ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยของผู้เรียนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ของโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสี

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยของผู้เรียนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ของโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้รูปแบบประเมินจำลองของซิปป์ (CIPP Model) และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในผลของโครงการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

ปีการศึกษา 2563 ได้แก่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้กลุ่มประชากรเป็นผู้ให้ข้อมูล และผู้แทนผู้ปกครอง และผู้นำในชุมชนใช้การเลือกอย่างเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มประชากรมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

ผลการประเมินโครงการด้านบริบท ด้านบริบทของโครงการพบว่าในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนผู้ปกครอง/ผู้นำในชุมชนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันถึงความเหมาะสมในด้านบริบทอยู่ในระดับมากในประเด็นต่อไปนี้ 1) ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ และมีความคิดเห็นสอดคล้องกันถึงความเหมาะสมในด้านบริบทอยู่ในระดับมากที่สุดในประเด็นต่อไปนี้ 1) กิจกรรมโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป็นไปตามทฤษฎีและหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) มีการกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมของโครงการอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจน 3) สนับสนุนนโยบายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) ผู้ร่วมดำเนินโครงการทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผนการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ 5) ผู้ร่วมดำเนินโครงการตระหนักในความสำคัญในการปลูกฝังหลักการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ 6) ผู้ร่วมจัดทำโครงการทำงานร่วมกันได้อย่างกัลยาณมิตรที่พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดการความรู้

ด้านปัจจัยนำเข้าในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนผู้ปกครอง/ผู้นำในชุมชน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันถึงความเหมาะสมในด้านปัจจัยนำเข้าอยู่ในระดับมากในประเด็นต่อไปนี้ 1) บุคลากรที่ร่วมดำเนินโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลายครอบคลุมกิจกรรมโครงการ 2) บุคลากรมีความรู้ความสามารถในกระบวนการจัดการเรียนการสอนผู้บริหารมีความรู้ 3) มีเครือข่ายร่วมพัฒนาสถานศึกษาที่พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ 4) มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่พร้อมถ่ายทอดความรู้ และ 5) โรงเรียนมีอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมเพียงพอและเหมาะสมกับ

การดำเนินโครงการ และมีความคิดเห็นสอดคล้องกันถึงความเหมาะสมในด้านปัจจัยนำเข้าอยู่ในระดับมากที่สุดในประเด็นต่อไปนี้ 1) ผู้บริหารมีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ 2) มีระบบเทคโนโลยีที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินโครงการ และ 3) โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท้องถิ่นและชุมชน

ด้านกระบวนการในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยครูและบุคลากรทาง

การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนผู้ปกครอง/ผู้นำในชุมชน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันถึงความเหมาะสมในด้านกระบวนการอยู่ในระดับมากในประเด็น มีการนำผลการประเมินระหว่างการดำเนินโครงการมาอภิปรายเพื่อหาแนวทางพัฒนาด้วยวิธีการที่เหมาะสม และมีความคิดเห็นสอดคล้องกันถึงความเหมาะสมในด้านกระบวนการอยู่ในระดับมากที่สุดในประเด็นต่อไปนี้ 1) ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบด้านการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกิจกรรมการจัด การความรู้และเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 3) มีการวัดผลประเมินผลการจัด

การเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร

ด้านผลผลิตในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนผู้ปกครอง/ผู้นำในชุมชน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันถึงความเหมาะสมในด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุดในประเด็นต่อไปนี้ 1) ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัด

การเรียนรู้ที่มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) มีผู้สนใจมาศึกษาดูงานขั้นตอนวิธีการจัดทำโครงการ โรงเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 4) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในคุณลักษณะนิสัยของนักเรียน และ 5) โรงเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยของผู้เรียนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ของโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในระดับมากที่สุด และเมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า

ด้านคุณลักษณะนิสัยตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ในภาพรวมมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนผู้ปกครอง/ผู้นำในชุมชน มีความพึงพอใจในระดับมากสอดคล้องกันในประเด็น นักเรียนรู้จักนำเศษวัสดุสิ่งเหลือใช้นามาทำให้เกิดประโยชน์ และมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดสอดคล้องกันในประเด็นต่อไปนี้ 1) นักเรียนพิจารณาเหตุผลความจำเป็นก่อนใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสิ่งของต่าง ๆ 2) นักเรียนมีกริยามารยาทเรียบร้อย 3) นักเรียนให้ความเคารพบิคามารดา ครูและญาติผู้ใหญ่ 4) นักเรียนรักและเคารพสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 5) นักเรียนมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้ความช่วยเหลือผู้อื่นดี

6) นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน 7) นักเรียนไม่เรียกร้องอยากได้ในสิ่งของที่ผู้ปกครองได้พิจารณาแล้วว่าไม่มีประโยชน์ และ 8) นักเรียนมีความสุขรักครอบครัวและชุมชน

ด้านความรู้ความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตรในภาพรวมมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนผู้ปกครอง/ผู้นำในชุมชน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดสอดคล้องกันทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นประเด็น นักเรียนมีผล

การเรียนในรายวิชาต่าง ๆ เป็นที่น่าพอใจ นักเรียนมีแฟ้มสะสมผลงานจากการเรียนในวิชาต่าง ๆ นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้เหมาะสมตามระดับชั้น นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและค้นคว้า นักเรียนชอบมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนทุกวัน นักเรียนทำการบ้านสม่ำเสมออย่างมีความสุข นักเรียนได้รับรางวัลจาก

การประกวดแข่งขันทักษะในวิชาต่าง ๆ นักเรียนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงามนักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้ และนักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาระดับสูงขึ้นตามที่ต้องการได้

ด้านความพึงพอใจในผลสำเร็จของโครงการในภาพรวมมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนผู้ปกครอง/ผู้นำในชุมชน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดสอดคล้องกันประเด็นต่อไปนี้ 1) สถานศึกษาได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในเรื่องต่าง ๆ 2) ครูมีความรู้ความสามารถและได้รับยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ 3) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกและมีประโยชน์ 4) นักเรียนได้รับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

5) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการปลูกฝังนิสัยแห่งความพอเพียงให้นักเรียนอยู่เสมอ 6) ท่านต้องการให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน และ 7) ท่านมีความมั่นใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

จากผลการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยของผู้เรียนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ของโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีความเหมาะสมที่จะดำเนินโครงการต่อไป

โพสต์โดย ธวัชชัย เนตินิธิวัฒนพงศ์ : [25 ม.ค. 2565 เวลา 10:27 น.]
อ่าน [446] ไอพี : 101.51.0.74
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,622 ครั้ง
Computer Graphic คืออะไร
Computer Graphic คืออะไร

เปิดอ่าน 40,011 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
รับชมย้อนหลัง "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559

เปิดอ่าน 14,189 ครั้ง
อะไรเอ่ยสะสมเชื้อโรคมากที่สุดในห้องสุขาที่คุณรัก ?
อะไรเอ่ยสะสมเชื้อโรคมากที่สุดในห้องสุขาที่คุณรัก ?

เปิดอ่าน 14,945 ครั้ง
คลิปน้อง "ธนัช" เด็กไทยอัจฉริยะ ตอน 4 ขวบ เดี่ยวไวโอลิน ที่ยอดวิวตอนนี้ 22 ล้านแล้ว
คลิปน้อง "ธนัช" เด็กไทยอัจฉริยะ ตอน 4 ขวบ เดี่ยวไวโอลิน ที่ยอดวิวตอนนี้ 22 ล้านแล้ว

เปิดอ่าน 35,544 ครั้ง
การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย
การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย

เปิดอ่าน 6,366 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก จาก สมศ.
หลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก จาก สมศ.

เปิดอ่าน 65,538 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

เปิดอ่าน 19,752 ครั้ง
โหมดสี
โหมดสี

เปิดอ่าน 5,301 ครั้ง
โครงการ DifferSheet ออกฟีเจอร์ใหม่ WorkSheet (สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล) ให้ครูใช้ฟรีช่วงโควิด
โครงการ DifferSheet ออกฟีเจอร์ใหม่ WorkSheet (สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล) ให้ครูใช้ฟรีช่วงโควิด

เปิดอ่าน 55,475 ครั้ง
ฟรีระบบเว็บไซต์โรงเรียน (ไม่ใช้ดาต้าเบส)
ฟรีระบบเว็บไซต์โรงเรียน (ไม่ใช้ดาต้าเบส)

เปิดอ่าน 3,910 ครั้ง
รวม 4 เทคนิค ออนไลน์-ออนไซต์ จากคลาสแอคทีฟเลิร์นนิ่ง กระตุ้นสัมพันธ์ "นักเรียน – ครู" แบบไม่น่าเบื่อ
รวม 4 เทคนิค ออนไลน์-ออนไซต์ จากคลาสแอคทีฟเลิร์นนิ่ง กระตุ้นสัมพันธ์ "นักเรียน – ครู" แบบไม่น่าเบื่อ

เปิดอ่าน 13,095 ครั้ง
อันดับเมืองน่าอยู่
อันดับเมืองน่าอยู่

เปิดอ่าน 11,799 ครั้ง
ฮอตมาก อาจารย์สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย ดัดแปลงเพลงฮิต "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" ทวงการบ้านนักศึกษา
ฮอตมาก อาจารย์สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย ดัดแปลงเพลงฮิต "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" ทวงการบ้านนักศึกษา

เปิดอ่าน 8,889 ครั้ง
สดร.ชี้ข่าวโลกมืดสนิท 6 วันเพราะฝุ่น-ขยะอวกาศบดบังไม่จริง
สดร.ชี้ข่าวโลกมืดสนิท 6 วันเพราะฝุ่น-ขยะอวกาศบดบังไม่จริง

เปิดอ่าน 7,407 ครั้ง
เปิดโลกเรียนรู้เจ้าหนูจอมซน
เปิดโลกเรียนรู้เจ้าหนูจอมซน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,358 ครั้ง
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสายตาสั้น
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสายตาสั้น

เปิดอ่าน 563 ครั้ง
"โกลด์ครอสทันเดอร์" ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่
"โกลด์ครอสทันเดอร์" ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่

เปิดอ่าน 48,140 ครั้ง
ศัพท์บัญญัติการศึกษา
ศัพท์บัญญัติการศึกษา

เปิดอ่าน 12,230 ครั้ง
แนะเด็กกินผักสด สู้หวัดหน้าหนาว
แนะเด็กกินผักสด สู้หวัดหน้าหนาว

เปิดอ่าน 30,096 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ สอนลูกฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษกับคำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ สอนลูกฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษกับคำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ