ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน(5 step) ร่วมกับสื่อวิดิทัศน์และใบกิจกรรมด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เวกเตอร

ู้ผู้วิจัย นางสาวณัฐพร เอี่ยมทอง

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) หลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ร่วมกับสื่อวิดิทัศน์ ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 79 คน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย ครูผู้สอน เพื่อนคู่คิด หัวหน้างานวิชาการ ร่วมกับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมปฏิบัติการชี้แนะและสอนงานแบบพี่เลี้ยงผ่านการพัฒนาบทเรียนกับผู้วิจัย เครื่องมือทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ร่วมกับสื่อวิดีทัศน์ ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้ เครื่องเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินความสามารถในการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลจากการวิจัยพบว่า

จากผลการวิจัย พบว่า หลังจากการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (5 step) ร่วมกับสื่อวิดิทัศน์และใบกิจกรรม เรื่อง เวกเตอร์ ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในการเรียนรู้ออนไลน์ร่วมกับสื่อวิดิทัศน์และใบกิจกรรม เรื่อง เวกเตอร์ สูงขึ้น คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 12.99 คิดเป็นร้อยละ 86.01 ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับดี สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และจากการสะท้อนคิดของนักเรียน พบว่า มีความเข้าใจในเรื่องที่เรียน โดยการเรียนรู้แบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการตอบคำถามและเปลี่ยนความคิดเห็นในระบบออนไลน์กลุ่มห้องได้ดี นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนรู้พร้อมมีการเรียนรู้ รู้สึกสนุกต่อการเรียนและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ผู้เรียนได้รับความรู้ กระบวนการทำงานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักเรียนมีสุนทรียในการเรียนรู้

ขอบเขตของการวิจัย

1 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 79 คน

2 ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรต้น คือ การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน(5 step) ร่วมกับสื่อวิดิทัศน์และใบกิจกรรม ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รายวิชา ตรีโกณมิติ เมทริกซ์ เวกเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

3 เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการศึกษา คือ ปริมาณเวกเตอร์ ปริมาณสเกลาร์ การอ่านและการเขียนเวกเตอร์ เวกเตอร์แสดงทิศทาง ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รหัสวิชา ค32201 รายวิชา ตรีโกณมิติ เมทริกซ์ เวกเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วิธีดำเนินการ

1 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

1.1 เครื่องมือทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน(5 step) ร่วมกับสื่อวิดิทัศน์และใบกิจกรรม ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เรื่อง เวกเตอร์

1.2 เครื่องมือวิจัย คือ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในการเรียนรู้ออนไลน์ร่วมกับสื่อวิดิทัศน์และใบกิจกรรมสร้างโดยผู้วิจัย

2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม

1.1 ด้านเตรียมการจัดการชั้นเรียน

1) จัดทำเอกสารและสื่อการเรียนรู้

2) จัดเตรียมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 79 คน

1.2 ได้เตรียมวางแผนทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนำไปทดลองดังนี้

1) องค์ประกอบของกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้แก่

1.1) ครูผู้วางแผน (Planer)

1.2) ครูผู้ร่วมวางแผน (Co-Teacher)

1.3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (Mentor)

1.4) ผู้เชี่ยวชาญ

ระยะที่ 2 การดำเนินการรวบรวมข้อมูล

2.1 ผู้วิจัยปฐมนิเทศนักเรียนเกี่ยวกับระเบียบวินัยในการเรียน

2.2 ดำเนินการทดลองสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 เรื่อง เวกเตอร์ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งผู้วิจัยได้นำผลจากการสะท้อนคิดของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และบันทึกประวัติการปฏิบัติการสอน (Log book) ครั้งนี้ ไปแก้ไขในแผนที่ 2

2.3 นำแผนการจัดการเรียนรู้ แผนที่ 2 เรื่อง เวกเตอร์ ไปทดลองสอนจำนวน 2 ชั่วโมง แล้วดำเนินการเหมือนข้อ 2.2

สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัย พบว่า หลังจากการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (5 step) ร่วมกับสื่อวิดิทัศน์และใบกิจกรรม เรื่อง เวกเตอร์ ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในการเรียนรู้ออนไลน์ร่วมกับสื่อวิดิทัศน์และใบกิจกรรม เรื่อง เวกเตอร์ สูงขึ้น คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 12.99 คิดเป็นร้อยละ 86.01 ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับดี สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และจากการสะท้อนคิดของนักเรียน พบว่า มีความเข้าใจในเรื่องที่เรียน โดยการเรียนรู้แบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการตอบคำถามและเปลี่ยนความคิดเห็นในระบบออนไลน์กลุ่มห้องได้ดี นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนรู้พร้อมมีการเรียนรู้ รู้สึกสนุกต่อการเรียนและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ผู้เรียนได้รับความรู้ กระบวนการทำงานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักเรียนมีสุนทรียในการเรียนรู้

การอภิปรายผล

จากผลการวิจัย พบว่านักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ สูงขึ้น หลังการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน(5 step) ร่วมกับสื่อวิดิทัศน์และใบกิจกรรม ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการใช้เรียนรู้ออนไลน์ร่วมกับกระบวนการแบบรวมพลัง 5 ขั้นตอนร่วมกับสื่อวิดิทัศน์และใบกิจกรรม ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เวกเตอร์ ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัส ค32201 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เวกเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 พบว่า การเปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนาบทเรียน ผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ สูงกว่าก่อนการพัฒนาบทเรียน ทำให้นักเรียนได้มีการพัฒนาความคิดตามลำดับ เป็นขั้นตอน ยอมรับและวิเคราะห์ ประเมินค่าในฐานข้อมูลที่กว้างขึ้น นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเอง ในการสังเกต รวบรวม เปรียบเทียบ วิเคราะห์ความเหมือนความต่าง วิเคราะห์สรุป จึงทำให้นักเรียนทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ได้

ดังนั้น จัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน(5 step) ร่วมกับสื่อวิดิทัศน์และใบกิจกรรม ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 มัธยมสาธิตพัทยา ให้สูงขึ้นได้

ข้อเสนอแนะ

1.ผลการวิจัยที่ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนห้องอื่นๆ ต่อไปในระดับเดียวกัน ให้มีความสามารถทางการเรียนสูงขึ้น

2.เป็นแนวทางในการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนในเรื่องอื่นๆ ต่อไป

โพสต์โดย Natta ann : [14 ม.ค. 2565 เวลา 06:52 น.]
อ่าน [932] ไอพี : 125.25.184.16
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 40,240 ครั้ง
ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจรับบ้าน?
ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจรับบ้าน?

เปิดอ่าน 86,224 ครั้ง
การปลูกผักหวานป่าเชิงระบบ
การปลูกผักหวานป่าเชิงระบบ

เปิดอ่าน 28,619 ครั้ง
5 วิธีชำระหนี้ กยศ. ให้หมดอย่างรวดเร็ว
5 วิธีชำระหนี้ กยศ. ให้หมดอย่างรวดเร็ว

เปิดอ่าน 11,920 ครั้ง
โรคกระดูกพรุน..ภัยเงียบที่คาดไม่ถึง
โรคกระดูกพรุน..ภัยเงียบที่คาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 8,916 ครั้ง
ระวัง "โทรจัน" จากอีเมลโอลิมปิก
ระวัง "โทรจัน" จากอีเมลโอลิมปิก

เปิดอ่าน 15,550 ครั้ง
เพลงประจำอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน

เปิดอ่าน 10,753 ครั้ง
คลิปเรื่องเด่นเย็นนี้ กับความเป็นจริงเรื่อง การถอดวิชานาฏศิลป์ ?
คลิปเรื่องเด่นเย็นนี้ กับความเป็นจริงเรื่อง การถอดวิชานาฏศิลป์ ?

เปิดอ่าน 15,181 ครั้ง
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบการศึกษาไทยในแบบ "รองเท้าเบอร์เดียว"
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบการศึกษาไทยในแบบ "รองเท้าเบอร์เดียว"

เปิดอ่าน 23,892 ครั้ง
มันมือเสือ
มันมือเสือ

เปิดอ่าน 11,324 ครั้ง
มหัศจรรย์สมุนไพรไทยต้านโรคคนเมือง
มหัศจรรย์สมุนไพรไทยต้านโรคคนเมือง

เปิดอ่าน 20,770 ครั้ง
เงินเดือนเป็นความลับ
เงินเดือนเป็นความลับ

เปิดอ่าน 10,302 ครั้ง
ระวังเชื้อก่อโรคในน้ำแข็ง
ระวังเชื้อก่อโรคในน้ำแข็ง

เปิดอ่าน 19,022 ครั้ง
ชวนงดเหล้า..เข้าพรรษา
ชวนงดเหล้า..เข้าพรรษา

เปิดอ่าน 6,978 ครั้ง
ซูปเปอร์ไฮเวย์การศึกษา
ซูปเปอร์ไฮเวย์การศึกษา

เปิดอ่าน 15,106 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูป การวัดผลการศึกษา 59
เดินหน้าปฏิรูป การวัดผลการศึกษา 59

เปิดอ่าน 12,141 ครั้ง
รักษาอาการท้องเสียด้วยฝรั่ง
รักษาอาการท้องเสียด้วยฝรั่ง
เปิดอ่าน 24,760 ครั้ง
มาตรฐานของ e-learning
มาตรฐานของ e-learning
เปิดอ่าน 15,347 ครั้ง
ฟื้นฟูตัวเอง 15 วัน เปลี่ยน...ให้สวย
ฟื้นฟูตัวเอง 15 วัน เปลี่ยน...ให้สวย
เปิดอ่าน 21,325 ครั้ง
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
เปิดอ่าน 61,860 ครั้ง
การบอกคุณภาพของน้ำ โดยใช้ปริมาณออกซิเจนเป็นเกณฑ์
การบอกคุณภาพของน้ำ โดยใช้ปริมาณออกซิเจนเป็นเกณฑ์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ