ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา

2563

ชื่อผู้ประเมิน : นางสาวสุภัตร พุทธานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนมุด อำเภอชะอวด

จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

เขต 3

ปีที่ประเมิน : 2563

การประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563

โดยใช้รูปแบบซิปป์(CIPP Model) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation)การประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation)การประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563 ได้แก่ (4.1) ความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (4.2) คุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกรายวิชาเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2563 (4.3) การเปรียบเทียบผลประเมินคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกรายวิชาเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 (4.4) ผลการทดสอบความสามารถในการอ่าน(Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (4.5) การประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (4.6) การประเมินความพึงพอใจของครูและบุลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563 และ(4.7)การประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินงานการประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563

ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่นับรวมผู้บริหาร 1 คน และครู 1 คน) ผู้ปกครอง จำนวน 61 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 37 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 116 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินสภาพแวดล้อม (Context) ของ

โครงการ จำนวน 10 ข้อ ฉบับที่ 2 แบบประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการ จำนวน 10 ข้อ ฉบับที่ 3 แบบประเมินกระบวนการ(Process) ของโครงการ จำนวน 25 ข้อ ฉบับที่ 4 แบบประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการ ประกอบด้วย ฉบับที่ 4.1 แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 4.2 แบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกรายวิชาเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 4.3 แบบบันทึกผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 4.4 แบบบันทึกการเปรียบเทียบผลประเมินคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกรายวิชาเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 4.5 แบบบันทึกผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 4.6 แบบันทึกผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 ข้อ และฉบับที่ 6 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 ข้อ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท (Context) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทาง การศึกษา ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งกำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป และมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56 ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งกำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป และมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งกำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ซึ่งมีความเหมาะสมผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินผลผลผลิต(Product) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบด้วย 7 ประเด็น พบว่า

4.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 73 คน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 50.68 ระดับดีจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 28.77 และระดับพอใช้ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.33 และระดับปรับปรุง จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.22 โดยมีผลการประเมินระดับดีถึงดีมากในภาพรวมร้อยละ 79.45 ผ่านเกณฑ์ การประเมินที่กำหนดไว้ในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

4.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 3.39 ผ่านเกณฑ์ การประเมินที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละในภาพรวมร้อยละ 84.80 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 ขึ้นไป

4.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.80 ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 81.57 ผลต่างคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ในภาพรวมร้อยละ 3.23 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป และมีคะแนนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.00 ขึ้นไป

4.4 ผลการทดสอบความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยทั้ง 2 ด้านเท่ากับร้อยละ 76.66 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ขึ้นไป และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.02 อยู่ร้อยละ 3.64 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ขึ้นไป โดยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3.95 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ขึ้นไป

4.5 ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน เท่ากับร้อยละ 46.80 โดยมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2562 เฉลี่ยร้อยละ 17.18 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ 2.83 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ขึ้นไป และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ขึ้นไป

4.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งกำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

4.7 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งกำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

โพสต์โดย ภัตร : [26 ม.ค. 2565 เวลา 09:03 น.]
อ่าน [407] ไอพี : 118.173.123.138
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,493 ครั้ง
รักษาอาการท้องเสียด้วยฝรั่ง
รักษาอาการท้องเสียด้วยฝรั่ง

เปิดอ่าน 34,207 ครั้ง
ผลศึกษา45ผักพื้นบ้าน ต้านมะเร็ง-กินแล้วไม่อ้วน
ผลศึกษา45ผักพื้นบ้าน ต้านมะเร็ง-กินแล้วไม่อ้วน

เปิดอ่าน 13,376 ครั้ง
5 คำถามเพื่อสาขาเรียนที่ใช่ สู่อาชีพที่ชอบ
5 คำถามเพื่อสาขาเรียนที่ใช่ สู่อาชีพที่ชอบ

เปิดอ่าน 16,379 ครั้ง
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่

เปิดอ่าน 8,802 ครั้ง
วัคซีนป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยให้รอดพ้นโรคร้ายได้มากถึง1ใน5
วัคซีนป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยให้รอดพ้นโรคร้ายได้มากถึง1ใน5

เปิดอ่าน 18,222 ครั้ง
"ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน" กับความเชื่อทางสังคม
"ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน" กับความเชื่อทางสังคม

เปิดอ่าน 11,287 ครั้ง
จากหัวใจดวงน้อยๆ ที่อยากบอกรักพ่อหลวง ผ่านบทเพลง "เล่าสู่หลานฟัง"
จากหัวใจดวงน้อยๆ ที่อยากบอกรักพ่อหลวง ผ่านบทเพลง "เล่าสู่หลานฟัง"

เปิดอ่าน 23,724 ครั้ง
เลค ฮิลเลอร์ ทะเลสาบสีชมพู ประเทศออสเตรเลีย
เลค ฮิลเลอร์ ทะเลสาบสีชมพู ประเทศออสเตรเลีย

เปิดอ่าน 28,326 ครั้ง
ประวัติ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม)
ประวัติ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม)

เปิดอ่าน 70,668 ครั้ง
ความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็น

เปิดอ่าน 8,856 ครั้ง
เสียงสะท้อนจากนิทานเรื่องมดน้อย ของลุงตู่ ต่อการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์
เสียงสะท้อนจากนิทานเรื่องมดน้อย ของลุงตู่ ต่อการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 15,141 ครั้ง
ชาวเน็ตร่วมพิสูจน์! คลิปพญานาคโผล่เล่นน้ำสกลนคร...จริงหรือ?
ชาวเน็ตร่วมพิสูจน์! คลิปพญานาคโผล่เล่นน้ำสกลนคร...จริงหรือ?

เปิดอ่าน 8,538 ครั้ง
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายปฏิรูปที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายปฏิรูปที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด

เปิดอ่าน 15,777 ครั้ง
11 เว็บไซต์เรียนภาษาสุดเจ๋ง ที่คนอยากเก่งอังกฤษไม่ควรพลาด!
11 เว็บไซต์เรียนภาษาสุดเจ๋ง ที่คนอยากเก่งอังกฤษไม่ควรพลาด!

เปิดอ่าน 7,990 ครั้ง
ประเทศไทยได้อะไร... จากการรอใช้ 3จี บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์
ประเทศไทยได้อะไร... จากการรอใช้ 3จี บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,255 ครั้ง
สื่อเผย ดิกชันนารีฯ อาจไร้คนสนใจในอนาคต
สื่อเผย ดิกชันนารีฯ อาจไร้คนสนใจในอนาคต

เปิดอ่าน 28,442 ครั้ง
6 นิสัยที่ทำให้อายุยืน ใช่คุณครบทุกข้อไหม
6 นิสัยที่ทำให้อายุยืน ใช่คุณครบทุกข้อไหม

เปิดอ่าน 1,154 ครั้ง
"กระชายขาว" สมุนไพรไทยยอดนิยม สรรพคุณเด่น "เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย"
"กระชายขาว" สมุนไพรไทยยอดนิยม สรรพคุณเด่น "เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย"

เปิดอ่าน 11,535 ครั้ง
"แอพฟรี"สูบแบตเตอรี่กว่าแอพเสียเงินจริงหรือ?
"แอพฟรี"สูบแบตเตอรี่กว่าแอพเสียเงินจริงหรือ?

เปิดอ่าน 13,649 ครั้ง
สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์แล้วฟังกันไม่รู้เรื่องใช่มั๊ย เรามีทางช่วย
สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์แล้วฟังกันไม่รู้เรื่องใช่มั๊ย เรามีทางช่วย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ