ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น สู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการ SUPPORT สำหรับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้นสู่การปฏิบัติสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพโดยใช้กระบวนการ SUPPORT ซึ่งมีกระบวนการที่สำคัญ 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 Success ขั้นกำหนดเป้าหมายความสำเร็จ ขั้นตอนที่ 2 Update ขั้นให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ขั้นตอนที่ 3 Participation ขั้นมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย ขั้นตอนที่ 4 Positive Relationship ขั้นสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก ขั้นตอนที่ 5 Opportunity ชั้นเพิ่มโอกาส ขั้นตอนที่ 6 Responsibility ขั้นเร่งรัดความรับผิดชอบ ขั้นตอนที่ 7 Team Work ขั้นทำงานร่วมกันเป็นทีม ภายใต้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ และกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้นสู่การปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการ SUPPORT สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 2) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้นสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการ SUPPORT สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้นสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการ SUPPORT สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants)เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 87 คนครูและบุคลากร จำนวน 1,378 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 2 ฉบับและแบบสำรวจรายการ (Checklist) จำนวน 16 ฉบับ

สรุปผล

ผลการศึกษากระบวนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้นสู่การปฏิบัติสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สรุปผลได้ดังนี้

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล โดยภาพรวม มีจำนวน 1,465 คน จำแนกตามตำแหน่งพบว่า ครูและบุคลากร จำนวน 1,378 คน คิดเป็นร้อยละ 94.07 ของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด และผู้บริหารสถานศึกษา 87 คน คิดเป็นร้อยละ 5.93 ของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด

ผลการศึกษากระบวนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้นสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการ SUPPORT สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (µ =4.77, Ơ = .48) และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (µ =4.85, Ơ = .36) และด้านปัจจัยนำเข้ามีค่าเฉลี่ยต่ำสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (µ =4.67, Ơ = .57)

ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้นสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการ SUPPORT สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 ระดับคุณภาพ 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทั้ง 4 ด้านมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 ระดับคุณภาพ 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้นสู่การปฏิบัติสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (µ =4.56, Ơ = .67) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นจุดเน้นในด้านการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (µ =4.70, Ơ = .54) รองลงมาคือ แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้นสู่การปฏิบัติสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ส่งผลให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงและได้รับการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (µ =4.66 Ơ = .80) และประเด็นจุดเน้นในด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (µ =4.35 Ơ = .74)

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้

จากผลการศึกษาพบว่า การใช้กระบวนการ SUPPORT ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ส่งผลให้โรงเรียนมีระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น จึงควรขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการใช้กระบวนการ SUPPORT ในโรงเรียนต่อไป

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

1. จากผลการศึกษา ผลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น โดยใช้กระบวนการ SUPPORT สู่การปฏิบัติสำหรับโรงเรีนยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด จึงควรพัฒนาด้านกระบวนการและด้านปัจจัยนำเข้าต่อไป

จากผลการศึกษาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น โดยใช้กระบวนการ

SUPPORT สู่การปฏิบัติสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในด้านพัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ ด้านพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ และด้านพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ทุกคน จึงควรพัฒนาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น โดยใช้กระบวนการ SUPPORT ต่อไป

โพสต์โดย อรวรรณ แสงสุวรรณ์ : [15 ธ.ค. 2564 เวลา 11:33 น.]
อ่าน [516] ไอพี : 118.172.155.113
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,945 ครั้ง
ไข่กระโดด ไปดูกันครับ วิทย์ล้วนๆ
ไข่กระโดด ไปดูกันครับ วิทย์ล้วนๆ

เปิดอ่าน 19,823 ครั้ง
เคล็ดไม่ลับ!!!วิธีตอน"มะนาว"ด้วย"กะปิ" ได้กิ่งพันธุ์ดี เป็นที่ต้องการ
เคล็ดไม่ลับ!!!วิธีตอน"มะนาว"ด้วย"กะปิ" ได้กิ่งพันธุ์ดี เป็นที่ต้องการ

เปิดอ่าน 16,248 ครั้ง
5 วิธีทำให้รวยเร็ว
5 วิธีทำให้รวยเร็ว

เปิดอ่าน 8,697 ครั้ง
โยคะในรถยามจราจรติดขัด
โยคะในรถยามจราจรติดขัด

เปิดอ่าน 7,413 ครั้ง
ความคิดสร้างสรรค์ (1)
ความคิดสร้างสรรค์ (1)

เปิดอ่าน 38,856 ครั้ง
30 สุดยอดอาหาร ที่เป็นยาดีต่อสุขภาพ
30 สุดยอดอาหาร ที่เป็นยาดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 22,088 ครั้ง
รู้ไหม? ทำไมดาวอังคารไม่มีชั้นบรรยากาศ
รู้ไหม? ทำไมดาวอังคารไม่มีชั้นบรรยากาศ

เปิดอ่าน 10,602 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

เปิดอ่าน 130,840 ครั้ง
รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา
รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา

เปิดอ่าน 10,214 ครั้ง
คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน ของสถานศึกษา
คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน ของสถานศึกษา

เปิดอ่าน 12,223 ครั้ง
เคล็ดลับน่ารู้วิธีเลิกติดกาแฟ
เคล็ดลับน่ารู้วิธีเลิกติดกาแฟ

เปิดอ่าน 11,339 ครั้ง
ศูนย์รวมตำราแปลจากทั่วโลก
ศูนย์รวมตำราแปลจากทั่วโลก

เปิดอ่าน 79,598 ครั้ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เปิดอ่าน 32,060 ครั้ง
กินสเต๊กอย่างถูกวิธี
กินสเต๊กอย่างถูกวิธี

เปิดอ่าน 13,366 ครั้ง
อาการแบบไหนที่เรียกว่ากำลังขาดวิตามินซี
อาการแบบไหนที่เรียกว่ากำลังขาดวิตามินซี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 59,862 ครั้ง
หน้ามน-หน้ามล
หน้ามน-หน้ามล

เปิดอ่าน 14,185 ครั้ง
ระเบียบรักษาความปลอดภัย
ระเบียบรักษาความปลอดภัย

เปิดอ่าน 19,652 ครั้ง
คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่ชอบจอดรถใต้ต้นไม้ เพื่อไม่ให้รถร้อน ลองอ่านบทความนี้ดู !!
คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่ชอบจอดรถใต้ต้นไม้ เพื่อไม่ให้รถร้อน ลองอ่านบทความนี้ดู !!

เปิดอ่าน 28,608 ครั้ง
ถั่วงอกคอนโดฯ ปลูกง่ายๆ สไตล์คนเมือง
ถั่วงอกคอนโดฯ ปลูกง่ายๆ สไตล์คนเมือง

เปิดอ่าน 26,028 ครั้ง
แลหลัง ผ่าปมข้อสอบคัดเลือก ผอ.-รอง ผอ.เกิดความผิดพลาด
แลหลัง ผ่าปมข้อสอบคัดเลือก ผอ.-รอง ผอ.เกิดความผิดพลาด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ