ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่องการประเมิน : การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน

วัดกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ชื่อผู้ประเมิน : นางสมหมาย เทศขำ

ปีที่ประเมิน : พ.ศ. 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดกำแพงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยการดำเนินงาน (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation)ในการดำเนินของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดกำแพงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกำแพง จำนวน 7 คน ครูที่ปฏิบัติการสอน จำนวน 14 คน นักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ปีการศึกษา จำนวน 55 คน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 55 คนซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 131 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย (ฉบับที่ 1 )แบบสอบถามประเมินเพื่อประเมินบริบท (Context)ของโครงการเกี่ยวกับความต้องการ ความเหมาะสม ในการจัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดกำแพง (ฉบับที่ 2) แบบสอบถามเพื่อประเมินปัจจัยการดำเนินงาน(Input) เกี่ยวกับความเหมาะสม ความเพียงพอของ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในการดำเนินโครงการ(ฉบับที่ 3) แบบสอบถามเพื่อประเมินผลกระบวนการดำเนินงาน(Process) (ฉบับที่ 4-5) แบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน (ฉบับที่ 6-8) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบประเมินแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโดยสรุปดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เกี่ยวกับ ความต้องการ ความเหมาะสมในการจัดทำโครงการ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกำแพงมีความคิดเห็น ด้านความต้องการ ความเหมาะสมในการจัดทำโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด และการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนได้บรรลุตามเป้าหมายของการ จัดการศึกษามีความสอดคล้องกัน คณะครูจึงได้ร่วมกันสรุปหาแนวทางดำเนินการพร้อมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนขึ้น เพื่อใช้ดำเนินการพัฒนาในปีการศึกษา 2563 โครงการดังกล่าว คือ “โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท”

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดกำแพง ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นสอดคล้องกัน ด้านความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ในการจัดทำโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการเกี่ยวกับดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

4.1 ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยใช้แบบสอบถามจากนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน จำแนกได้ดังนี้

4.1.1 ด้านความรับผิดชอบ ตามความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครองพบว่า นักเรียนยอมรับในผลงานของตนเอง และนักเรียนทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองเโดยไม่ต้องควบคุม โดยรวมมีการปฏิบัติระดับบ่อยที่สุด

4.1.2 ด้านความมีระเบียบวินัย ตามความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครอง นักเรียน พบว่า นักเรียนทิ้งขยะลงถังเสมอ และนักเรียนรู้หน้าที่ ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองเป็นประจำทุกวันมี โดยรวมมีการปฏิบัติระดับบ่อยที่สุด

4.1.3 ด้านความขยันหมั่นเพียร ตามความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครอง นักเรียน พบว่า มีความมุ่งมั่นในการทำงาน หรือการศึกษาเล่าเรียน และนักเรียนมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน หรือกิจกรรมเพื่อส่วนรวม โดยรวมมีการปฏิบัติระดับบ่อยที่สุด

4.1.4 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ตามความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครอง นักเรียน พบว่า ประพฤติตน เป็นคนซื่อสัตย์ ไม่คิดคดต่อนักเรียน และเก็บของหายได้ส่งคืนครูหรือเจ้าของทันที/ ประพฤติตนเป็นคนซื่อสัตย์ โดยรวมมีการปฏิบัติระดับบ่อยที่สุด

4.1.5 ด้านความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม ตามความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครอง นักเรียน พบว่า เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม และเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม โดยรวมมีการปฏิบัติระดับบ่อยที่สุด

4.1.6 ด้านความประหยัด อดออม ตามความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครอง นักเรียน พบว่า นักเรียนใช้ไฟฟ้า น้ำประปาอย่างประหยัด นักเรียนช่วยกัน รักษาทรัพย์สินและวัสดุเครื่องใช้ของตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า โดยรวมมีการปฏิบัติระดับบ่อยที่สุด

4.2 ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดกำแพง ประกอบด้วย ครูผู้สอน นักเรียน และคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย May19 : [7 ธ.ค. 2564 เวลา 19:43 น.]
อ่าน [960] ไอพี : 182.53.63.211
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 30,960 ครั้ง
สรรพคุณของ "ปวยเล้ง"
สรรพคุณของ "ปวยเล้ง"

เปิดอ่าน 16,346 ครั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

เปิดอ่าน 8,412 ครั้ง
กรมวิทย์ยัน ตรวจขวดน้ำพลาสติกทิ้งกลางแดดร้อน ไม่พบสารพิษไดออกซิน
กรมวิทย์ยัน ตรวจขวดน้ำพลาสติกทิ้งกลางแดดร้อน ไม่พบสารพิษไดออกซิน

เปิดอ่าน 33,192 ครั้ง
คู่มือเรียนรู้และปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน พลศึกษา
คู่มือเรียนรู้และปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน พลศึกษา

เปิดอ่าน 14,955 ครั้ง
พระคงคา
พระคงคา

เปิดอ่าน 10,172 ครั้ง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง

เปิดอ่าน 47,903 ครั้ง
6 ผัก-ผลไม้ ที่กินแล้วดี ช่วยดูดซึมคอเลสเตอรอลแถมคุมความดัน
6 ผัก-ผลไม้ ที่กินแล้วดี ช่วยดูดซึมคอเลสเตอรอลแถมคุมความดัน

เปิดอ่าน 19,088 ครั้ง
15 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ ปาก และ ฟัน
15 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ ปาก และ ฟัน

เปิดอ่าน 14,896 ครั้ง
ชา จริงๆ แล้วดีกว่าน้ำ
ชา จริงๆ แล้วดีกว่าน้ำ

เปิดอ่าน 29,296 ครั้ง
ตำนานเมืองสุรินทร์
ตำนานเมืองสุรินทร์

เปิดอ่าน 14,076 ครั้ง
"พรมมิ" วัชพืชบำรุงสมอง
"พรมมิ" วัชพืชบำรุงสมอง

เปิดอ่าน 16,075 ครั้ง
7 เหตุผลที่ทำให้คุณหิวโหยและอ้วน
7 เหตุผลที่ทำให้คุณหิวโหยและอ้วน

เปิดอ่าน 17,039 ครั้ง
เทศกาล "ไหว้บะจ่าง"
เทศกาล "ไหว้บะจ่าง"

เปิดอ่าน 6,944 ครั้ง
คิดยกกำลังสอง: คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ
คิดยกกำลังสอง: คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ

เปิดอ่าน 10,677 ครั้ง
เผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR (ไฟล์ Word)
เผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR (ไฟล์ Word)

เปิดอ่าน 16,576 ครั้ง
นักวิจัยไทย พบแมลงใหม่ 3 ชนิด "สมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานนาม
นักวิจัยไทย พบแมลงใหม่ 3 ชนิด "สมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานนาม
เปิดอ่าน 19,416 ครั้ง
กฎของก๊าซ (THE GAS LAWS)
กฎของก๊าซ (THE GAS LAWS)
เปิดอ่าน 19,055 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การจ่ายค่าตอบแทนมีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
(ก.ค.ศ.)การจ่ายค่าตอบแทนมีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
เปิดอ่าน 13,574 ครั้ง
กังนัมอะยาย ศึกประชัน เต้นกังนัมสไตล์ ระหว่าง ยาย VS โคโยตี้
กังนัมอะยาย ศึกประชัน เต้นกังนัมสไตล์ ระหว่าง ยาย VS โคโยตี้
เปิดอ่าน 27,715 ครั้ง
เคล็ดลับหุงข้าวอย่างมืออาชีพ
เคล็ดลับหุงข้าวอย่างมืออาชีพ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ