ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการ จัดการศึกษาปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2563

ผู้รายงาน นางอนงค์นุช ผลยฤทธิ์

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

ปีที่รายงาน ปีงบประมาณ 2563

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2563

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการประกอบด้วย 1) ระดับคุณภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2563 2) คุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2563 3)ความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ 4) ความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มีต่อการดำเนินการโครงการ 5) ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการดำเนินการโครงการ 6) ความพึงพอใจของครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่มีต่อการดำเนินการโครงการ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 7 คน ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา จำนวน 7 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 7 คน ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจำนวน 9 ฉบับ มีลักษณะเป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือได้หาค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .904-.956 สถืติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2563 ด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์และด้านความเป็นไปได้ของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านความสอดคล้องด้านนโยบายต้นสังกัดอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2563 ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศของหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัย โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ และสื่อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ความพร้อมของบุคลากร,ความเพียงพอของงบประมาณ,ด้านความเหมาะสมการบริหาร/การนิเทศและหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2563 ด้านกระบวนการตามความคิดเห็นของตามความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศของหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัยและผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศของสถานศึกษา โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีการปฏิบัติและคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายกลุ่มผู้ประเมินพบว่ากลุ่มผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศของหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยทั้งสองกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2563 จำแนกเป็น

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับระดับคุณภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่าทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตามกลุ่มที่ประเมิน พบว่ากลุ่มผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศของหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศของสถานศึกษาและกลุ่มครูผู้สอนระดับปฐมวัย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยทุกกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน

ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่าทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาตามกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศของหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มครูผู้สอนระดับปฐมวัย อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนกลุ่มผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับมากที่สุด โดยทั้งสามกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

4.3 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตาม ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศของสถานศึกษาที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตาม ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตาม ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.6 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตาม ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2563 ตามกลุ่มผู้ประเมิน ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน โดยประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้าด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต พบว่าทั้ง 4 ด้าน ทุกตัวชี้วัดที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 สื่อสารสร้างความเข้าใจ ในการดำเนินกิจกรรมใดๆควรมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้มีความเข้าใจตรงกันในรูปแบบต่างๆเช่นการจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ กลุ่มไลน์ ประชุมทางไกล และแนะนำโดยตรง

1.2 การมีส่วนร่วม ในดำเนินการกิจกรรมใดๆ ให้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่มงาน ระดับหน่วยงานนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของงาน รู้สึกมีความสำคัญ เช่นการแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน การให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน ดำเนินการ ประเมินผล

1.3 การนิเทศ กำกับ ติดตามในการดำเนินกิจกรรมใดๆทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่มงาน ระดับหน่วยงาน ควรใช้หลักการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ทำให้เขารู้สึกว่าไม่ใช่การจับผิด แต่เป็นการสอบถามความก้าวหน้า/แล้วชี้แนะในส่วนที่ยังบกพร่อง

1.4 การเสริมแรงทางบวก สร้างขวัญกำลังใจ ในดำเนินการกิจกรรมใดๆ ให้ผู้ร่วมงานมีเจตคติที่ดีต่องานที่ให้ดำเนินการนั้นควรมีการเสริมแรงทางบวก สร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู้ร่วมงานด้วยวิธีการต่างๆที่หลากหลายเช่นแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน มอบเกียรติบัตรให้คณะทำงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ชื่นชมในลักษณะต่างๆ จะทำให้ผู้ร่วมงานดำเนินงานด้วยความเต็มใจจะส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ

2. ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการประเมินโครงการต่างๆที่เน้นภาพรวมระดับองค์การโดยการใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)

2.2 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศในการนิเทศการศึกษาและประสิทธิภาพในการนิเทศการศึกษา

โพสต์โดย นุช : [16 ธ.ค. 2564 เวลา 07:17 น.]
อ่าน [429] ไอพี : 182.232.204.28
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,476 ครั้ง
เกมส์มาริโอทดสอบความจำ
เกมส์มาริโอทดสอบความจำ

เปิดอ่าน 30,043 ครั้ง
เรื่องควรรู้ก่อนทาสี
เรื่องควรรู้ก่อนทาสี

เปิดอ่าน 7,730 ครั้ง
พบกล้องโทรทรรศน์
พบกล้องโทรทรรศน์'ไอสไตน์'ที่หายสาบสูญไปนาน

เปิดอ่าน 9,023 ครั้ง
ทำความรู้จัก Education3.0 เทคโนโลยี เพื่อการศึกษายุคใหม่
ทำความรู้จัก Education3.0 เทคโนโลยี เพื่อการศึกษายุคใหม่

เปิดอ่าน 31,185 ครั้ง
วิธีแก้ปัญหาเสื้อผ้าเหม็นอับ
วิธีแก้ปัญหาเสื้อผ้าเหม็นอับ

เปิดอ่าน 62,425 ครั้ง
World Wide Web คืออะไร
World Wide Web คืออะไร

เปิดอ่าน 25,896 ครั้ง
Photosynth สังเคราะห์ภาพ3 มิติ
Photosynth สังเคราะห์ภาพ3 มิติ

เปิดอ่าน 58,582 ครั้ง
ไอเดียทำธุรกิจแบบอินดี้ ทำก่อน รวยก่อน!
ไอเดียทำธุรกิจแบบอินดี้ ทำก่อน รวยก่อน!

เปิดอ่าน 35,086 ครั้ง
ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร?
ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร?

เปิดอ่าน 22,090 ครั้ง
ทำไมหน้าธนาคารถึงต้องมีครุฑ
ทำไมหน้าธนาคารถึงต้องมีครุฑ

เปิดอ่าน 9,799 ครั้ง
ชมคลิปยอดฮิต"เด็กพี่สาวร้องไห้โฮ ไม่อยากให้น้อง"โต"
ชมคลิปยอดฮิต"เด็กพี่สาวร้องไห้โฮ ไม่อยากให้น้อง"โต"

เปิดอ่าน 21,276 ครั้ง
ภาษาเขียนและตัวอักษร
ภาษาเขียนและตัวอักษร

เปิดอ่าน 9,831 ครั้ง
เตือนภัย กลโกงใหม่พ่อค้ากุ้ง แอบเนียนสลับถุงให้ลูกค้า
เตือนภัย กลโกงใหม่พ่อค้ากุ้ง แอบเนียนสลับถุงให้ลูกค้า

เปิดอ่าน 8,964 ครั้ง
เปิดตัว "iPhone5" จอเรตินา 4 นิ้ว พร้อม iOS6 อัพเดทใหม่อีกเพียบ ไทยรอปลายปี
เปิดตัว "iPhone5" จอเรตินา 4 นิ้ว พร้อม iOS6 อัพเดทใหม่อีกเพียบ ไทยรอปลายปี

เปิดอ่าน 9,813 ครั้ง
ชี้เป็นเด็กอัจฉริยะต้องมี 6Q
ชี้เป็นเด็กอัจฉริยะต้องมี 6Q

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,289 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ประกาศใช้ผล O-NET 50% ตัดสินเลื่อนชั้น เวรกรรมประเทศไทย
ตูนส์ศึกษา : ประกาศใช้ผล O-NET 50% ตัดสินเลื่อนชั้น เวรกรรมประเทศไทย

เปิดอ่าน 13,010 ครั้ง
แฉช่องโหว่ Windows 7
แฉช่องโหว่ Windows 7

เปิดอ่าน 7,734 ครั้ง
เคล็ดลับลูกน้อย สมองดีมีคุณธรรม
เคล็ดลับลูกน้อย สมองดีมีคุณธรรม

เปิดอ่าน 25,654 ครั้ง
ประเพณีการบอกหมาก ในงานแต่งงาน
ประเพณีการบอกหมาก ในงานแต่งงาน

เปิดอ่าน 10,758 ครั้ง
สมองได้อะไรจากการออกกำลังกายบ้าง?
สมองได้อะไรจากการออกกำลังกายบ้าง? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ