ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา โดยใช้ “PDCAI COVIDs Model”

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา โดยใช้ “PDCAI COVIDs Model” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา โดยใช้ “PDCAI COVIDs Model” ๒) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดไว้ และ ๓) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการจัดเรียนการสอนด้วยรูปแบบการศึกษาทางไกล

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนที่กำลังเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน ๕๔ คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ เดือนกรกฎาคม 256๔ – พฤศจิกายน 256๔ มีกรอบแนวคิดของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้ “PDCAI COVIDs Model” ประกอบด้วย

การวางแผน (P : Plan) การปฏิบัติตามแผน (D : Do) การตรวจสอบ (C : Check) การปรับปรุง (A : Action) และการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (I : Improvement) ซึ่งได้มีการออกแบบนวัตกรรมเพื่อ

การดำเนินการตามกรอบแนวคิดที่ใช้ “PDCAI” เพื่อการปฏิบัติตามรูปแบบที่กำหนดไว้สู่ความสำเร็จ

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วย “COVIDs” คือ ความคิดรวบยอด (C : Conception) แนวทางรูปแบบการจัด

การเรียนการสอน (ON) ได้แก่ ON-AIR, ON-DEMAND และ ON-HAND วิสัยทัศน์ (V : Vision) ความแตกต่างระหว่างบุคคล (I : Individual) การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (D : Development) และความสำเร็จ

(S : Success) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยาด้วยรูปแบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา โดยใช้ “PDCAI COVIDs Model” ปรากฏผลที่มาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความคิดรวบยอด มีการเชื่อมต่อด้วยระบบเครือข่าย การมีวิสัยทัศน์ตามความพร้อมของแต่ละบุคคลที่มีพัฒนาการอย่างน่าชื่นชม ทำให้มี

ความเจริญก้าวหน้าทั้งในงานที่ปฏิบัติ ส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในสถานศึกษา ทำผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน ทำให้แก้ปัญหาและพัฒนางานให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพจริงของโรงเรียน บุคลากรได้รับการยกย่องชมเชยเป็นประกาศ

เกียรติคุณเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น โรงเรียนมีได้กรอบแนวคิดเพื่อการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา โดยใช้ “PDCAI COVIDs” เป็นไปตามมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ประเด็นที่ ๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ ๔ ด้าน พบว่า ๑) ด้านการอ่าน ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน RT เพิ่มขึ้น โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา สามารถจัดการคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒) ด้านการเขียน ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเขียนเพิ่มขึ้น จากการจัดการเรียนการสอนของครู มีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบ มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับหรือยกย่อง

เชิดชูเกียรติ ๓) ด้านการสื่อสาร ผู้เรียนโรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา มีการสื่อสารที่ดีมีการนำองค์ความรู้ที่มีไปใช้ในการพูดสื่อสารนำเสนอโครงงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับการยอมรับ หรือยกย่องเชิดชูเกียรติ

จากบุคคลหน่วยงาน องค์กรภายในหรือภายนอก และ ๔) ด้านการคิดคำนวณ ผู้เรียนมีทักษะการคิด ในระดับที่น่าพึงพอใจ ทำให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างเข้าใจ เพราะมีบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ของโรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x-=3.25, S.D. =0.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปหายน้อย คือ ด้านครูผู้สอน (x-=3.41, S.D. =0.90) ด้านเนื้อหา (x-=3.34, S.D. =0.91) และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (x-=3.06, S.D.=0.98) ตามลำดับ

โพสต์โดย ปริญญา ภูหวล (ป.กุลวัฒน์) : [13 ม.ค. 2565 เวลา 07:50 น.]
อ่าน [371] ไอพี : 49.48.107.214
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,587 ครั้ง
เทคนิค 6 ต. เพื่อสอบแอดมิชชั่นให้ "ติด"
เทคนิค 6 ต. เพื่อสอบแอดมิชชั่นให้ "ติด"

เปิดอ่าน 7,959 ครั้ง
เผยรายชื่อ 10 ประเทศที่ประกาศแบนเฟซบุ๊ก
เผยรายชื่อ 10 ประเทศที่ประกาศแบนเฟซบุ๊ก

เปิดอ่าน 11,916 ครั้ง
3 เรื่องที่ต้องรู้ "ตั้งเป้ารวยก่อนแก่"
3 เรื่องที่ต้องรู้ "ตั้งเป้ารวยก่อนแก่"

เปิดอ่าน 6,261 ครั้ง
คิดยกกำลังสอง: คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ
คิดยกกำลังสอง: คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ

เปิดอ่าน 61,727 ครั้ง
ประโยชน์ของ "หอยขม" ตามตำราแพทย์แผนไทย
ประโยชน์ของ "หอยขม" ตามตำราแพทย์แผนไทย

เปิดอ่าน 11,165 ครั้ง
ว่ากันว่าดนตรี ไม่มีกำแพงด้านภาษา คลิปนี้ใช่เลย ฟังไม่ออก แต่ดูเด็ก 3 คนนี้ร้องแล้วได้ฟิลลิ่งมาก
ว่ากันว่าดนตรี ไม่มีกำแพงด้านภาษา คลิปนี้ใช่เลย ฟังไม่ออก แต่ดูเด็ก 3 คนนี้ร้องแล้วได้ฟิลลิ่งมาก

เปิดอ่าน 29,099 ครั้ง
ดาวน์โหลด! นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ดาวน์โหลด! นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เปิดอ่าน 17,769 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การจ่ายค่าตอบแทนมีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
(ก.ค.ศ.)การจ่ายค่าตอบแทนมีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของหน่วยงาน

เปิดอ่าน 15,588 ครั้ง
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ

เปิดอ่าน 13,576 ครั้ง
ผู้ว่าฯ เชียงราย ผุดไอเดีย สร้างถนนดอกซากุระ สั่งซื้อจากญี่ปุ่น
ผู้ว่าฯ เชียงราย ผุดไอเดีย สร้างถนนดอกซากุระ สั่งซื้อจากญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 726 ครั้ง
"กระชายขาว" สมุนไพรไทยยอดนิยม สรรพคุณเด่น "เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย"
"กระชายขาว" สมุนไพรไทยยอดนิยม สรรพคุณเด่น "เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย"

เปิดอ่าน 15,117 ครั้ง
พระพรหม (พระธาดา)
พระพรหม (พระธาดา)

เปิดอ่าน 7,863 ครั้ง
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ต้องเร่งแก้ไขพฤติกรรม
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ต้องเร่งแก้ไขพฤติกรรม

เปิดอ่าน 8,004 ครั้ง
ขนาดเด็กน้อยยังต้องฟัง กังนัม สไตล์ กินข้าว
ขนาดเด็กน้อยยังต้องฟัง กังนัม สไตล์ กินข้าว

เปิดอ่าน 16,495 ครั้ง
เทคนิคการคูณด้วยเลข 9 ง่ายๆ โดยนับนิ้วมือ จำไว้สอนเด็กๆ ครับ
เทคนิคการคูณด้วยเลข 9 ง่ายๆ โดยนับนิ้วมือ จำไว้สอนเด็กๆ ครับ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 18,864 ครั้ง
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา

เปิดอ่าน 32,355 ครั้ง
ปลูกลีลาวดี อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้าม
ปลูกลีลาวดี อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 8,002 ครั้ง
มากกว่า Like! เฟซบุ๊กเตรียมเปิดตัวปุ่ม "Want" เร็ว ๆ นี้
มากกว่า Like! เฟซบุ๊กเตรียมเปิดตัวปุ่ม "Want" เร็ว ๆ นี้

เปิดอ่าน 7,662 ครั้ง
บทบาทผู้นำองค์กร 2020
บทบาทผู้นำองค์กร 2020

เปิดอ่าน 12,977 ครั้ง
เคี้ยวหมากฝรั่งหยับๆ เขยิบสมองให้ไวขึ้น
เคี้ยวหมากฝรั่งหยับๆ เขยิบสมองให้ไวขึ้น เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ