ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
บทคัดย่องานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนหนองกราดวัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพ

ของโรงเรียนหนองกราดวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้วิจัย นางสาวดวงจิต สนิทกลาง

ปีที่ศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานกิจการ

นักเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน

ที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนหนองกราดวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 3) เพื่อศึกษา

แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพ ของโรงเรียนต้นแบบ

4) เพื่อร่างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพ

และ5) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพ

ของโรงเรียนหนองกราดวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนารูปแบบและประเมินรูปแบบการบริหารงานกิจการ

นักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนหนองกราดวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีขั้นตอนด าเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานกิจการ

นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎี บทความ ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน

และปัญหาการด าเนินงานด้านการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนหนองกราดวัฒนา จังหวัด

นครราชสีมา ขั้นตอนที่ 3 สร้างรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพ

ของโรงเรียนหนองกราดวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ใน 6 องค์ประกอบของ

การบริหารงานกิจการนักเรียน ขั้นตอนที่ 4 ทดลองใช้รูปแบบและประเมินรูปแบบการบริหารงานกิจการ

นักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนหนองกราดวัฒนา และขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุง

รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนหนองกราดวัฒนา

จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในการศึกษาขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียน

หนองกราดวัฒนา จ านวน 30 คน ขั้นตอนที่ 3 ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และครูที่ดูแล

รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการบริหารงานกิจการนักเรียนจากโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและประสบ

ความส าเร็จในการบริหารงานกิจการนักเรียน จ านวน 5 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 15 คน ขั้นตอนที่ 4

ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนหนองกราดวัฒนา จ านวน 30 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การศึกษา

เอกสาร การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม การสังเกต และการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้สถิติบรรยายการวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพปัจจุบันของการด าเนินงานด้านการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนหนองกราด

วัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านงานปกครองและระเบียบวินัยนักเรียน

ด้านงานกิจกรรมนักเรียน ด้านงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านงานแนะแนวนักเรียน ด้านงานบริการ

และสวัสดิการนักเรียน ด้านงานบริการสุขภาพอนามัยนักเรียน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงานแนะแนว ด้านงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด้านงานกิจกรรมนักเรียน ระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงานปกครอง

และระเบียบวินัยนักเรียน ด้านงานบริการสุขภาพอนามัยนักเรียน และด้านงานบริการและสวัสดิการ

นักเรียน

2. รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียน

หนองกราดวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ได้พัฒนาจากองค์ประกอบ 6 ด้าน โดยผนวกแนวคิด

ของกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบด้วย ขั้นการวางแผน (Plan)

การปฏิบัติตามแผนหรือขั้นตอนที่วางไว้ (Do) การตรวจสอบหรือประเมิน (Check) และการน าผล

การประเมินย้อนกลับไปทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Act) เข้าไปในองค์ประกอบทุกด้านโดยโครงสร้างหลัก

ของร่างรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยจ าแนกองค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน ออกเป็น 4 ขั้นตอน ตามวงจรคุณภาพ

PDCA ได้แก่ ขั้นการวางแผน ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านที่ 1 ขั้นด าเนินการ ประกอบด้วย

องค์ประกอบด้านที่ 2 และ 3 ขั้นการติดตามตรวจสอบ ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านที่ 4 และ

ขั้นการทบทวน ปรับปรุง ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านที่ 5 และ 6

3. ผลการตรวจสอบร่างรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับโครงสร้างกรอบแนวคิดของรูปแบบ ผลจากการสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับกรอบ

แนวคิดของรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียน

หนองกราดวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา และผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

ของรูปแบบฯ พบว่า 1) ส่วนบทน าของรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจร

คุณภาพของโรงเรียนหนองกราดวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมของความเหมาะสม

อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมของความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 2) ผลการประเมิน

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมของความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมของความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพ

ของโรงเรียนหนองกราดวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา หลังการทดลองใช้ พบว่า ความเห็นเกี่ยวกับ

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียน

ที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนหนองกราดวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา โดยเฉลี่ยรวมในอยู่

ระดับมากที่สุดทุกด้า

โพสต์โดย ดวงจิต : [20 ธ.ค. 2564 เวลา 19:29 น.]
อ่าน [425] ไอพี : 1.47.31.175
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,312 ครั้ง
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน

เปิดอ่าน 10,271 ครั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

เปิดอ่าน 33,846 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) ปี 2555
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) ปี 2555

เปิดอ่าน 8,956 ครั้ง
สร้างนวัตกรรมเพื่อคนไทย ใช้ "ปัญญา" แก้ "ปัญหา"
สร้างนวัตกรรมเพื่อคนไทย ใช้ "ปัญญา" แก้ "ปัญหา"

เปิดอ่าน 16,463 ครั้ง
อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนถนัดขวามีมากกว่าคนถนัดซ้าย
อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนถนัดขวามีมากกว่าคนถนัดซ้าย

เปิดอ่าน 29,435 ครั้ง
พืชกับศิลปะไทยโบราณ
พืชกับศิลปะไทยโบราณ

เปิดอ่าน 9,132 ครั้ง
คิดยกกำลังสอง: มองแดนซามูไร…แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
คิดยกกำลังสอง: มองแดนซามูไร…แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

เปิดอ่าน 41,215 ครั้ง
การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

เปิดอ่าน 17,534 ครั้ง
กินหวานอย่างไรไม่อันตราย
กินหวานอย่างไรไม่อันตราย

เปิดอ่าน 34,341 ครั้ง
Why Do We Get Goose Bumps? (ทำไมเราจึงเกิด อาการขนลุก)
Why Do We Get Goose Bumps? (ทำไมเราจึงเกิด อาการขนลุก)

เปิดอ่าน 34,481 ครั้ง
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561

เปิดอ่าน 11,209 ครั้ง
ลีมูซีนรถประจำตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ
ลีมูซีนรถประจำตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ

เปิดอ่าน 26,736 ครั้ง
พืชอเนกประสงค์
พืชอเนกประสงค์

เปิดอ่าน 12,309 ครั้ง
แค่กินน้อย ๆ แต่ไม่ออกกำลัง แล้วน้ำหนักจะลดได้ไหมนะ?
แค่กินน้อย ๆ แต่ไม่ออกกำลัง แล้วน้ำหนักจะลดได้ไหมนะ?

เปิดอ่าน 17,851 ครั้ง
ผิวหน้าสวยด้วยแอปเปิ้ล
ผิวหน้าสวยด้วยแอปเปิ้ล

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 17,504 ครั้ง
แชร์สนั่น! เด็ก ศน.สอบผ่านแอดมิชชั่นยกห้อง
แชร์สนั่น! เด็ก ศน.สอบผ่านแอดมิชชั่นยกห้อง

เปิดอ่าน 13,176 ครั้ง
เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป
เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป

เปิดอ่าน 8,618 ครั้ง
ว้าว น่าสนใจ คลิปวีดิโอ 7 เทคนิค ถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟนให้สนุกขึ้น
ว้าว น่าสนใจ คลิปวีดิโอ 7 เทคนิค ถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟนให้สนุกขึ้น

เปิดอ่าน 18,461 ครั้ง
ความหมายของเครื่องในพิธี
ความหมายของเครื่องในพิธี

เปิดอ่าน 8,502 ครั้ง
คนไทย80% กินอาหารเกินจำเป็นร่างกาย
คนไทย80% กินอาหารเกินจำเป็นร่างกาย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ