 จานวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับ จานวน 5 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.82-0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป

สรุปผลการวิจัย

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้ TEACH

MODEL โรงเรียนบ้านท่าบันได ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานและเครือข่ายชุมชน หลังการพัฒนา ปี การศึกษา 2562-2563 พบว่า

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.33,

S.D.= 0.20) เมื่อพิจารณาจาแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X =4.39, S.D.=

0.19) มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X =4.23, S.D.= 0.21) มี

คุณภาพอยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มเครือข่ายชุมชน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (X =4.22, S.D.= 0.19) มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก

ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.46,

S.D.= 0.18) เมื่อพิจารณาจาแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X =4.48, S.D.=

0.17) มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X =4.42, S.D.= 0.26)

มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มเครือข่ายชุมชน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (X =4.40, S.D.= 0.16) มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก

สอดคล้องกับสมมุติฐาน

2. สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของ

นักเรียนโดยใช้ TEACH MODEL โรงเรียนบ้านท่าบันได ปี การศึกษา 2562-2563 พบว่า

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.05, σ = 0.21) เมื่อพิจารณาแต่ละ

รายการ พบว่า รายการผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.60, σ = 0.52) รองลงมา คือ รายการผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนทรัพยากร

เพื่อใช้ในการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.50, σ = 0.53) ส่วนรายการ

ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการนา ผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของ

นักเรียนโดยใช้ TEACH MODEL มีค่าเฉลี่ยต่าสุดอยู่ในระดับปานกลาง (μ = 3.40, σ = 0.52)

ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.22, σ = 0.17) เมื่อพิจารณาแต่ละ

รายการ พบว่า รายการผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกิจกรรมสุขภาพดี ชีวีปลอดภัย มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.70, σ = 0.48) รองลงมาคือ รายการผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ให้ความ

ร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.60, σ = 0.52) ส่วน

รายการผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาความเป็น

พลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้ TEACH MODEL มีค่าเฉลี่ยต่าสุด อยู่ในระดับปานกลาง (μ = 3.50, σ = 0.53)

สอดคล้องตามสมมติฐาน

3. ผลการเปรียบเทียบการสังเกตพฤติกรรมความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้ TEACH MODEL

โรงเรียนบ้านท่าบันได หลังการพัฒนา ปี การศึกษา 2562-2563 พบว่า

ปี การศึกษา 2562 พฤติกรรมความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรียนกา หนด ทั้ง 4 ด้าน

ได้แก่ 1) มีระเบียบวินัย 2) มีความซื่อสัตย์สุจริต 3) มีความพอเพียง 4) มีจิตสาธารณะ มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป

มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ระหว่าง ร้อยละ 80.43 – 91.30

ปี การศึกษา 2563 พฤติกรรมความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรียนกา หนด ทั้ง 4 ด้าน

ได้แก่ 1) มีระเบียบวินัย 2) มีความซื่อสัตย์สุจริต 3) มีความพอเพียง 4) มีจิตสาธารณะ มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป มี

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระหว่าง 84.44 – 95.56 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน ปีการศึกษา

2563 มีการพัฒนาสูงกว่า ปี การศึกษา 2562 ทุกด้านสอดคล้องตามสมมติฐาน

4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้ TEACH MODEL โรงเรียน

บ้านท่าบันได ปี การศึกษา 2562-2563 พบว่า

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มผู้ประเมินมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.25,

S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.31, S.D. = 0.19)

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.23, S.D. = 0.17)

ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยต่า สุด (X = 4.16, S.D. = 0.24) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมทุกกลุ่มผู้ประเมินมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.20)

เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.45, S.D. = 0.17) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

รองลงมา คือ กลุ่มนักเรียน ( X = 4.38, S.D. = 0.19) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (X = 4.30, S.D. = 0.18) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากสอดคล้องตามสมมติฐาน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้

1. ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีโดยเปิดโอกาสให้

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน

2. โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายและให้นักเรียนได้ฝึกการลงมือปฏิบัติจริง

ข้อเสนอแนะเพอื่ การวิจัยครั้งต่อไป

1.ควรมีการศึกษาผลกระทบทางบวกของการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนที่มีต่อชุมชน

2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองดีกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

โพสต์โดย ฐิติวัฒน์ ศรีวะบุตร : [1 พ.ย. 2564 เวลา 12:42 น.]
อ่าน [981] ไอพี : 171.103.131.227
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 235,825 ครั้ง
รายการคำทับศัพท์รวบรวมจากการสะกดตามราชบัณฑิตยสถาน
รายการคำทับศัพท์รวบรวมจากการสะกดตามราชบัณฑิตยสถาน

เปิดอ่าน 10,113 ครั้ง
9 ทริคดี ๆ เพิ่มความจำ อัพสมองให้สดใส
9 ทริคดี ๆ เพิ่มความจำ อัพสมองให้สดใส

เปิดอ่าน 10,819 ครั้ง
13 ความเชื่อที่ควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
13 ความเชื่อที่ควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

เปิดอ่าน 12,093 ครั้ง
ชมย้อนหลังวอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะญี่ปุ่น 3-1เซตเมื่อ 16ก.ย.56
ชมย้อนหลังวอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะญี่ปุ่น 3-1เซตเมื่อ 16ก.ย.56

เปิดอ่าน 9,053 ครั้ง
วิลล่า เมดิคา พาอัพเดท ดูแลสุขภาพแนวใหม่
วิลล่า เมดิคา พาอัพเดท ดูแลสุขภาพแนวใหม่

เปิดอ่าน 17,131 ครั้ง
เชื่อทางช้างเผือก มีดาวเหมือนโลกนับร้อยดวง
เชื่อทางช้างเผือก มีดาวเหมือนโลกนับร้อยดวง

เปิดอ่าน 20,811 ครั้ง
หนัง แวมไพร์ ทไวไลท์ (Twilight - Eclipes)
หนัง แวมไพร์ ทไวไลท์ (Twilight - Eclipes)

เปิดอ่าน 11,348 ครั้ง
"กะเพรา" ราชินีสมุนไพร โบราณเชื่อช่วยให้อายุยืน
"กะเพรา" ราชินีสมุนไพร โบราณเชื่อช่วยให้อายุยืน

เปิดอ่าน 54,390 ครั้ง
โดเรมี : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โดเรมี : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 10,809 ครั้ง
ดื่มนม วิธีเสริมแคลเซียมอย่างประหยัด
ดื่มนม วิธีเสริมแคลเซียมอย่างประหยัด

เปิดอ่าน 12,569 ครั้ง
เล็กๆ น้อยๆ เรื่องการนอน
เล็กๆ น้อยๆ เรื่องการนอน

เปิดอ่าน 10,933 ครั้ง
‘หมอธี’ เดินหน้าล้างบาง ‘กระทรวงครู’ ขจัด ‘เหลือบริ้นไร’ วงการศึกษาไทย
‘หมอธี’ เดินหน้าล้างบาง ‘กระทรวงครู’ ขจัด ‘เหลือบริ้นไร’ วงการศึกษาไทย

เปิดอ่าน 16,739 ครั้ง
สัญญาณ WiFi มีอันตรายต่อสมองหรือไม่
สัญญาณ WiFi มีอันตรายต่อสมองหรือไม่

เปิดอ่าน 17,324 ครั้ง
ฎุมิปัญญาชาวบ้าน
ฎุมิปัญญาชาวบ้าน

เปิดอ่าน 13,725 ครั้ง
สาวเกาหลีเต้น กังนัมสไตล์
สาวเกาหลีเต้น กังนัมสไตล์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 18,759 ครั้ง
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

เปิดอ่าน 10,723 ครั้ง
ดูให้รู้ : โรงเรียนสร้างเด็กสุดยอดผู้นำ
ดูให้รู้ : โรงเรียนสร้างเด็กสุดยอดผู้นำ

เปิดอ่าน 3,698 ครั้ง
Quiet Quitting คืออะไร? เหตุใดคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อว่าทุ่มเทแล้วจะได้ดี
Quiet Quitting คืออะไร? เหตุใดคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อว่าทุ่มเทแล้วจะได้ดี

เปิดอ่าน 36,503 ครั้ง
รู้ไว้ใช่ว่า...อัตราค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก
รู้ไว้ใช่ว่า...อัตราค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก

เปิดอ่าน 3,625 ครั้ง
อวัยวะภายนอกและการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
อวัยวะภายนอกและการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ