ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การดำเนินการโครงการความสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน การดำเนินการโครงการความสัมพันธ์ชุมชน

โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

ชื่อผู้ศึกษา นางสาวทิพวรรณ สว่างรัตน์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการ

ปีการศึกษา 2563

...............................................................................................................................................................................

การศึกษาเรื่อง การดำเนินการโครงการความสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 2) เพื่อประเมินความ พึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชนต่อการดำเนินการโครงการสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน จำนวน 346 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) การหาค่าเฉลี่ย (x ̅) การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) ตามลำดับ

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกกลุ่มเป้าหมาย

2. การส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน โรงเรีนบ้านอัยเยอร์เวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการความสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พบว่า โดยภาพรวมครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกกลุ่มเป้าหมาย

3. ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชนที่มีต่อการดำเนินการโครงการความสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 มีความคิดเห็นต่อการดำเนินการตามโครงการความสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกกลุ่มเป้าหมาย

ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน และสถานศึกษา

ผลที่เกิดกับผู้เรียน

ผลจากความสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง ส่งผลต่อการจัดการเรียน

การสอนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยผู้ปกครองนักเรียนมีความเข้าใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มากขึ้น ทำให้ผลการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด

2) ผู้เรียนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ด้านความประพฤติและมีความเข้าใจในการแสดงออกในทางที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส่งผลต่อความสัมพันธ์ชุมชน เนื่องจากได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองนักเรียน

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบ O-NET และ NT เป็นที่น่าพอใจ และ

ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทำให้นักเรียนได้รับรางวัลหลายประเภท

2. ผลที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง มีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนขาดเรียนน้อยลง ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมส่งความสุข ให้น้อง และการติดตามนักเรียนขาดเรียน ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน เป็นอย่างดี

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง มีกำลังใจและได้รับ การสนับสนุนในการพัฒนาตนเองได้มากขึ้น โดยได้รับการประชุม/อบรมและการทำผลงานเพื่อเลื่อน วิทยฐานะให้สูงขึ้น

3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง มีความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความสามัคคี ปรองดองกัน ปฏิบัติงานได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร

3. ผลที่เกิดจากผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน

1) ผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน มีความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดโครงการความสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

2) ผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และวันสำคัญทางศาสนา ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม

3) ผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน เข้าร่วมการจัดกิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

4. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา

1) โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง ได้รับโล่เกียรติยศ การประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน จากสำนักงานราชบัณฑิตสภา

2) โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง ได้รับความคุ้มครองดูแลจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

3) โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง ได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนและกิจกรรมต่าง ๆ จากชุมชนเป็นอย่างดี

4) โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน ในการจัดกิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชน บรรลุผลตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินการตามโครงการสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ควรดำเนินการโครงการความสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนเกิดความรู้สึกร่วมกันเป็นเจ้าของสถานศึกษาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน ในการส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนและคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน

2. ควรสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

3. สถานศึกษาควรอำนวยความสะดวกและเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แก่ชุมชน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

โพสต์โดย อ๋อย : [7 ธ.ค. 2564 เวลา 06:41 น.]
อ่าน [1063] ไอพี : 101.109.246.87
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,816 ครั้ง
ลักษณะที่ดีและลักษณะที่บกพร่องของงานวิจัยเชิงปริมาณที่เป็นปริญญานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์)
ลักษณะที่ดีและลักษณะที่บกพร่องของงานวิจัยเชิงปริมาณที่เป็นปริญญานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์)

เปิดอ่าน 30,663 ครั้ง
สพฐ.เผยแพร่หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
สพฐ.เผยแพร่หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

เปิดอ่าน 13,827 ครั้ง
16 กันยายน วันโอโซนโลก
16 กันยายน วันโอโซนโลก

เปิดอ่าน 18,749 ครั้ง
เหรียญชัยสมรภูมิ
เหรียญชัยสมรภูมิ

เปิดอ่าน 5,205 ครั้ง
สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ไม่ต้องรอ 4 ปี
สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ไม่ต้องรอ 4 ปี

เปิดอ่าน 14,159 ครั้ง
15 วิธีกับ 15 นาที ออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา
15 วิธีกับ 15 นาที ออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา

เปิดอ่าน 76,255 ครั้ง
ระบบโทรทัศน์
ระบบโทรทัศน์

เปิดอ่าน 15,408 ครั้ง
8 วิธี ฟื้นฟูจิตใจ
8 วิธี ฟื้นฟูจิตใจ

เปิดอ่าน 460,259 ครั้ง
สักนิด เตือนสติคุณครู
สักนิด เตือนสติคุณครู

เปิดอ่าน 270,491 ครั้ง
มิตรแท้ ๔ มิตรเทียม ๔
มิตรแท้ ๔ มิตรเทียม ๔

เปิดอ่าน 22,375 ครั้ง
สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ
สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ

เปิดอ่าน 9,169 ครั้ง
ทำไม ชีวจิต ถึงไม่แนะนำให้รับประทานเนื้อสัตว์
ทำไม ชีวจิต ถึงไม่แนะนำให้รับประทานเนื้อสัตว์

เปิดอ่าน 20,230 ครั้ง
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

เปิดอ่าน 11,903 ครั้ง
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ครูใหญ่-ปฏิรูปศึกษา
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ครูใหญ่-ปฏิรูปศึกษา

เปิดอ่าน 25,018 ครั้ง
นานาสาระ เกี่ยวกับความเชื่อ แก้เคล็ด ถือเคล็ด
นานาสาระ เกี่ยวกับความเชื่อ แก้เคล็ด ถือเคล็ด

เปิดอ่าน 26,859 ครั้ง
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน
เปิดอ่าน 27,723 ครั้ง
ลายมือของคนที่มีเงินทองอยู่ตลอดเวลาต้องมี "ก้นหอยมหาเศรษฐี"
ลายมือของคนที่มีเงินทองอยู่ตลอดเวลาต้องมี "ก้นหอยมหาเศรษฐี"
เปิดอ่าน 1,068 ครั้ง
วิธีรับมือกับสายแคมป์ท้ายโซนในเกม Garena Free Fire
วิธีรับมือกับสายแคมป์ท้ายโซนในเกม Garena Free Fire
เปิดอ่าน 11,715 ครั้ง
สีสันกับสุขภาพจิต
สีสันกับสุขภาพจิต
เปิดอ่าน 8,431 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย พายเรือในอ่าง (1)
ปฏิรูปการศึกษาไทย พายเรือในอ่าง (1)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ